درباره نشریه
ISSN:
1735-4358
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1338
صاحب امتیاز:
قوه قضاییه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام علیرضا امینی
سردبیر:
دکتر حسین میرمحمدصادقی
دبیراجرایی:
مهدی صبوری پور
تلفن:
021-22091869
دورنگار:
021-22091869
سایت اختصاصی:
www.jlj.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید چمران - اتوبان یادگار امام-بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه، مجله حقوقی دادگستری ، کدپستی: 1983846514
سامانه پیام کوتاه:
300096990070
صندوق پستی:
3515-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/26
مدیر مسئول
علیرضا امینی
معاون امور انسانی قوه قضاییه
Ali Reza Amini
Human Rights Officer of the Judiciary,
سردبیر
حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
هیات تحریریه
سیدمرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor, Faculty of Judicial Sciences, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research, Nuclear Science and Technology Research Center,
Specialist: International rights, Private law
محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: public rights
سام سوادکوهی فر
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Sam Savad Kouhi Far
Faculty member,
Specialist: Private law
علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دبیراجرایی
مهدی صبوری پور
عضو هیات علمی دانشکده حقوق
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mehdi Sabouri pour
Faculty member, School of Law,
Specialist: Criminal Law and Criminology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹