درباره نشریه
ISSN:
1029-0117
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه
مدیر اجرایی:
امیرحسین فرامرزی
کارشناس اجرایی:
امیرحسین فرامرزی
تلفن:
051-32257089
051-32230772
دورنگار:
051-32257089
051-32230772
سایت اختصاصی:
iss.razavi.ac.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/30
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Associate Professor,
Specialist: Private law
سردبیر
حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه
Mohammad Soltanieh
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه
Mohammad Soltanieh
حجت الاسلام دکتر ابراهیم پورنعمت الله
حجت الاسلام دکتر ابراهیم پورنعمت الله
Ebrahim Pournematollah
دکتر یحیی بوذری نژاد
Yahya Bouzarinejad
دکتر عبدالحسین کلانتری
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolhossain Kalantari
Associate Professor, Social Sciences Department, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا روحی
Ali Reza Rouhi
قاسم ابراهیمی پور
امیرحسین فرامرزی
Amir Hosein Faramarzi
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hoseini Shahroodi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
حجت الاسلام دکتر علی خیاط
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Ali Khayyat
Assistant Professor, Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
مدیر اجرایی
امیرحسین فرامرزی
Amir Hosein Faramarzi
کارشناس اجرایی
امیرحسین فرامرزی
Amir Hosein Faramarzi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵