شماره‌های نمایه شده «Journal of Fuzzy Extension and Applications»

سال 4
Autumn 2023
پیاپی 16
Summer 2023
پیاپی 15
Spring 2023
پیاپی 14
Winter 2023
پیاپی 13
سال 3
Autumn 2022
پیاپی 12
Summer 2022
پیاپی 11
Spring 2022
پیاپی 10
Winter 2022
پیاپی 9
سال 2
Autumn 2021
پیاپی 8
Summer 2021
پیاپی 7
Spring 2021
پیاپی 6
Winter 2021
پیاپی 5
سال 1
Autumn 2020
Summer 2020
Spring 2020
Winter 2020