درباره نشریه
ISSN:
9938-1027
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1374
وضعیت انتشار:
از شماره 101 به سه مجله با نام های «حقوق تطبیقی»، «مطالعات و سیاستهای اقتصادی» و «هستی و شناخت» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
ویراستار فارسی:
پروانه مجیدیان
تلفن:
025-32130282
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
صندوق پستی:
3611-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1393/03/11
مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
رئیس دانشگاه مفید
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Masoud Moosavi Karimi

Mofid University
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
پروانه مجیدیان
پروانه مجیدیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷