شماره‌های نمایه شده «Journal of International Marketing Modeling»

سال 3
Summer-Autumn 2022
Winter-Spring 2022
سال 2
Summer-Autumn 2021
Winter-Spring 2021
سال 1
Summer-Autumn 2020
Winter-Spring 2020