فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 116 (زمستان 1402)

فصلنامه مجلس و راهبرد
پیاپی 116 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شادی مکی، نازنین ملکیان*، نوروز هاشم زهی صفحات 5-44
  مشارکت شهروندان در قانونگذاری هدف آرمانی مردم سالاری است که در گذشته فقط با انتخابات و دیدارهای رودررو محقق می شد، اما با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم مردم در قانونگذاری جهشی بزرگ یافت، به نحوی که دیگر فاصله، تعداد مخاطبان و زمان تاثیری در مشارکت شهروندان در قانونگذاری ندارد و حتی تبدیل به دستورالعمل اتحادیه بین المجالس (IPU) شده است. پرسش اصلی مقاله این است که بازدارنده ها و تسهیل کننده های نمایندگان برای استفاده از فضای مجازی چیست و همچنین درصدد بررسی ظرفیت های تحقق مشارکت شهروندان در قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. برای این منظور از روش کیفی گرنددتیوری استفاده شده است. مشارکت کنندگان نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه است که این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل شده است. محورهای باز در این مطالعه به هشت شاخص میانی تبدیل و سپس به دو شاخص کلان تسهیل کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای ضعف زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یک سویه تقسیم شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در حوزه ارتباطات رسمی، سایت مجلس فاقد شاخص های مدنظر اتحادیه بین المجالس جهانی بوده و امکانات تعاملی رسمی متصل به ارتباطات سازمانی در آن تعبیه نشده و در بخش فضای مجازی همگانی نیز با مقاومت هایی که برخی نمایندگان در مقابل آن دارند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
  کلیدواژگان: مشارکت، قانونگذاری، قوه مقننه، مجلس الکترونیک، رسانه های اجتماعی
 • زهرا بیدار، عادل شیبانی* صفحات 45-72

  قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با سه هدف اصلی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک سازی دولت» و «شایسته سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت ها و هم بدنه تشکیل دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص گرایی و شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش گفته آن چنان که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مستثنا کردن دستگاه ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم ترین عوامل و آسیب ها به شمار می روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری شده اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی های تقنینی مواجه است، در حالی که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.

  کلیدواژگان: شایسته سالاری، قانون مدیریت خدمات کشوری، کوچک سازی دولت، نظام اداری و استخدامی
 • سهیلا کریمی، مهناز رونقی نوتاش*، نسیم مجیدی قهرودی صفحات 73-108
  جرم و آسیب اجتماعی، به شکلی فزاینده و فرسایشی ارزش های اخلاقی جامعه را مورد تهدید قرار می دهند و در بستر اجتماعی از اختلال و چالش در نظم اجتماعی، نابرابری، تبعیض و بی عدالتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متاثر هستند. ازاین رو فیلم های سینمایی منبع فرهنگی مهمی برای شناسایی و درک ماهیت علل جرم و آسیب اجتماعی به شمار می آیند که این پژوهش ضمن تبیین اهمیت سینمای دادگاهی، با هدف شناسایی رویکرد درام های دادگاهی ایران در بازنمایی جرم و آسیب انجام شده است. میدان مطالعه، 22 درام دادگاهی از 1744 فیلم ساخته شده در چهار دهه اخیر سینمای ایران و براساس رویکرد نمونه گیری هدفمند، 10 فیلم از جهت حساسیت و تابویی سوژه و درگیری افکار عمومی، برای تحلیل انتخاب شده اند. از روش کیفی، به شیوه تحلیل روایت بارت، با فرایند کدگذاری پیام های صریح و ضمنی و تحلیل نشانه های سه سطح رمزگان های اجتماعی به روش فیسک بهره برده شده و چهار مقوله برای پاسخ به سوال چگونگی بازنمایی جرم و آسیب در روند جریان های اجتماعی به دست آمده است. براساس نتایج پژوهش، اعمال مجرمانه قتل / تجاوز / قاچاق مواد مخدر به ترتیب 62، 14 و 9 درصد و اسیدپاشی / کودک آزاری / سقط جنین هرکدام 1 درصد از فیلم های دادگاهی تولید شده را تشکیل داده اند. در میان آسیب ها نیز زن ستیزی / طلاق به ترتیب 53 و 27 درصد و سرقت / خودکشی / اعتیاد / مهاجرت، هر یک 5 درصد فیلم ها را به خود اختصاص داده اند. سوژه و مضمون قتل و زن ستیزی در چهار دهه بالاترین آمار را از فیلم های دادگاهی به خود اختصاص داده اند. دهه 1360 و 1370 سوژه تجاوز و اسیدپاشی هیچ سهمی از درام های دادگاهی نداشته اند. سینما در چهار دهه اخیر در امتداد تغییرات اجتماعی، اجزای مهمی از آسیب ها و جرایم را بازنمایی کرده است اما تحلیل روند تغییرات اجتماعی در فیلم های منتخب مورد بررسی نشان داد ، فیلم های تولید شده متناظر با رشد و سیر صعودی وقوع جرم و آسیب در جامعه نبوده است. به نظر می رسد سینمای ایران، در تولید فیلم های دادگاهی، دچار بحران در طرح سوژه و پرداختن به محتوای حقیقی است در حالی که بهره گیری از ظرفیت فیلم سازان دادگاهی برای آگاه سازی جامعه، می تواند در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درام دادگاهی، بازنمایی، جرم، آسیب، جریان های اجتماعی
 • سید سجاد کاظمی*، حبیب الله کیانی صفحات 109-137

  قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنایاتی هم قایل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرایم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنایات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریبا همان اصل و استثنایات رسیدگی علنی در دیگر جرایم درباره جرایم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریبا وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتا در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.

  کلیدواژگان: جرم سیاسی، دادرسی کیفری، دادگاه، رسیدگی علنی، قانون اساسی
 • رسول عباسی تقی دیزج*، رقیه صادقی رام صفحات 139-176
  برابری آموزشی، یکی از حقوق اساسی است. با توجه به قرارگیری این حق در زمره نسل دوم حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها به انجام اقدام هایی به منظور تحقق و حمایت از این حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت ها در این زمینه، گونه های متفاوتی از اقدام ها، اعم از مثبت و افعال حمایتی همچون قانونگذاری یا اقدام های منفی و عدم مداخله را می طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت این حق، دولت ها اغلب به انجام افعالی برای حمایت حداکثری از این حق ملزم هستند. هدف از این پژوهش که به صورت میان رشته ای است، بررسی اصل برابری آموزش در اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران و تعهدات نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آن است که مستلزم بررسی مفهوم برابری و تفاوت های آن با عدالت و تبیین وظایف دولت برمبنای عدالت رویه ای، پیشینه ای و قانونگذاری در اجرای این وظایف است. این پژوهش اسنادی بوده و در جمع آوری داده ها به منابعی چون کتب، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی مراجعه شد. روش این پژوهش استدلالی و تحلیلی توصیفی بوده و جنبه کاربردی دارد؛ به همین منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش های مختلف از مفهوم برابری بررسی و هریک از این دیدگاه ها در مقایسه با اسناد بین المللی و قوانین داخلی تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای تحقق هرچه بیشتر برابری در آموزش ارایه شد. براساس ادعاها اصل برابری آموزشی در قوانین ایران، در مواردی چند همچون جنسیتی، قومی و زبانی، دینی، سیاسی و موقعیتی نادیده انگاشته شده و همین امر به نابرابری آموزشی منجر شده است. لذا بایسته است که با تصویب قوانین کارا، مجازات ناقضان و لغو قوانین نابرابر، تعهدات دولت در قبال این اصل عملی شود.
  کلیدواژگان: عدالت، برابری، تعهدات بین المللی، حقوق مثبت، قانونگذاری
 • محمدتقی شریعتی شیری، احمد نقیب زاده* صفحات 177-204

  در دنیای کنونی، شبکه های اجتماعی همانند اینستاگرام به شدت در حال گسترش هستند و این گسترش شبکه ها، پیامدهای متعددی به همراه داشته است. یکی از پیامدهای شبکه اجتماعی اینستاگرام، ظهور میکروسلبریتی هاست که با روش های متعدد درصدد کسب شهرت هستند. ازاین رو پژوهش با روش کیفی و از تکنیک نتنوگرافی (شبکه نگاری) به تحلیل داده ها با روش موضوعی (تماتیک) که آن را تحلیل درون مایه نیز می خوانند، به تاثیر میکروسلبریتی ها بر شبکه اجتماعی و سپس بر جامعه پرداخته است. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که میکروسلبریتی ها موجب شکل گیری آسیب های متعددی در جامعه می شوند که می توان به تغییر گروه های مرجع، ترویج شرط بندی آنلاین، گسترش کلیشه های جنسی، گسترش مصرف تظاهری، انزوای نخبگان، از بین بردن ارزش های والای اجتماعی، گسترش تبلیغات عمل زیبایی، گسترش فراغت انفعالی و خشونت کلامی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: میکرو سلبریتی، اینستاگرام، ایران، سلبریتی، آسیب شناسی اجتماعی
 • حسین آقابابایی*، کورش اردلانی صفحات 205-230
  ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در ردیف مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکریم علم اصیل و سودمند، پیشگیری و مقابله با سوء رفتار در حوزه علم و فناوری به قصد کسب منفعت مالی یا تحصیل مدرک یا امتیاز علمی تصویب شده است. با توجه به گذشت یک دوره پنج ساله از اجرای قانون، هدف و زمینه این تحقیق ارزیابی نحوه اجرا و بررسی چالش های تقنینی و قضایی به منظور ارایه راهکار و پیشنهادهای مفید به سیاستگذار علم و فناوری و قانونگذار است. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیلی و با تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی، چالش های تقنینی و قضایی بررسی و با توجه به تصمیم های قضایی صادر شده در پرونده های مربوط به تقلب در تهیه آثار علمی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون و رویه قضایی به منظور کارآمدی قانون و وصول به اهداف مورد نظر ارایه شده است. یافته های این تحقیق حاکی است با وجود تلاش دستگاه سیاستگذار، اهداف مورد نظر قانون در هر دو راهبرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، با چالش هایی مواجه است که با توجه به تجربه اجرای قانون، از طریق تعامل مرجع سیاستگذار علم و فناوری با سیاست جنایی تقنینی و قضایی، می توان کارآمدی پاسخ های پیش بینی شده در قانون را برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی تقویت کرد.
  کلیدواژگان: تقلب علمی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، حقوق مالکیت فکری، سیاستگذار علم و فناوری، سیاست جنایی تقنینی و قضایی
 • امین عادل خانی، محسن اسمعیلی*، سید محمدحسین رضوی، مرتضی دوستی صفحات 231-260

  قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش 10 مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.

  کلیدواژگان: ورزش، قانون، تحلیل محتوا، مجلس شورای اسلامی
 • بهزاد سوکی، رضا نجف بیگی*، کرم الله دانشفرد صفحات 261-302

  حکومت های محلی در دوره های زمانی متفاوت تصمیمات زیادی اتخاذ کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی آسیب های زیربنایی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. این پژوهش با رویکرد تحقیق آمیخته انجام شده که در قسمت کیفی با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با خبرگان (20 نفر از اساتید دانشگاه و اعضای سازمان های محلی) به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. از مصاحبه های انجام شده با استفاده از روش تحلیل تم 33 زیر مقوله شناسایی و کدگذاری و در چهار دسته رفتاری، دانشی، ارتباطی و نهادی تقسیم شدند. در قسمت کمی برای فازی سازی دیدگاه خبرگان، از اعداد فازی مثلثی با طیف فازی 9 درجه ای استفاده شد که همه شاخص ها را خبرگان پذیرفتند و درنهایت از طریق روش معادلات ساختاری تفسیری و با استفاده از جدول خودتعاملی آسیب های برنامه ریزی استراتژیک سطح بندی شدند. درنتیجه، رفتارهای سیاسی، نبود مهارت مذاکره، نبود تکنولوژی های ارتباطی، نبود ارتباط با عناصر برون سازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب به عنوان آسیب های زیربنایی شناسایی شدند و با ماتریس میک مک در چهار دسته مستقل، رابط، خودمختار و وابسته طبقه بندی شدند و درنهایت با توجه به آسیب های مستقل، راهکارهایی برای بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی کشور ارایه شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، سازمان های محلی، عوامل دانشی، عوامل رفتاری، عوامل ارتباطی، عوامل نهادی
 • رحمت الله نوروزی، محمدرضا قائدی*، حسن خداوردی، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 303-340

  یکی از ابزار دیپلماسی فرهنگی، زبان و ادبیات است. هدف از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در توسعه دیپلماسی فرهنگی بین سه کشور فارسی زبان جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان بین سال های 1400-1384 است. بنابراین در پی پاسخ به این سوال که آیا تلاش های جمهوری اسلامی ایران در طراحی محتوای آموزشی به زبان فارسی برای مدارس و دانشگاه های افغانستان و تاجیکستان و همچنین ایجاد رسانه های برون مرزی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، چندرسانه ای و مجازی با محوریت زبان فارسی برای مردم این دو کشور موثر بوده است؟ این پژوهش به روش توصیفی و از نوع فیش برداری از اسناد و مدارک کتابخانه ای، اینترنتی، مجازی و گزارش های دستگاه های دولتی است. بررسی اسناد موجود نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در زمینه تالیف کتب درسی برای مدارس افغانستان و تاجیکستان فعالیت های نسبی انجام داده، اما در بخش آموزش عالی، این فعالیت ها عمدتا به صورت ارایه کتاب های چاپ ایران در این کشورها بوده است. در بخش رسانه ای نیز جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی شبکه های رادیویی و سایت های خبری موفقیت های خوبی داشته ولی در راه اندازی تلویزیون های اختصاصی برای مردم افغانستان و تاجیکستان توفیقی نداشته است. با توجه به اشتراکات فرهنگی ازجمله زبان و ادبیات مشترک، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با تعمیق دیپلماسی فرهنگی به توسعه و تحکیم روابط بین سه کشور فارسی زبان کمک کند.

  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، زبان فارسی، ادبیات فارسی، افغانستان، تاجیکستان، نظریه سازه انگاری
 • مهدیه لطیف زاده، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی، محمد عابدی صفحات 341-374

  حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.

  کلیدواژگان: اشخاص موضوع داده، جزای نقدی، حق جبران خسارت، داده شخصی، مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
 • طاها عشایری*، طاهره جهان پرور صفحات 375-412
  فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل موثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد موثر بوده است.
  کلیدواژگان: : فراترکیب، فساد، آنومی سیاسی، سواد اطلاعاتی، بی سازمانی اجتماعی
|
 • Shadi Makki, Nazanin Malekiyan *, Norouz Hashemzehi Pages 5-44
  Citizens' participation in legislation is the ideal goal of democracy, which in the past could be achieved through elections and face-to-face meetings. However, with the advent of information and technology, people's participation in legislation took a big leap. Now, distance, the number of audiences, and time no longer have an effect on citizens' participation in legislation. This has even been emphasized in the guideline of the Inter-Parliamentary Union (IPU). The main question of this is that what are the barriers and facilitators for representatives to use cyberspace, and what are the capacities of citizens' participation in legislation in the Islamic Consultative Assembly? For this research a qualitative method of grounded theory has been used. The participants were parliamentarians, and the sample, according to theoretical saturation, was 45 interviews. These interviews were analyzed using AtlasTI software. The open axes in this study were converted into eight axial codes. These codes were then categorized two main components: facilitators and barriers to the use of cyber space. The axes of network awareness, information recovery, information dissemination, and coordination were identified as facilitators. On the other hand, the axes of infrastructure weakness, inability to use, propaganda attacks, and the one-sided approach were identified as barriers. The results of the study show that in the field of official communication, parliament's website lacks the indicators considered by the World Inter-Parliamentary Union. Additionally, the official interactive facilities connected to organizational communication are not embedded within it. In the public virtual space desired results are still unreachable due to objections from the representatives.
  Keywords: Participation, Legislation, Legislature body, Electronic Parliament, Social Media
 • Zahra Bidar, Adel Sheibani * Pages 45-72

  The Civil Service Management Law was enacted in 2006 with three main objectives unifying the administrative and employment system, downsizing the government, and promoting meritocracy. This law addresses the existing complexities in hiring, employment terms, payment system, and pension funds within the public sector. Additionally, it sought to redefine the scope of activities for the public sector and streamline the government workforce, while promoting specialization and merit-based recruitment in the executive branches. After approximately 15 years of implementing this law, it is crucial to assess whether the aforementioned goals have been effectively achieved within legal system. This research utilizes a descriptive-analytical approach, drawing on available library resources, to evaluate the performance of the Civil Service Management Law in attaining its objectives. Findings show that various institutions and authorities have been excluded from the scope of this law, which contradicts intended goals of the legislation. Moreover, interpretative and executive policies that deviate from the original objectives of the law, as well as inadequate implementation strategies, are identified as significant obstacles and detrimental hindering the success of the civil service management law. Furthermore, according to the authors' argument attaining the first and third objectives, specifically the "integration of the administrative and employment system" and "meritocracy," face internal resulting from legislative deficiencies. On the other hand, obstacles to achieving the second goal, "downsizing the government," primarily stem from external executive factors. These challenges, both internal and external, have hindered the full realization of the goals set by the Civil Service Management Law.

  Keywords: Meritocracy, Civil Service Management Law, downsizing the government, Administrative, Employment System
 • Soheila Karimi, Mahnaz Rounaghi Notash *, Nasim Majidi Ghahrodi Pages 73-108
  The role of crime and social damage in undermining moral values and disrupting social order cannot be underestimated. These issues are influenced by factors such as inequality, discrimination, and injustice in various areas such culture, society, politics, and the economy. Movies, as an important cultural medium, serve as a valuable resource for understanding the causes of crime and social harm. This research focuses on Iranian court cinema and aims to explore how they portray crime and damage. The study analyzed 22 out of the 1744 films produced in Iranian cinema over the past four decades. A purposeful sampling approach was used, resulting in the selection of 10 films for analysis. These films were chosen due to the sensitive and taboo nature of the subject matter, as well as the potential attraction for public opinions. The qualitative research method, specifically Barth's narrative analysis, was employed. It involved coding the explicit and implicit messages and examining social codes at three different levels using the Fisk method. Four categories were identified to address the question of how crime and harm are represented in social disputes. The results show that murder, rape, and drug trafficking accounted for 62, 14, and 9 percent of the criminal acts portrayed in the selected court cinema, respectively. Acid attacks, child abuse, and abortion each accounted for only 1%. In terms of social harms, misogyny and divorces constituted 53% and 27%, respectively, while, suicide, addiction, and immigration each accounted for 5% of the films. It is worth noting that murder and misogyny emerged as the most prominent themes in Iranian court cinema over the decades. In the 1980 and 1990, rape and acid attacks not addressed in court dramas. While cinema has been successful in representing important aspects of crimes and harm throughout the societal changes, the analysis of the selected films suggests a discrepancy between the films produced and actual trends of crime and harm in society. This raises concerns regarding the subject design and content of court dramas. Utilizing the expertise of court filmmakers and focusing on real content can contribute to informing the society more effectively. To address this issue, it is recommended that the production of court films with the evolving nature of crimes and social issues.
  Keywords: Court drama, Representation, mass, Damage, Social flows
 • Seyyed Sajad Kazemi *, Habibullah Kiani Pages 109-137

  The constitution has the principle of open court for public crimes, although it has made exceptions. In certain cases, it is not possible to hold public hearings, but in political crimes, according to the article no. 168, there are no such exceptions, and the courts are obliged to hold all hearings in public and not to prevent the presence of spectators. Unfortunately, in the Criminal Procedure Law passed in 2013, this matter is dealt with in a different way, and contrary to the unconditional openness of the constitution in Article 168 regarding the necessity of public hearings for political crimes, in this law (Articles 305 and 352) almost the same principle and exceptions of public hearings in other crimes are also applied to political crimes. Although this "exceptionality" of the criminal procedure law was associated with expediency, it almost made the situation close to the conditional constitutional and there are similar examples in the regulations of other countries from a comparative point of view, but it was in clear conflict with the "promulgation" of the article no. 168 of the constitution. So it is inevitable to revise such a law, therefore the legislator should pay special attention to this issue in the next amendments of the law.

  Keywords: Political Crime, criminal proceedings, court, open court, Constitution
 • Rasool Abbasi Taghi Dizaj *, Roghayeh Sadeghi Ram Pages 139-176
  Educational equality is a basic right. Due to the placement of this right in the second generation of human rights based on the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, governments are required to take measures to realize and protect this right. Governments' obligations in this field require different types of actions, including positive and protective actions such as legislation or negative actions and non-intervention; But due to the positive nature of this right, governments are often required to take actions to protect this right as much as possible. The purpose of this interdisciplinary research, is to examine the principle of equality of education in international documents and internal regulations of Iran and extracting the commitments of the Islamic Republic of Iran to in line with adducting this right, which requires examining the concept of equality and its differences with justice and explaining the based on procedural, historical and legislation duties of the government to implement these duties. This research is documentary, and sources such as books, articles, internal regulations and international documents were sources of data collection. The method of this research is argumentative and analytical-descriptive and has a practical aspect; For this purpose, the government's obligations were examined based on different readings of the concept of equality, and each of these views was explained in comparison with international documents and domestic laws, and then suggestions were made to realize equality in education in a higher level possible. It can be claimed that the principle of educational equality in Iran's laws has been ignored in several cases such as gender, ethnic and linguistic, religious, political and situational, and this has led to educational inequality. Therefore, it is necessary to implement the government's obligations towards this principle by passing effective laws, punishing violators and canceling unequal laws.
  Keywords: Justice, Equality, international obligations, positive rights, Legislation
 • MohammadTaqi Shariati Shiri, Ahmad Naghibzade * Pages 177-204

  Nowadays, social networks such as Instagram are expanding rapidly, and this expansion of networks has had many consequences. One of the consequences of the Instagram as a social network is the emergence of micro-celebrities who are trying to gain fame in many ways. This research analyzes the effect of micro-celebrities on the social network and then on the society with a qualitative approach using netnography technique and a thematic analysis. The findings show that micro-celebrities cause many harms in the society, which can have consequences like altering reference groups, promotion of online betting, expansion of sexual stereotypes, expansion of pretentious consumption, isolation of elites, destruction of transcendental social values, expansion of beauty treatment advertisements, expansion Passive leisure and verbal violence pointed out.

  Keywords: Micro-celebrity, Instagram, Iran, Celebrity, Social Pathology
 • Hossein Aghababai *, Kourosh Ardalani Pages 205-230
  The clause of the Law on Preventing and Countering Fraud in the producing Scientific Works, approved in 2016, is among the regulations that aim to protect intellectual property rights promote original and valuable science. Its purpose is to prevent and mitigate misconduct in the field of and technology, specifically those aimed at obtaining financial benefits or academic recognition. As the enforcement of this law has now reached the five-year mark, the objective of this research is to evaluate its implementation and to investigate any legislative and judicial challenges that may have arisen with an aim to provide useful solutions to the science and technology policymakers and legislators. In this article, an interpretive and analytical approach is used to analyze the content of the law and judicial procedures. Legislative and judicial challenges are examined, suggestions are provided based on the analysis of judicial decisions related to cases of fraud in the producing scientific works. These suggestions can enhance the effectiveness of the law and judicial procedures in achieving their intended objectives. Findings indicate that, despite the efforts of the policymaking body, the policy makes have challenges in achieving its goals in both preventing and addressing scientific fraud. However, through improved coordination between science and technology policymaking authority and the legislative and judicial bodies, the efficiency of the legal solutions can be enhanced, thereby reducing fraud in the producing scientific works.
  Keywords: scientific fraud, Law on Prevention, Combating Scientific Fraud, Intellectual Property Rights, science, technology policymaker, Legislative, judicial criminal policy
 • Amin Adelkhani, Mohsen Esmaili *, Seyed MohammadHossein Razavi, Morteza Dosti Pages 231-260

  The laws of the Islamic Consultative Assembly regarding sports in the country's political environment are a matter that plays a role alongside today's coherent and structured executive institutions. The purpose of this research is a qualitative analyze of the sports related laws for the time span of 1978 to 2021. This was done by analyzing the concepts and terms in the text of the laws in order to infer and reveal their hidden patterns and themes. For this purpose, coding, diagram drawing and extraction of categories were done with MAXQDA 2020 software. The statistical population of the research, was the laws and legal rulings of the parliament during the time window, and the sample was considered equal to the population, that was 76 laws and 383 legal rulings. The results of the research showed 10 main categories including organization, public sports, training sports, championship sports, professional sports, legal development of sports affairs, development of sports culture, development of facilities and infrastructure, transfer of ownership and support of sports. These categories makes the structure of the Iran's sports development model that is drawn from the perspective of the laws of the parliament. It indicates that sports has a foot step in various dimensions of governance; in other words, legislation is suitable for realizing the exalted position of sports in terms of content. Legislations toward exaltation of sport  is partially neglected due to the inconsistency and insular attitude of the governing bodies, including regulatory and executive bodies which is caused by the conflict of interests of their internal stakeholders in the field of sports.

  Keywords: sport, Law, Content Analysis, Islamic Consultative Assembly
 • Behzad Suki, Reza Najaf Beigi *, Karamollah Daneshfard Pages 261-302

  Local governments have taken many decisions in different periods of time, strategic planning being one of them. The purpose of this research is to identify the underlying damage of strategic planning in local organizations. This research is developmental-applicative in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. This research was conducted with a mixed research approach, in which information was collected in the qualitative part by studying related texts and interviewing experts (20 university professors and members of local organizations). From the interviews conducted using the theme analysis method, 33 subcategories were identified and coded and divided into four behavioral, knowledge, communication and institutional categories. In the quantitative part, to fuzzify the experts' point of view, triangular fuzzy numbers with a 9-degree fuzzy spectrum were used, all indicators were accepted by the experts, and finally they were leveled through the method of structural-interpretive equations and using the self-interactive table of strategic planning damages. As a result, political behaviors, lack of negotiation skills, lack of communication technologies, lack of communication with extra-organizational elements, lack of effectiveness of laws and improper organization were identified as underlying harms and were classified into four independent, interface, autonomous and dependent categories with the Mikmaq matrix. Solutions for improving strategic planning in the country's local organizations were presented to independent experts.

  Keywords: Strategic planning, local organizations, knowledge factors, behavioral factors, communication factors, Institutional factors
 • Rahmatolah Norouzi, MohammadReza Ghaedi *, Hassan Khodaverdi, Garineh Keshishian Sirki Pages 303-340

  One of the key tools of cultural diplomacy is language and literature. Therefore, this research aims to examine the role and significance of Persian language and literature in the development of cultural diplomacy among three Farsi-speaking countries of the Islamic Republic of Iran, Afghanistan, and Tajikistan between 2005-2021. The research focuses on assessing the effectiveness of Iran's efforts in designing Farsi educational content for schools and universities in Afghanistan and Tajikistan, as well as the of cross-border media in various formats, such as written, visual, audio, multimedia, virtual platforms, with a particular emphasis on Persian language promotion for the people of these two countries. This is a descriptive research that relies on library scanning, internet searches, virtual document sources, and governmental agencies reports. Analysis of the available documents reveals that the IR Iran has undertaken various in the development of textbooks for schools in Afghanistan and Tajikistan. However, in the field of higher education, the activities have primarily involved the provision of printed books from Iran in these countries. In the media sector, Iran has achieved favorable outcomes in establishing radio networks and news websites, but dedicated television channels for the people of Afghanistan and Tajikistan have not been successfully implemented. Taking into account the cultural commonalities, such as a shared language and literature, the Islamic Republic of Iran has the potential to foster development and strengthen relations among the three Farsi-speaking through the deepening of cultural diplomacy efforts.

  Keywords: Cultural diplomacy, Farsi language, Persian the literature, Afghanistan, Tajikistan, Constructivism theory
 • Mahdia Latifzadeh, Sayyed MohammadMahdi Ghaboli Dorafshan *, Saeed Mohseni, Mohammad Abedi Pages 341-374

  Legal protection of personal data is essential as an aspect of human rights and an example of citizenship rights. Comprehensive protection of personal data and individuals that are subjects of data collection has been realized in some countries despite special laws and regulations in this field. In this regard, it is worth mentioning the general data protection regulations of the European Union, which is a model for comprehensive protection of personal data. One of the protective dimensions of these regulations is the specification of the guarantee of the implementation of any measure against the violation of the right to personal data. The law enforcement procedures expressed in these regulations has brought these regulations closer to their goal, i.e. restoring the violated rights of the individuals in relation to the data and realizing the full protection of personal data. One of the most important examples of such enforcement guaranty is the existence of the right to compensation and the imposition of fines by regulatory authorities. By explaining each of the aforementioned enforcement procedures based on European regulations and their comparative analysis in Iran's legal system, it was found that the enforcement guarantees are also acceptable in Iranian law for violating the right to personal data; However, the comprehensive protection of personal data and the efficient realization of this enforcement guarantees are achieved by the legislator's stipulation.

  Keywords: Data Subjects, Fine, the right to compensation, Personal Data, EU General Data Protection Regulation
 • Taha Ashayeri *, Tahereh Jahanparvar Pages 375-412
  Corruption means the misuse of public and government resources in line with individual goals in an illegal manner. In line to this definition, the main goal of the research is to study the factors affecting the occurrence of corruption, using  a inductive and qualitative meta-synthesis method in the period from 1996 to 2013. Therefore, with non-probability (deliberate) sampling of 96 scientific documents (extracted from Noormags, Magiran and Irandoc) and after screening, 43 cases were selected as the sample size by deliberate-non-probability method and entered the analysis phase with Excell software and They became MAXQDA 2022. The results show that in Iran, moral anomie (weakness of moral values of society, weakness of religious affiliations and weakness of organizational ethics), cultural anomie (inappropriate cultural adaptability; anti-values lifestyle and cultural abnormality); Social anomie (malfunctioning of social capital; social discrimination; malfunctioning of social institutions and prevalence of social abnormality); Anomie of social control (crisis of formal and informal control system); Organizational-institutional anomie (organizational bias; organizational discrimination; weak organizational governance and administrative dysfunction); Educational anomie (weakness of social media; low information literacy and educational dysfunction); Economic anomie (economic instability; economic pressures and discrimination and business climate crisis) and political anomie (weakness of political governance; malfunctioning of political institutions and political deviations) have been effective in the tendency to corruption.
  Keywords: Meta- synthesis, corruption, political anomie, information literacy, Social disorganization