درباره نشریه
ISSN:
2322-4592
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
سردبیر:
دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
صفحه آرا:
عطاءالله نصرتی
مسئول اشتراک:
عباس حق جانلو
کارشناس اجرایی:
عباس حق جانلو
کارشناس اجرایی:
عطاءالله نصرتی
تلفن:
025-32925152
سایت اختصاصی:
www.kalamislami.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، کوچه 11، موسسه تعلیماتی - تحقیقاتی امام صادق، طبقه 3، دفتر مجله کلام اسلامی
اشتراک:
تلفن:
025-32925152
دورنگار:
025-32925152
پست الکترونیک:
hagh3000@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/22
صاحب امتیاز
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
مدیر مسئول
حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
Ali Rabbani Gol Payegani
کارشناس اجرایی
عباس حق جانلو
عباس حق جانلو
Abbas Hagh Jnloo
عطاءالله نصرتی
عطاءالله نصرتی
سردبیر
دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
استادیار
Abdorahim Soleimani Behbahani
Assistant Professor,
هیات تحریریه
حجت الاسلام محمدصفر جبرئیلی
حجت الاسلام محمدصفر جبرئیلی
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
Ali Rabbani Gol Payegani
دکتر عزالدین رضانژاد
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
استادیار
Abdorahim Soleimani Behbahani
Assistant Professor,
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
ویراستارفارسی
عطاءالله نصرتی
عطاءالله نصرتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۲