درباره نشریه
ISSN:
1029-4538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1375
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رشاد
سردبیر:
دکتر محمد محمدرضایی
مدیر اجرایی:
سید مهدی حسینی
ویراستار فارسی:
محمداسماعیل انصاری
تلفن:
025-37603569
021-88734863
021-88734864
دورنگار:
025-37602997
021-88764792
سایت اختصاصی:
qabasat.iict.ac.ir
کانال تلگرام:
qabasat110@
نشانی:
قم، بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قم، تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قیصر، خیابان پژوهشگاه شماره 2، تلفن: 88734864، 88734863، نمابر: 88764792
صندوق پستی:
179-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/16
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
سردبیر
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
اعضای تحریریه
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
خداخواست عرب صالحی
دانشیار پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Khoda Khast Arab Salehi
Associate Professor, Research Institute of Wisdom and Theology
Research Institute for Islamic Culture and Thought
دکتر رمضان علی تبار فیروزجایی
دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Ramezan Alitabar Firouzjaei
Associate Professor, logic
Research Institute for Islamic Culture and Thought
دکتر حمیدرضا شاکرین
استاد تمام منطق فهم دین
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hamid Reza Shakerin
Full Professor, The logic of Understanding Religion
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Philosophy and theology
دکتر سید محمدعلی دیباجی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mohammad Ali Dibaji
Associate Professor
Specialist: Philosophy
دکتر علی عسگری یزدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه دین، فلسفه اخلاق
Ali Asgariyazdi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy, Theology, Western Philosiphy, Philosophy of Etichs, Philosophy of Religion
حجت الاسلام محمد جعفری

Mohammad Jafari

دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
ویراستار فارسی
محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Esmaeel Ansari

Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
سید مهدی حسینی

رشته تخصصی: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. فقه و اصول
Seyyed Mahdi Hoseini

Specialist: The history of Islamic culture and civilization. Jurisprudence and principles
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۹