فهرست مطالب

فصلنامه قبسات
پیاپی 110 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمدعلی دیباجی*، محمدمهدی مسیبی صفحات 5-24

  در مسیله قرینه ای شر، از تکثر و شدت شرور به عنوان شاهدی علیه وجود خدا استفاده می شود. بر این اساس شرور مهیبی در جهان وجود دارند که یک موجود عالم و قادر مطلق و خیر محض می تواند از آنها جلوگیری کند، بدون اینکه خیر بزرگ تری را از دست بدهد یا شر بزرگ تر یا مساوی را مجاز بداند، ولی چنین نکرده است؛ پس هرچه شدت و تنوع این شرور بیشتر باشد، احتمال وجود خدای خیرخواه محضی که عالم و قادر مطلق است نیز کمتر خواهد شد. مایکل تولی از طرفداران مسیله قرینه ای یا بینه ای شر است. او با تکیه بر مقدماتی مانند تکثر شرور، بررسی احتمالاتی نظریه وجود خدا در مقایسه با نظریه های بدیل و استناد به زلزله لیسبون به عنوان استدلال اصلی به نامحتمل بودن وجود خدا معتقد است. در مقابل، آلوین پلنتینگا در پاسخ به تولی با تکیه بر مقدماتی مانند اینکه خداباوری محتمل ترین گزینه است، چراکه نظریه های بدیل آن، مشکلات جدی دارند، با نقد بر دو مقدمه از مقدمات استدلال اصلی تولی در صدد اثبات محتمل بودن وجود خداست. در این نوشتار تلاش شده است با تکیه بر روش کتابخانه ای به تبیین استدلال تولی و پلنتینگا پرداخته و سپس نقدهای دیگر وارده بر نظریه احتمالاتی تولی ارایه شود.

  کلیدواژگان: مسئله شر، شر قرینه ای، تولی، پلنتینگا، نظام احسن، نظام ربوبی
 • مسعود اسماعیلی * صفحات 25-53

  آیا غایت عقل عملی، مقوم سعادت نهایی است یا زمینه ساز آن؟ فیلسوفان اسلامی از دیرباز در مورد این پرسش، کمال و سعادت نهایی و برتر انسان را متشکل از کمال عقل نظری (نوعی شناخت) دانسته اند و غایت عقل عملی را زمینه ساز حصول چنان سعادتی شمرده اند. ملاصدرا طبق این دیدگاه مشهور، کمال عقل عملی را در ابتدا، نوعی زمینه ساز سلبی -یعنی رافع موانع- در راستای حصول کمال عقل نظری یا همان سعادت برتر و نهایی قلمداد می کند که چنین نتیجه می دهد که وی عقل عملی را در مراتب صعودی انسان به ویژه پس از مرگ همراه انسان نمی داند. اما با توجه به مبانی وی در باب نفس، نمی توان مبنای مشهور یادشده را خالی از تضاد با مبانی اخیر وی در باب نفس دانست؛ از این رو ملاصدرا مبنای مشهور یادشده را به نظریه ای دیگر تحویل می برد و به نوعی از آن عدول می کند. وی در این دیدگاه جدید، رفع تعلق نفس به جسمانیات را نه به معنای سلبی محض بلکه به معنایی که باطن آن ثبوتی است، اخذ نموده، مراتب تجردی و عقلی عروج نفس را مقام جمعی استعلایی همه قوایی تلقی می کند که به نظر می رسد با استکمال نفس، از آنها رفع تعلق شده است. وی در دیدگاهی کامل تر، غایت نهایی نفس را مقام جمع و بالاتر از آن، فنا می شمرد که در آن مرتبه، همه قوای نفس کاملا متحد و همگی فانی در ذات حق اند و حتی دوگانگی ای که در نظر دوم میان عقل عملی و نظری وجود داشت، در این مرتبه از بین می رود و نفس همان گونه و از همان حیث که عالم است، قادر و فاعل است یا هر دو جهت به وزان فنای ذات نفس در ذات حق، فانی اند.

  کلیدواژگان: سعادت، نفس، غایت عقل نظری، غایت عقل عملی، ملاصدرا
 • امیر غنوی صفحات 55-72

  نیاز به طرح منسجم آموزه های دینی در ابعاد مختلف زندگی، متفکران مسلمان را به سوی ترسیم نظامات دینی کشانده است تا در مواجهه با مکاتب مختلف و در ارایه نظام های پاسخ گو نسبت به نیازهای فرد و جامعه موفق تر عمل کنند. در این رویکرد برای حفظ اصالت اندیشه و امکان استناد آن به اسلام باید سهم و کارکرد دین در عرصه نظام سازی را مشخص کرده، از افراط و تفریط دوری جست. در این تحقیق تلاش شده با توجه به مبانی کلامی، رسالت دین در این عرصه را معلوم و توقع از آن در همین چارچوب مشخص گردد؛ همچنین چگونگی تاثیر آموزه های دینی در انواع نظام سازی ها و خرده نظام ها خصوصا در حوزه اخلاق بررسی شود. آنچه این تحقیق به انجام رسانده، تعیین دقیق تر معنای نظام و مراد از نظام سازی است که در این کار از رویکرد موشکافی های بی جا در لغت و اصطلاح دوری شده و با تمرکز بر جهت نیاز به نظام سازی به تعیین قالب های لازم پرداخته شده است؛ همچنین با تکیه بر باور به جامعیت اسلام تلاش شده گستره بهره گیری از آموزه های قرآن و حدیث برای ساخت هر شکل از نظام ها معلوم گردد.

  کلیدواژگان: نظام سازی، نظام اخلاقی اسلام، کارکرد دین، عرصه های نظام اخلاقی
 • سید حسین فخرزارع * صفحات 73-96

  بحث از فلسفه نظام اجتماعی، فراتر از سطح توصیف دغدغه مند تحلیل های مفهومی و کاوش های نظری است تا با صورت بندی کلی مباحث، شالوده های حقیقی تاملات در باره جامعه و اجتماع را پی ریزی کند و به نوعی فهم اجتماعی برسد. این مباحث عمدتا موضوعات را به بنیادهای اصلی آن پیوند داده و مفاهیم را در شبکه ای منسجم تبیین کرده است و ظرفیت آن را دارد که با نگاهی کلی نگر و عقلانی در صدد پاسخ گویی به چیستی نظام اجتماعی اسلام، اهداف، مبانی، روش و جایگاه آن برآید. این مبحث، از یک سو، یک مقوله مهم فلسفی درباره اجتماع به مثابه نظام معرفتی را مورد لحاظ قرار می دهد و از دیگرسو، سامانه ای قلمداد می شود که معمولا توسط حاکمیت، از طریق نهادها اجرا و اعمال می شود. درواقع باید و نبایدها از یک نظام معرفتی اخذ شده و چارچوب ها در نظام اجرایی دنبال می شود. در این مقاله که از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده، سعی بر این است یافته های بحث حدالامکان با توجه به ادبیات درون دینی در زمینه های گستره، اهداف، مبانی، منابع و روش شناسی کشف نظام رفتارهای اجتماعی صورت بندی شود.

  کلیدواژگان: نظام اجتماعی، فلسفه نظام اجتماعی، امت، نظریه، نظام
 • زهرا شریف * صفحات 97-122

  الهیات فمینیستی الهیاتی انتقادی است که به دنبال ایجاد آگاهی فمینیستی از مردانه بودن الهیات است و با استفاده از ابزار تحلیلی جنسیت به بررسی و فهم متون، سنت ها، مناسک و اساسا سیاق دینی می پردازد تا به پیشنهادهایی دست یابد که برای تبیین سهم کامل زنان در الهیات مفید باشد. رویکرد متکلمان فمینیست به این پرسش که آیا مسیحیت موجود می تواند تامین کننده دغدغه های زنان و رهایی بخش برای آنان باشد یا خیر، دارای سه طیف انقلابی، اصللاحی و بازسازی گرایانه است. گونه های الهیات فمینیستی را نیز می توان در چهار قسم تصویر نمود: الهیات فمینیستی به مثابه فلسفه دین؛ به مثابه الهیات پساسنتی؛ به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدس؛ به مثابه الهیات ادیان. در این تنوع منظر، رشدی سه مرحله ای قابل مشاهده است که شامل پیش فرض سازی انسانیت برای زنان، جایابی نقادانه زنان در الهیات موجود و اصلاح اجتماع می گردد. نقاط محوری الهیات فمینیستی مسیحی عبارت اند از: الهیات زندگی و شور؛ پدر به مثابه امر الهی مرتبط با زندگی؛ تاکید بر ساخت استعاری و اسطوره ای آموزه های دینی؛ پذیرش تکثر به عنوان منبع گسترش معرفتی؛ بازخوانی هنجار اخلاقی؛ طراحی سیاست هویتی؛ بسط آگاهی انتقادی؛ ضرورت تمرین فردی و کنش اجتماعی. به نظر می رسد این امور در تناظر با الهیات اسلامی نیز معنادارند و تحقیق در تراث و گفت وگو با اندیشمندان و صاحب نظران در این حوزه می تواند ابعاد عالمانه و درخشنده الهیات اسلام را بارز نماید.

  کلیدواژگان: الهیات، الهیات فمینیستی، خدای پدر، انسانیت، هرمنوتیک، پساسنتی
 • سید شهاب الدین حسینی * صفحات 123-146

  وجود ادیان گوناگون واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما نوع مواجهه با آن مهم است. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی، نگاه ابن عربی به مسیله تنوع ادیان را از دریچه اسمای الهی بررسی نماید. با توجه به اینکه عالم تجلی گاه اسما و بازتاب صفات الهی است و هر انسانی نیز مظهر اسمی از اسماست و برخی اسما بر برخی دیگر تفاضل دارند، از طرفی ادیان الهی پیامبرانی داشتند که هر کدام مظهر اسمی از اسماءالله اند؛ مثلا حضرت نوح† مظهر تنزیه و سبوحیت الهی، حضرت ابراهیم† مظهر خلت الهی، حضرت موسی† مظهر هیبت و قهر خداست، حضرت مسیح† مظهر مهر و رحمت خداست و حضرت ختمی مرتبت مظهر اسم اعظم الله که جامع همه اسما و صفات الهی و آیینه تمام نمای حق است، از این رو دین خاتم نیز جامع ترین و کامل ترین ادیان است و ادیان دیگر از کمال و جامعیت برخوردار نیستند و گرویدن به ادیان دیگر با وجود دین کامل و جامع معقول نیست. با پژوهش های انجام شده، دیدگاه عارفان به ویژه ابن عربی در میان نگرش های موجود درباره تنوع ادیان، کثرت گرایی را برنمی تابد، نگارنده این موضوع را با توجه به آثار عرفانی عارفان به ویژه فتوحات مکیه و فصوص الحکم محی الدین عربی بزرگ ترین بنیان گذار و موسس عرفان نظری، پی گرفته و شواهدی را یادآور شده است.

  کلیدواژگان: تنوع ادیان، اسماءالله، جامعیت اسم الله، عرفان، ابن عربی
 • علی قدردان قراملکی * صفحات 147-165

  در متون دینی برای برخی افعال انسان ها آثاری بیان شده که به صورت عادی و معمول و از علل طبیعی انتظار تحقق آنها وجود ندارد. از آنجا که از سویی دین بر عقلانیت و نظام سبب و مسببی تاکید دارد و از سوی دیگر این دسته متون دینی در ظاهر مخالف این نظام و اصل علیت به نظر می آیند، باید به بررسی این متون پرداخت تا تضاد ظاهری دو گزاره یادشده مرتفع گردد. هدف از انجام این تحقیق حل این تعارض ظاهری و بدوی است. برای نیل به این هدف، در این تحقیق به توسعه داده های پیشینی و تکمیل آنها پرداخته شده است. نگارنده با تحقیق کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز تحقیق را گردآوری کرده و با تحلیل عقلی و نقلی، مقایسه ای و انتقادی به بررسی مسیله و فروع آن پرداخته است. در این تحقیق روشن شد، افعال انسان صرفا مادی نبوده و دارای جنبه های معنوی و فراطبیعی نیز می باشد. این ابعاد فراطبیعی موجب ایجاد صورت های باطنی، تکامل یا تنزل نفس انسان و جلب یا ازدست دادن رضایت الهی می شوند. سپس این علل و عوامل فراطبیعی با واسطه های مختلف مجرد و سپس مادی، موجب پیدایش آثاری در عالم تکوین می شوند که در ظاهر انتظار این آثار نمی رود؛ لیکن به سبب تحقق علت، وجودشان واجب و ضروری است؛ بنابراین تاثیر افعال بیان شده در متون دینی مخالف اصل علیت نیست، بلکه ناظر بر علل فرامادی است که از دسترس بشر خارج اند.

  کلیدواژگان: افعال انسان، تجرد نفس، صورت باطنی، عالم تکوین، فراطبیعی
|
 • Seyyed MohammadAli Dibaji, MohammadMahdi Mosayyebi Pages 5-24

  In the symmetry problem of evil, the multiplicity and intensity of evil are used as evidence against the existence of God. According to this, there are terrible evils in the world that an all-knowing, omnipotent and pure good being could prevent, without losing a greater good or allowing a greater or equal evil, but he did not do so; So, the greater the severity and diversity of this evil, the less the possibility of the existence of a pure good God who is all-knowing and Omnipotent. Michael Tolley believes in the problem of symmetry of evil. He believes in the improbability of God's existence by relying on premises such as the plurality of evil, examining the possibilities of the theory of God's existence in comparison with alternative theories, and citing the Lisbon earthquake as the main argument. On the other hand, Alvin Plantinga, in response to Tully, relying on premises such as that theism is the most probable option, because its alternative theories have serious problems, by criticizing two of the premises of Tully's main argument, seeks to prove the existence of God. In this article, an attempt has been made to explain Tully and Plantinga's argument by relying on the library method and then presenting other criticisms of Tully's probability theory.

  Keywords: the problem of evil, Symmetry Evil, Tully, Plantinga, the Best Arrangement of Things, the Best Lordy Arrangement
 • Masoud Esmaili * Pages 25-53

  Is the goal of practical intellect the ultimate happiness or its foundation? Regarding this question, Islamic philosophers have considered the man’s ultimate and supreme perfection and happiness to consist of the perfection of theoretical intellect (a kind of knowledge) and considered the goal of practical intellect to be the grounding for achieving such happiness. According to this famous view, Mulla Sadra considers the perfection of practical reason to be a kind of negative grounding - that is, the remover of obstacles - in order to achieve the perfection of theoretical intellect or the highest and ultimate happiness, as a result, he does not consider practical intellect to be a companion of man in the ascending stages of man, especially after death. But according to his foundations about the soul, the aforementioned famous foundation cannot be considered free of contradictions with his recent foundations about the soul; Therefore, Mulla Sadra transfers the aforementioned famous foundation to another theory and deviates from it in a way. In this new point of view, he has taken the removal of the attachment of the soul to the physical body not in a purely negative sense but in a sense that its inner being is positive. He considers the immaterial and intellectual stages of the soul’s ascension as the transcendental collective status of all powers, which seems to have been removed from them with the perfection of the soul. In a more complete view, he considers the final goal of the soul as the total position and above it, annihilation, in which case, all the powers of the soul are completely united and all are annihilation in the God’s Essence, and even At this point disappears the duality that existed in the second view between practical and theoretical intellect and the soul is capable and active in the same way and in the same way that it is the knower, or both aspects are annihilation due to the annihilation of the essence of the soul in the God’s Essence.

  Keywords: happiness, soul, the Goal of Theoretical Intellect, the Goal of Practical Intellect, Mulla sadra
 • Amir Ghanavi Pages 55-72

  The need for a coherent design of religious teachings in different aspects of life has led Muslim thinkers to draw religious systems in order to be more successful in encounter to different schools and in providing responsive systems to the needs of the individual and society. In this approach, in order to preserve the originality of the thought and the possibility of referring it to Islam, the contribution and function of religion in the field of systematization should be specified, and extremes should be avoided. In this paper, an attempt has been made to find out the vocation of religion in this field and the expectations from it in this framework, according to the theological foundations; Also, the influence of religious teachings on all kinds of systems and sub-systems, especially in the field of ethics, should be investigated. What this research has accomplished is the more precise determination of the meaning of system and the meaning of systemization. In this work, the approach of unnecessary scrutiny of words and terms has been avoided and the necessary formats have been determined by focusing on the need for systemization. Also, relying on the belief in the comprehensiveness of Islam, it has been tried to find out the extent of using the teachings of the Quran and Hadith to build any form of systems.

  Keywords: Systematization, Ethical System of Islam, Function
 • Seyyed Hossein Fakhrzare* Pages 73-96

  The discussion of the philosophy of the social system is beyond the level of the concerned description of conceptual analyses and theoretical explorations to establish the real foundations of reflections on society and community and reach a kind of social understanding. These discussions have mainly linked the issues to its main foundations and explained the concepts in a coherent network and can respond to what is the social system of Islam, its goals, foundations, method, and position with a comprehensive and rational view. This topic, on the one hand, considers an important philosophical category about society as an epistemic system, and on the other hand, it is considered a system that is usually implemented and applied by the government through institutions. The dos and don'ts are taken from an epistemic system and the frameworks are followed in the executive system. This article, which uses the qualitative content analysis method, tried to formulate the findings of the discussion as much as possible according to the intra-religious literature in the fields of scope, goals, foundations, sources, and methodology of discovering the system of social behaviors.

  Keywords: social system, Philosophy of Social System, Community, Theory, system
 • Zahra Sharif* Pages 97-122

  Feminist theology is a critical theology that seeks to create a feminist awareness of the masculinity of theology and uses gender analysis tools to examine and understand texts, traditions, rituals, and basically, the religious context to achieve proposals to explain the full contribution women in theology are useful. Feminist theologians’ approach to the question of whether existing Christianity can provide for women's concerns and emancipate them or not, has three spectrums: revolutionary, reformative, and reconstructionist. The types of feminist theology can also be described in four categories: feminist theology as a philosophy of religion; as a post-traditional theology; as hermeneutics of the Bible; and as the theology of religions. In this variety of perspectives, a three-stage development can be seen, which includes the presupposition of humanity for women, the critical positioning of women in the existing theology, and the reform of society. The focal points of Christian feminist theology are: the theology of life and fervency, the Father as a divine matter related to life, emphasis on the metaphorical and mythological construction of religious teachings, acceptance of pluralism as a source of knowledge expansion, rereading the moral norm; identity policy design, development of critical awareness, the necessity of individual exercise and social action. It seems that these matters are also meaningful in accordance with Islamic theology, and research in the tradition and dialogue with thinkers and experts in this field can highlight the scholarly and brilliant dimensions of Islamic theology.

  Keywords: Theology, Feminist Theology, God the Father, Humanity, Hermeneutics, Post-traditional
 • Seyyed Shahabuddin Hosseini* Pages 123-146

  The existence of various religions is an undeniable fact, But the type of exposure is important. This paper aims to analyze Ibn Arabi’s view of the diversity of religions through the lens of Divine names through the descriptive-analytical method. Considering that the universe is the manifestation of Divine names and the reflection of Divine attributes, and every human being is the manifestation of a name of the names, and some names are different from others, on the other hand, divine religions had prophets, each of whom is the manifestation of a name of Allah’s names; For example, Prophet Noah is the embodiment of God's purifying and glory, Prophet Abraham is the embodiment of God's befriending, Prophet Moses is the embodiment of God's awe and wrath, Prophet Jesus is the embodiment of God's mercy and kindness, and Seal of the Prophet is the embodiment of the Allah’s Greatest Name, which includes all the Allah’s names and attributes, and the mirror is the full view of the Truth. Therefore, the seal religion is also the most comprehensive and complete, and other religions do not have perfection and comprehensiveness, and it is not reasonable to convert to other religions despite the existence of a complete and comprehensive religion. With the conducted research, the viewpoint of mystics, especially Ibn Arabi, does not reflect pluralism among the existing attitudes about the diversity of religions. The author has followed this issue about the mystical works of mystics, especially Al-Futūḥāt al-Makkiyya and Fusus al-Hikam of Ibn Arab, the greatest founder of theoretical mysticism, and mentioned some evidence.

  Keywords: Diversity of Religions, Allah’s Names, Comprehensiveness of Allah’s Names, Mysticism, Ibn Arabi
 • Ali Ghadrdan Gharamaleki* Pages 147-165

  In religious texts, effects are stated for some actions of humans, which are not expected to be realized in a normal way and from natural causes. Since, on the one hand, religion emphasizes rationality and the system of cause and effect, and on the other hand, these religious texts appear to be against this system and the principle of causality, so it is necessary to examine these texts to resolve the apparent contradiction between the two mentioned propositions. The purpose of this paper is to solve this apparent and primitive conflict. To achieve this goal, in this research, the development of previous data and their completion have been done. The author has collected the information needed for the research through library research and has examined the problem and its sub-sections with rational and descriptive, comparative, and critical analysis. In this research, it was clarified that human actions are not only material but also have spiritual and supernatural aspects. These supernatural dimensions cause the creation of esoteric forms, the perfection or degradation of the human soul, and the gaining or losing of divine approval. Then, these supernatural causes and factors, with various immaterial mediators and then material mediators, cause the emergence of effects in the world of creation that are not expected on the surface; But due to the realization of the cause, their existence is necessary; Therefore, the effect of the actions expressed in religious texts is not against the principle of causality, but it refers to the supernatural causes that are beyond the reach of humans.

  Keywords: Human actions, immateriality of soul, Esoteric Forms, World of Creation, supernatural