درباره نشریه
ISSN:
2322-1860
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1372
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زاکانی
سردبیر:
دکتر حسن سبحانی
مدیرداخلی:
سید محمد خویی
مسئول اشتراک:
دکتر محمد جعفری
تلفن:
021-75183283 ، داخلی: 283
دورنگار:
021-75183186
سایت اختصاصی:
nashr.majles.ir
اشتراک:
تلفن:
021-83357172
دورنگار:
021-22802525 ، داخلی: 2035
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/29
مدیر مسئول
دکتر علیرضا زاکانی
دکتر علیرضا زاکانی

سردبیر
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر فتح الله تاری

Fathollah Tari

دکتر الیاس نادران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی
Elyas Naderan
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public sector economics, Iranian economy
دکتر محمد قاسمی ششده
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Ghasemi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر سید بهزاد پورسید
استادیار، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
رشته تخصصی: حقوق
Behzad Pour Seyyed
Assistant Professor, Research Center of the Islamic Consultative Assembly
Specialist: Rights
دکتر ایروان مسعودی اصل
دانشیار مديريت خدمات بهداشتي و درماني، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مديريت خدمات بهداشتي و درماني
Irvan Masoudi Asl
Associate Professor, Department of Healthcare Services Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
مدیرداخلی
سید محمد خویی

Seyyed Mohammady Khoei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۶