درباره نشریه
ISSN:
2645-8020
eISSN:
2645-8039
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر بابک سهرابی
سردبیر:
دکتر ساسان مهرانی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نوروزی
سایت اختصاصی:
acctgrev.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/05
مدیر مسئول
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
سردبیر
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting
هیات تحریریه
دکتر محمد مرادی
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Moradi
Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر محمدصادق بزاز
استاد گروه حسابداری
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Sadegh Bazzaz
Professor, دانشگاه اوکلند، اوکلند، نيوزيلند,
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor, University of Memphis, USA,
Specialist: Accounting
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر علی رحمانی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر داریوش فروغی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Daruosh Foroghi
Associate Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
Specialist: Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Accounting
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
غلامرضا کرمی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Gholamreza Karami
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: accounting, Accountant and control account manager, Accounting, Auditing
دکتر کاوه مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Kaveh Mehrani
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting, Earnings Quality, Corporate Governance, Corporate Finance
دکتر محمدرضا نیکبخت
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Reza Nikbakht
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Business, Management and Accounting, Auditing
دکتر مسعود عزیزخانی
استادیار
رشته تخصصی: حسابداری
Masoud Azizkhani
Associate Professor, دانشگاه استرليا، کنبرا، استراليا,
Specialist: Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Accounting
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۶