درباره نشریه
ISSN:
1029-4538
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1375
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رشاد
سردبیر:
دکتر محمد محمدرضایی
مدیر اجرایی:
سیدمهدی حسینی
مسئول اشتراک:
مهناز غنی پور
تلفن:
025-37603569
021-88734863
021-88734864
دورنگار:
025-37602997
سایت اختصاصی:
qabasat.iict.ac.ir
کانال تلگرام:
qabasat110@
نشانی:
قم، بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قم، تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قیصر، خیابان پژوهشگاه شماره 2، تلفن: 88734864، 88734863، نمابر: 88764792
صندوق پستی:
179-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37603569
دورنگار:
025-37603569
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21
مدیر مسئول
علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
سردبیر
محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
هیات تحریریه
محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
حمیدرضا آیت اللهی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین
Hamid Reza Ayatollahi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
رضا اکبریان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
غلامعلی حدادعادل
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه
Gholam Ali Haddad Adel
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of the West
علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
حسین غفاری
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Hosein Ghafari
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
Specialist: Philosophy
مهدی گلشنی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه
Mehdi Gol Shani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Esmaeel Ansari
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
سیدمهدی حسینی
رشته تخصصی: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. فقه و اصول
seyyed mahdi hoseini
Specialist: The history of Islamic culture and civilization. Jurisprudence and principles
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۵