درباره نشریه
ISSN:
1023-7429
eISSN:
2645-4963
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول:
دکتر راضیه لک
سردبیر:
دکتر منوچهر قرشی
مدیر اجرایی:
مریم طالبی
مدیر اجرایی:
مهندس نرگس غمامی
مدیرداخلی:
مهندس مصطفی شهرابی
تلفن:
021-64592299
دورنگار:
021-64592299
سایت اختصاصی:
www.gsjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فصلنامه علوم زمین
تهران، استان البرز، شهرستان کرج، میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار کامیون داران، روبه روی پمپ گاز، مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
صندوق پستی:
1494-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/22
مدیر مسئول
راضیه لک
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
Razieh Lak
Chief of Geological Survey of Iran,
سردبیر
منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University, North Tehran Branch,
Specialist: Tectonic
هیات تحریریه
محمدرضا قاسمی
دانشیار ، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین ساخت
Mohammad Reza Ghassemi
Associate Professor, , Institute of Earth Sciences,
حبیب الله قاسمی
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Habibollah Ghasemi
Professor, Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology
دکتر مجید قادری
مجید قادری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Majid Ghaderi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology
منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University, North Tehran Branch,
Specialist: Tectonic
سیدعلی آقانباتی
دانشیار سازمان زمین شناسی کشور
رشته تخصصی: چینه شناسی، چینه شناسی- تکتونیک
Ali Aghanabati
Associate Professor of Geological Survey of Iran,
Specialist: Stratigraphy, Stratigraphic-tectonic
محمدهاشم امامی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Mohammad Hashem Emami
Associate Professor, Institute of Earth Sciences,
Specialist: petrology
فریدون سحابی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Fereidoon Sahabi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sedimentology, exploitation
کاظم سیدامامی
استاد دانشکده معدن پریدس فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Kazem Seyedemami
Professor, Pride Technical Mine School, University of Tehran
Specialist: Paleontology
حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر محمدولی ولی زاده
محمدولی ولی زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Mohammad Vali Vali Zadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: petrology
دکتر سعید علیرضایی
سعید علیرضایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Saeed Ali Rezaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economic Geology
ابراهیم قاسمی نژاد
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Ebrahim Gaseminejad
Professor, Faculty of Geology, University of Tehran
Specialist: Paleontology
محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics, University of Tehran
Specialist: Geophysics
حمید نظری
استادیار، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین ساخت
Hamid Nazari
Assistant Professor, Institute of Earth Sciences,
Specialist: Tectonics
مدیر اجرایی
مریم طالبی
مریم طالبی
مهندس نرگس غمامی
نرگس غمامی
مدیرداخلی
مهندس مصطفی شهرابی
مصطفی شهرابی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱۵