شماره‌های نمایه شده «Journal of New Studies in Sport Management»

سال 5
Winter 2024
پیاپی 14
سال 4
Autumn 2023
پیاپی 13
Summer 2023
پیاپی 12
Spring 2023
پیاپی 11
Winter 2023
پیاپی 10
سال 3
Autumn 2022
پیاپی 9
Summer 2022
پیاپی 8
Spring 2022
پیاپی 7
Winter 2022
پیاپی 6
سال 2
Autumn 2021
پیاپی 5
Summer 2021
پیاپی 4
Spring 2021
پیاپی 3
Winter 2021
پیاپی 2
سال 1
Autumn 2020