درباره نشریه
ISSN:
2322-1860
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1372
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر بابک نگاهداری
سردبیر:
دکتر حسن سبحانی
مدیرداخلی:
سید محمد خویی
مسئول اشتراک:
دکتر محمد جعفری
تلفن:
021-75183283 ، داخلی: 283
دورنگار:
021-75183186
سایت اختصاصی:
nashr.majles.ir
اشتراک:
تلفن:
021-83357172
دورنگار:
021-22802525 ، داخلی: 2035
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/18
مدیر مسئول
دکتر بابک نگاهداری
دانشکده فنآوریهای نوین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Babak negahdari
Faculty of Modern Medical Technologies
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر محمدسعید جبل عاملی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و کیفیت
Mohammad Saeed Jebel Ameli
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial and Quality Engineering
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر پرویز داوودی
استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Davoodi
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر محمدجواد شریف زاده
دکتر محمدجواد شریف زاده

دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر علیرضا صدرا

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Alireza Sadra
Department of Political Science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی
Ali Taiebnia
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics, Energy Economics
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

محمدصادق نصراللهی

دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر الیاس نادران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی
Elyas Naderan
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public sector economics, Iranian economy
مدیرداخلی
سید محمد خویی

Seyyed Mohammady Khoei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۲