درباره نشریه
ISSN:
1023-7429
eISSN:
2645-4963
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول:
علیرضا شهیدی
سردبیر:
دکتر منوچهر قرشی
مدیر اجرایی:
مریم طالبی
مدیر اجرایی:
مهندس نرگس غمامی
مدیرداخلی:
مهندس مصطفی شهرابی
تلفن:
021-64592299
دورنگار:
021-64592299
سایت اختصاصی:
www.gsjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فصلنامه علوم زمین
تهران، استان البرز، شهرستان کرج، میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار کامیون داران، روبه روی پمپ گاز، مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
صندوق پستی:
1494-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
علیرضا شهیدی

سردبیر
دکتر منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Tectonic
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا قاسمی
استاد ، پژوهشکده علوم زمین
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زمین ساخت، مهندسی عمران
Mohammad Reza Ghassemi
Professor , Institute of Earth Sciences
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Civil Engineering
دکتر حبیب الله قاسمی
استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی، ژئوشیمی
Habibollah Ghasemi
Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology, Geochemistry
دکتر مجید قادری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی
Majid Ghaderi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology, Geochemistry
سروش مدبری

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی زیست محیطی
Soroush Modabberi

University of Tehran
Specialist: Economic Geology
دکتر منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Tectonic
دکتر محمدهاشم امامی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Mohammad Hashem Emami
Associate Professor, Institute of Earth Sciences
Specialist: petrology
دکتر فریدون سحابی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Fereidoon Sahabi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sedimentology, exploitation
دکتر کاظم سیدامامی
استاد دانشکده معدن پریدس فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Kazem Seyedemami
Professor Pride Technical Mine School
University of Tehran
Specialist: Paleontology
دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor Faculty of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر محمدولی ولی زاده
دکتر محمدولی ولی زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Mohammad Vali Vali Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: petrology
دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Ebrahim Gaseminejad
Professor Faculty of Geology
University of Tehran
Specialist: Paleontology
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر حمید نظری
استادیار، پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین ساخت
Hamid Nazari
Assistant Professor, Institute of Earth Sciences
Specialist: Tectonics
مدیر اجرایی
مریم طالبی
مریم طالبی

مهندس نرگس غمامی
مهندس نرگس غمامی

مدیرداخلی
مهندس مصطفی شهرابی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۳۶