درباره نشریه
ISSN:
1563-3322
eISSN:
2645-6486
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1376
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مدیر مسئول:
دکتر علی کیانی راد
سردبیر:
دکتر بهاءالدین نجفی
مدیرداخلی:
دکتر یدالله آذرینفر
تلفن:
021-42916000
021-88896775
سایت اختصاصی:
rvt.agri-peri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 10، ، کدپستی: 1598637313
صندوق پستی:
1515-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/02

این فصل نامه به موضوعاتی درباره ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی روستا و توسعه روستایی می پردازد و ابعادی فراتر از بخش کشاورزی زندگی روستایی را در برمی گیرد.

مدیر مسئول
دکتر علی کیانی راد
دکتر علی کیانی راد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Kianirad
Assistant Professor
Miyane Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor College of Science
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر احمد اکبری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر جواد ترکمانی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: Agricultural Economics
Javad Torkamani
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: اقتصادکشاورزي
دکتر محمود دانشورکاخکی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmud Daneshvar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر اسدالله زمانی پور
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Asadollah Zamanipour
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Agricultural extension and training
دکتر سیروس سلمان زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی
Sirous Salmanzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Rural Sociology and Agricultural Promotion
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر علی شکوری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Ali Shakoori
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor Faculty of Social Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
دکتر علی اکبر مهرابی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Aliakbar Mehrabi
Professor College of Agriculture and Natural Resources / Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Development economics
دکتر سید جواد میر
دکتر سید جواد میر

موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Seyed Javad Mir

Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
دکتر سعید یزدانی

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Saeed Yazdani

University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
مدیرداخلی
دکتر یدالله آذرینفر

موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Yadollah Azarinfar

Specialist: Agricultural Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۷