درباره نشریه
ISSN:
1563-3322
eISSN:
2645-6486
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1376
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مدیر مسئول:
علی کیانی راد
سردبیر:
دکتر بهاءالدین نجفی
مدیرداخلی:
دکتر یدالله آذرینفر
تلفن:
021-42916000
021-88896775
سایت اختصاصی:
rvt.agri-peri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 10، ، کدپستی: 1598637313
صندوق پستی:
1515-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/24

این فصل نامه به موضوعاتی درباره ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی روستا و توسعه روستایی می پردازد و ابعادی فراتر از بخش کشاورزی زندگی روستایی را در برمی گیرد.

مدیر مسئول
علی کیانی راد

Ali Kianirad

سردبیر
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
مجتبی پالوج
مجتبی پالوج

دکتر حسین شعبانعلی فامی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: توسعه و آموزش کشاورزی
Hossein Shaban Ali Fami
Associate Professor Agricultural Extension and Education
University of Tehran
Specialist: Agricultural Extension & Development
سید محمد اعرابی
مدیر عامل پژوهشکده مدیریت سما
Seyad Mohammad Aarabi

خلیل کلانتری
خلیل کلانتری

حسن علیپور

امید گیلانپور
دانشیار سیاست های کشاورزی و غذا
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
Omid Gilanpour
Associate Professor, Food and Agriculture Policies
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Abdolmajid Mahdavi Damghani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology of Crops
دکتر محمود دانشور کاخکی
استاد تمام اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmoud Daneshvar Kakhki
Full Professor, Agricultural Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سیروس سلمان زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی
Sirous Salmanzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Rural Sociology and Agricultural Promotion
مدیرداخلی
دکتر یدالله آذرینفر

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Yadollah Azarinfar

Specialist: Agricultural Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۳