درباره نشریه
ISSN:
1023-7429
eISSN:
2645-4963
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول:
علیرضا شهیدی
سردبیر:
دکتر محمدرضا قاسمی
مدیر اجرایی:
مهندس نرگس غمامی
کارشناس:
معصومه نوروزی
کارشناس:
زینب منوچهری
تلفن:
021-64592299
دورنگار:
021-64592299
سایت اختصاصی:
www.gsjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فصلنامه علوم زمین
تهران، استان البرز، شهرستان کرج، میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار کامیون داران، روبه روی پمپ گاز، مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
صندوق پستی:
1494-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/23
مدیر مسئول
علیرضا شهیدی

سردبیر
دکتر محمدرضا قاسمی
استاد ، پژوهشکده علوم زمین
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زمین ساخت، مهندسی عمران
Mohammad Reza Ghassemi
Professor , Institute of Earth Sciences
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Civil Engineering
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله قاسمی
استاد زمین شناسی- گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی، ژئوشیمی
Habibollah Ghasemi
Professor, Department of Petrology and Economic Geology- Faculty of Earth Sciences
Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology, Geochemistry
دکتر مجید قادری
استاد زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی
Majid Ghaderi
Professor, Economic Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology, Geochemistry
سروش مدبری
دانشیار زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی زیست محیطی
Soroush Modabberi
Associate Professor, Geology
University of Tehran
Specialist: Economic Geology
دکتر محبوبه حسینی برزی
دانشیار رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، حوضه های رسوبی و نفت، علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Mahboubeh Hosseini Barzi
Associate Professor, sedimentology and sedimentary petrology, sedimentary basins and petroleum, Faculty of Earth science
Shahid Beheshti University
دکتر جهانبخش دانشیان

دکتر حسین رحیم پور بناب
استاد تمام زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Hossein Rahimpour Bonab
Full Professor, Geology
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر مرتضی جمالی
دانشیار پژوهشکده بوم شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS) - فرانسه
رشته تخصصی: رسوب شناسی (پالینولوژی)
Morteza Jamali
Associate Professor Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (CNRS) - France
Specialist: Quaternary palynology
دکتر جمشید حسن زاده

دکتر محمدرضا رضایی

دکتر فریدون سحابی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Fereidoon Sahabi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sedimentology, exploitation
دکتر کاظم سیدامامی
استاد دانشکده معدن پریدس فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Kazem Seyedemami
Professor Pride Technical Mine School
University of Tehran
Specialist: Paleontology
دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor Faculty of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر حمید نظری
استادیار، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین ساخت
Hamid Nazari
Assistant Professor, Institute of Earth Sciences
Specialist: Tectonics
مدیر اجرایی
مهندس نرگس غمامی
مهندس نرگس غمامی

کارشناس
معصومه نوروزی

زینب منوچهری
زینب منوچهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶۵