درباره نشریه
ISSN:
2008-9821
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین اعرابی
سردبیر:
دکتر محمد زارع جوشقانی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن تقدسی
ویراستار فارسی:
دکتر سید علیرضا طلایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم نجفی
تلفن:
031-55575058
031-55540021-5 ، داخلی: 537
دورنگار:
031-55575058
031-55540021-5 ، داخلی: 537
سایت اختصاصی:
feyz.kaums.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی دانشگاه، دفتر مجله فیض،
صندوق پستی:
111-87155
اشتراک:
پست الکترونیک:
feyz@kaums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین اعرابی
دکتر محمدحسین اعرابی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hossein Erabi
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
سردبیر
دکتر محمد زارع جوشقانی
استاد گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Zare
Professor Department of Ophthalmology, Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
اعضای تحریریه
دکتر طاهره مازوچی
دانشیار گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
T. Mazochi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین اعرابی
دکتر محمدحسین اعرابی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hossein Erabi
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمدعلی اطلسی
استاد گروه علوم تشریح د
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: علوم تشریحی
دکتر محسن اربابی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohsen Arbabi
School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر حسین اکبری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: آمار زیستی، بهداشت حرفه ای
Hosein Akbari
Associate Professor School of Health
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Health Professional
دکتر سید امیرحسین بتولی
دکتر سید امیرحسین بتولی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Seyed Amir Hossein batouli
Assistant Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا بنفشه
دانشیار گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Hamid Reza Banafshe
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر محمد صادق پور عباسی
دکتر محمد صادق پور عباسی
استادیار گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر احمد پیروزمند
استادیار گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Ahmad Piroozmand
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر محسن تقدسی
دانشیار داخلی جراحی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohsen Taghadosi
Associate Professor, medical surgical nursing
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر غلامعلی حمیدی
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: Physiology
Gholam Ali Hamidi
Professor, Department of Physiology, School of Medicine
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر طاهره خامه چیان
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: پاتولوژی
Tahere Khame chian
Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم رضی
استاد گروه داخلیمرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه
Ebrahim Razi
Professor Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist
دکتر محمد زارع جوشقانی
استاد گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Zare
Professor Department of Ophthalmology, Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر بتول زمانی
دانشیار گروه روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Batool Zamani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر محمود سلامی زواره
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmood Salami zavareh
Professor medical School
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر عباس صمدی
دانشیار گروه بیوشیمی کالج استئوپاتی دانشگاه علوم بهداشتی استیل آمریکا
A. Samadi
Associate Professor Still University of Medical Sciences, Kirksville, MO, USA
دکتر احمد طالبیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ahmad Talebian Ardestani
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر مهرداد فرزندی پور
استاد مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Mehrdad Farzandipour
Professor, Depatment of Health Information Technology and Management
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر رضوان منیری
استاد گروه میکروب و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Rezvan Moniri
Professor
Kashan University of Medical Sciences
دکتر نوشین سادات موسوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی عمومی
دکتر سید مهدی میرهاشمی
دکتر سید مهدی میرهاشمی
دانشیار گروه بیوشیمی و ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ویراستار فارسی
دکتر سید علیرضا طلایی
استادیار Physiology Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Sayyed Alireza Talaei
Assistant Professor, Institute for Basic Sciences
Kashan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر مریم نجفی
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Maryam Najafi
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محسن تقدسی
دانشیار داخلی جراحی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohsen Taghadosi
Associate Professor, medical surgical nursing
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵۱