درباره نشریه
ISSN:
1029-0117
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن وحدتی شبیری
سردبیر:
دکتر محمد سلطانیه
مدیر اجرایی:
امیرحسین فرامرزی
کارشناس اجرایی:
امیرحسین فرامرزی
تلفن:
051-32257089
051-32230772
دورنگار:
051-32257089
051-32230772
سایت اختصاصی:
iss.razavi.ac.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/07
مدیر مسئول
دکتر سید حسن وحدتی شبیری
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Associate Professor
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر محمد سلطانیه
استادیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، فقه و اصول
Mohammad Soltanieh
Assistant Professor, Department of Social Sciences
Razavi Islamic Sciences University
اعضای تحریریه
دکتر محمد سلطانیه
استادیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، فقه و اصول
Mohammad Soltanieh
Assistant Professor, Department of Social Sciences
Razavi Islamic Sciences University
دکتر ابراهیم پورنعمت الله
دکتر ابراهیم پورنعمت الله

Ebrahim Pournematollah

دکتر یحیی بوذری نژاد

Yahya Bouzarinejad

دکتر عبدالحسین کلانتری
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolhossain Kalantari
Associate Professor Social Sciences Department
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا روحی
گروه تاریخ
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
Ali Reza Rouhi

Razavi Islamic Sciences University
قاسم ابراهیمی پور
استادیار گروه جامعه شناسی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ghasem Ebrahimipur
Assistant professor Department of Sociology
امیرحسین فرامرزی

Amir Hosein Faramarzi

دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi
Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر علی خیاط
استادیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Ali Khayyat
Assistant Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
مدیر اجرایی
امیرحسین فرامرزی

Amir Hosein Faramarzi

کارشناس اجرایی
امیرحسین فرامرزی

Amir Hosein Faramarzi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵