درباره نشریه
ISSN:
1735-4358
eISSN:
2676-7198
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1338
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه قوه قضاییه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام علیرضا امینی
سردبیر:
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
مدیر اجرایی:
رسول احمدزاده
ویراستار فارسی:
زهرا مشایخی
ویراستار انگلیسی:
مهدی ابراهیمی
کارشناس:
فاطمه صبافرد
تلفن:
021-22091869
دورنگار:
021-22091869
سایت اختصاصی:
www.jlj.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید چمران، اتوبان یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، پژوهشگاه قوه قضاییه، مجله حقوقی دادگستری ، کدپستی: 1983846514
سامانه پیام کوتاه:
300096990070
صندوق پستی:
3515-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
حجت الاسلام علیرضا امینی
معاون امور انسانی قوه قضاییه
Ali Reza Amini
Human Rights Officer of the Judiciary
سردبیر
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین الهام
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Hossien Elham
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
ویراستار فارسی
زهرا مشایخی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Zahra Mashayekhi
Phd Student, Private Law
Shahid Beheshti University
ویراستار انگلیسی
مهدی ابراهیمی

مدیر اجرایی
رسول احمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق، علوم قضایی
Rasool Ahmadzadeh
Phd Student, Faculty of Law
Tarbiat Modares University
کارشناس
فاطمه صبافرد
پژوهشگاه قوه قضاییه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۷