درباره نشریه
ISSN:
1024-3372
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر ماه 1367
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس راییکا امین طاهری
مدیر مسئول:
مهندس محمدعلی امین طاهری
سردبیر:
مهندس محمدعلی امین طاهری
مدیرداخلی:
مولود صادقیان
روابط عمومی:
مولود صادقیان
تلفن:
021-22092616
021-22363271
021-22363270
021-22074410
021-22071413
دورنگار:
021-22092616
021-22363271
021-22363270
021-22074410
021-22071413
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزاد، خیابان ارغوان غربی،خیابان فخار مقدم، نبش احسان غربی، شماره 1، طبقه همکف
صندوق پستی:
897-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲۷