درباره نشریه
ISSN:
9938-1027
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1374
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
تلفن:
025-32130282
دورنگار:
025-32130282
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
صندوق پستی:
3611-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1393/03/11
مدیر مسئول
سیدمسعود موسوی کریمی
استاد دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Masoud Moosavi Karimi
Professor, Mofid University
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
پروانه مجیدیان
پروانه مجیدیان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷