درباره نشریه
ISSN:
1563-3322
eISSN:
2645-6486
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1376
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسن کاظمی
سردبیر:
دکتر بهاءالدین نجفی
مدیر اجرایی:
دکتر فرهاد بلادر
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد بلادر
تلفن:
021-42916452
دورنگار:
021-42916452
سایت اختصاصی:
rvt.agri-peri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 10، ، کدپستی: 1598637313
صندوق پستی:
1515-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18

این فصل نامه به موضوعاتی درباره ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی روستا و توسعه روستایی می پردازد و ابعادی فراتر از بخش کشاورزی زندگی روستایی را در برمی گیرد.

مدیر مسئول
سیدحسن کاظمی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Seyed Hassan Kazemi
Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
سردبیر
بهاءالدین نجفی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
هیات تحریریه
حسن افراخته
استاد دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor, College of Science, Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
احمد اکبری
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
جواد ترکمانی
استاد واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: Agricultural Economics
Javad Torkamani
Professor, Marvdasht Unit,
Specialist: اقتصادکشاورزي
محمود دانشورکاخکی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmud Danesh Var
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
صمد رحیمی سوره
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Samad Rahimi Soureh
Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
اسدالله زمانی پور
دانشیار دانشگاه بیرجند
Asadollah Zamanipour
Associate Professor, University of Birjand
حبیب الله زنجانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
سیروس سلمان زاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Sirous Salmanzadeh
Professor, Shahid Chamram University
عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
علی شکوری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Ali Shakoori
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Social planning
اسماعیل شهبازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor, Faculty of Social Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
محمدحسین کریم
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادکشاورزی، توسعه پایدار
Mohammad Hossein Karim
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Economics, Agricultural Economics, Sustainable Development
علی اکبر مهرابی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Aliakbar Mehrabi
Professor, Faculty of Natural Resource, University of Tehran
Specialist: Development economics
سیدجواد میر
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Seyed Javad Mir
Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
سعید یزدانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Saeed Yazdani
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
مدیر اجرایی
فرهاد بلادر
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Farhad Belador
Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
مدیرداخلی
فرهاد بلادر
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Farhad Belador
Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۶