درباره نشریه
ISSN:
1735-4358
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1338
صاحب امتیاز:
قوه قضاییه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام علیرضا امینی
سردبیر:
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
کارشناس:
فاطمه صبافرد
تلفن:
021-22091869
دورنگار:
021-22091869
سایت اختصاصی:
www.jlj.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید چمران - اتوبان یادگار امام-بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه، مجله حقوقی دادگستری ، کدپستی: 1983846514
سامانه پیام کوتاه:
300096990070
صندوق پستی:
3515-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/24
مدیر مسئول
حجت الاسلام علیرضا امینی
معاون امور انسانی قوه قضاییه
Ali Reza Amini
Human Rights Officer of the Judiciary
سردبیر
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor
University of Tehran
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین الهام
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Hossien Elham
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد
Hossein Mirmohammadsadeghi

دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
ویراستارفارسی
زهرا مشایخی
زهرا مشایخی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
کارشناس
فاطمه صبافرد
پژوهشگاه قوه قضاییه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۵