شماره‌های نمایه شده «نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی»

سال 1
زمستان 1399
پاییز 1399
تابستان 1399
اردیبهشت 1399
ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا - کووید 19
بهار 1399