فهرست مطالب

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 123 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب
  محسن رحیمی، مجید شایگان فرد*، عباس شیخ الاسلامی صفحات 0-0
  آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی ، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی از جمله حقوق موسوم به آزادی باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قایل نیست.
  کلیدواژگان: آزادی عقیده، حقوق کیفری، آزادی مذهب، عدم تبعیض
 • شرکت های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن ها در پرتو آسیب شناسی نظام ثبت شرکت ها
  نسرین طباطبایی حصاری*، سروش صفی زاده صفحات 0-0
  شرکت های کاغذی به عنوان به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تامین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است.بی تردید این ظهور و گسترش مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی است که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد.این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای-اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد.سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلا نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: شرکت کاغذی، ثبت شرکت ها، مدیر قانونی، مدیر در سایه، جمع آوری اطلاعات، صحت سنجی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات
 • امکان سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی
  حسنعلی موذن زادگان*، امیرحسین عابدی نیستانک صفحات 0-0
  موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برایت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است.مساله مقاله حاضر چگونگی تلفیق حقوق طرفین دعوی با رعایت موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حق دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تامین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تامین امنیت و ثبت مطمین داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمین برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین، هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تامین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی- که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود- تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.
  کلیدواژگان: دادرسی الکترونیکی، قرارهای تامین و نهایی الکترونیکی، تحقیق الکترونیکی، تامین امنیت فضای الکترونیکی، ثبت مطمئن الکترونیکی، اخذ شهادت الکترونیکی
 • مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر
  محمد صادق مهدوی راد، محمود حبیبی، اسماعیل شاهسوندی*، علیرضا مشهدی زاده صفحات 0-0
  اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد 426 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولا جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده 426 است. ثانیا حسب ماده 441 در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قایم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثا تقاضا محدود به مهلت است. رابعا برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی را در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرس مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: اعاده دادرسی، تجدیدنظرخواهی، اصلاح تصمیم تبعیض آمیز، دادگاه نقض، حقوق مصر
 • کاربست نظریه احیای حقوق عامه در دادرسی اداری (مطالعه آرای موسسان اساسی)
  ابراهیم موسی زاده، علیرضا نصرالهی نصراباد*، مصطفی منصوریان صفحات 0-0
  نظارت قضایی، به واسطه ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله همراهی با ضمانت اجراهای قهری، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد شناسایی قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن مطالعات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن ابهام های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور دامن می زند. از اینروی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مختلف مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرآیندی و تشریفاتی با ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند در برگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی برتر، تبعیت نهادهای عمومی از آن را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضاییه» به ترسیم چهارچوب نحوه دادرسی در این حوزه پرداخته است. بدین ترتیب سوالی که در این میان شکل می گیرد اینست که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تامین می شود؟» نوشته با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای موسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضایاتی همراه است که با محوریت روش های تفسیر لفظی و عمل(مصلحت) گرا محقق نمی شود.
  کلیدواژگان: احیا(گری)، حقوق عامه، دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی، غایت گرایی، موسسان اساسی
 • پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر
  یونس یوسفی گرجی*، محمد باقر قربانوند، مسعود البرزی ورکی، علیرضا نواریان صفحات 0-0
  به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدید نظر، حکم صریحی در خصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرآیند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ این که نمی توان محصور در زمان ارایه کرد ، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی ، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با این وجود چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدید نظر خواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.
  کلیدواژگان: اثر انتقالی، دلیل جدید، ادعای جدید، سبب دعوا
 • امیر احمدی*، یاسر یوسفی صفحات 1-23
  در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هییت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هییت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسب مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هییت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هییت علمی، در هییت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هییت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارایه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلاها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هییت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هییت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم‎تسلط کافی اعضای هییت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارایه شده است.
  کلیدواژگان: هیئت رسیدگی به تخلفات، فرایند رسیدگی، دانشگاه، تخلفات انتظامی، عضو هیئت علمی
 • حسین میرزابیگی، داریوش بوستانی*، باقر شاملو صفحات 25-48

  کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصا توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کانون اصلاح و تربیت، نوجوانان معارض قانون، مجرمیت، عدالت ترمیمی
 • احسان بهرامی*، مصطفی السان صفحات 49-74
  خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولا، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیا، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثا، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولا منتفی می باشد.
  کلیدواژگان: اساس حکمی، اساس موضوعی، تقصیر، خسارات دادرسی، دعوای واهی
 • رضا پورمحمدی*، حسین سیمایی صراف صفحات 75-94
  به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایح اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتا مسلم تلقی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملا بدان پایبندند. علی رغم اهمیت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولا چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیا با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثا با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبار قانونی است.
  کلیدواژگان: اسکالیا، شورای نگهبان، قصد گرایی، مشروح مذاکرات، نص گرایی
 • سید حمید حسینی*، فیروز محمودی جانکی، بتول پاکزاد صفحات 95-117

  چندان که مفهوم «حق» همیشه بحث برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به عنوان موضوعی قابل مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می باشد. به خصوص اینکه در چند دهه اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفان حق بر مجازات نشدن، جدی تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی تحلیلی، (مطالعه کتابخانه ای) ضمن مطالعه چیستی حق بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستی حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن، یک «حق ادعای منفی مقید» است که رویکرد طرف داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می کند. در صورتی که پوزیتویست ها باورمند به وجود چنین حقی نمی باشند. چه بسا آن ها در جبهه مخالف، از حق بر مجازات شدن بزهکار و حتی از تکلیف بر مجازات کردن حکومت هم سخن می گویند. البته تعداد فیلسوفان موافق حق بر مجازات نشدن و ادله توجیهی شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالف آن است؛ اما همین دلایل موجه ساز اندک آن ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه های اخلاقی مجازات، مقوله کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اعمال مجازات اصلاح گر، کرامت مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.

  کلیدواژگان: حقوق طبیعی، حقوق پوزیتویستی (اثباتی)، حق بر مجازات نشدن، اصل حداقل بودن حقوق کیفری
 • عارف خلیلی پاجی*، امین احمدی صفحات 119-140
  بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان‏دهنده عزم سیاست‏گذاران جنایی مبنی بر پیش‏بینی قواعد خاص و گام‏نهادن در مسیر افتراقی‏کردن دادرسی است، اما جلوه‏های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می‏خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی‏شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته‏بندی می‏شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان‏دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه‏ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش‏بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش‏بینی‏شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلاهای موجود با هدف ارایه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
  کلیدواژگان: جرم اقتصادی، دادرسی افتراقی، قاچاق ارز، قاچاق کالا
 • حمیدرضا دانش ناری*، مهدیه معالی صفحات 141-160
  دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تاکید کرده اند. با این حال، برش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تاکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدیولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدیولوژیک از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرست آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدیولوژی دینی جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
  کلیدواژگان: بزهکاران التقاطی، تحلیل گفتمان، ایدئولوژی، مهدورالدم، نظم گفتمانی شرعی
 • محمد رستمی*، بهرام تقی پور صفحات 161-186
  شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسایل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
  کلیدواژگان: داوری پذیری، اساسنامه، حاکمیت شرکتی، مدیران، اختلافات درون شرکتی، نظم عمومی، سهام داران
 • اصغر زیرک باروقی* صفحات 187-202
  عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزیی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلت عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین موخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالبا محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالا می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتا در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسار مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.
  کلیدواژگان: مهلت عادله، اعسار، تقسیط، تجزیه دین
 • محمد اکبری، سیدمحمدجواد ساداتی*، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی صفحات 203-223
  بهره گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شیونات دیگر زندگی اجتماعی متاثر از تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا بوده و همین مسیله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارایه نشود. اختلاف نظرهای متعدد و وجود رویه های قضایی مختلف در این زمینه، ارایه تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است با ارایه تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می شود که تقسیم بندی اصول به دو دسته بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قایل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی های قضایی را تحت تاثیر قرار می دهند محدود کرد و هر مقرره قانونی را نمی توان جزء این مصادیق به شمار آورد.
  کلیدواژگان: اصول دادرسی کیفری، گفتمان امنیت گرا، گفتمان آزادی مدار، گفتمان قدرت، نظام دادرسی عادلانه
|
 • Iranian Criminal Law approach to the freedom of belief and religion
  Mohsen Rahimi, Majid Shayeghanfard *, Abbas Sheikholeslami _ Pages 0-0
  Freedom of belief and religion is one of the fundamental rights and basic principles in legal-political systems. The recognition of the right to be a religious minority and to be free to change religion One of the rights known as freedom of belief, which is one of the civil and political human rights.In this article, with a descriptive-analytical approach and with a library and documentation method, we are looking to analyze the relationship between Iran's criminal laws and the citizens' right to freedom of belief and religion. For this purpose, looking at the international documents and the constitution of Iran, approaches supporting and violating the freedom of belief have been reviewed in the criminal laws of Iran.The findings of this study show that the legislator in the constitution has an overall conception of the right to freedom of belief and religion. In criminal laws, there are also cases of violating the rights of religious minority groups and using unfair discrimination against them.In the Islamic Penal Code, there are articles to protect citizens who have a religion different from the majority and prohibition of discrimination based on belief but these guarantees are not sufficient and comprehensive and do not include all minorities and There are no rights for minorities that are not mentioned in the constitution.
  Keywords: Freedom of Opinion, Criminal law, freedom of religion, Nondiscrimination
 • Anonymous Shell Companies and Strategies to deal with them in the light of the Pathology of the Companies Registry System
  Nasrin Tabatabai Hesari *, Soroush Safizade Pages 0-0
  Anonymous Shell Companies as a tool for economic criming such as forgery, fraud, tax evasion, money laundering, terrorist financing, etc. have become widely developed in Iranian recent years and this has not only affects the country's judicial system;But also has led to disruptions in the country's tax system, the banking system, and the customs system. It has led to a decrease in public trust in the government,too. Undoubtedly, this emergence and expansion is due to the weakness of the system of observation, identification and supervision of all kinds of commercial companies and the Companies Registry System as the only organization that is specially related to the information of commercial companies can play a major role in dealing with the emergence of these companies. Therefore, this question can be raised that what problems in the Companies Registry System have caused the development of Anonymous Shell Companies and what solutions are there to solve these weaknesses.This research, with a descriptive-analytical method, based on desk researches and documentary studies, firstly identifies the concept and structure of Anonymous Shell Companies. Then the reasons for occurance and development of Anonymous Shell Companies have been investigated from the point of view of the Companies Registry System and after recognition of the registration system’s gaps in dealing with Anonymous Shell Companies, it provides solutions to solve the current problems.
  Keywords: Anonymous Shell Companies, Companies Registry, legal director, shadow director, Information Collection, information verification, access to the information
 • Feasibility of interrogator’s functions in the electronic trial process
  Hasanali Moazenzadegan *, Amir Hosein Abedi Neyestanak Pages 0-0
  The subject of electronic criminal trial is the execution of proceedings from the discovery of a crime to the execution of a sentence if the accused commits a crime or the issuance of an acquittal through electronic and telecommunication systems. The goals of this type of trial are to speed up the proceedings in terms of its quality, to reduce the economic costs of the proceedings and the enforcement of sentences, and to achieve social distance in the event of an outbreak of the coronavirus to protect human lives.The issue of the present article is how to integrate the standards of fair trial in relation to the duties and powers of the interrogator during electronic investigations, while maintaining the confidentiality and privacy of individuals. The research method is descriptive-analytical using library resources and specialized websites.Findings of the paper in response to the challenges of this trial, such as violating the rights of the litigants through electronic notification, violation of the defendant's right to defense during interrogation and issuance of bail, indicate the possibility of interrogator actions through electronic and telecommunications systems in integrating litigation investigations are privacy and in accordance with due process. However, the parties face challenges during interrogation in terms of lack of provision and reform of electronic court infrastructure to ensure security and secure registration of data to maintain confidentiality and investigation by the interrogator and his supervision of judicial officers in police stations and offices of judicial services and lack of preparation of electronic signature. The Judiciary Statistics and Information Technology Center, with the help of the private sector, is responsible for ensuring the security of the electronic environment.
  Keywords: Electronic Trial, Electronic Bails, Final Appointments, Electronic Investigating, Electronic Space Security, Secure Electronic Registration, Electronic Testimony
 • Comparative Investigation of Retrial in the Laws of Iran and Egypt
  Mohammad Sadegh Mahdavi Rad, Mahmoud Habibi, Ismail Shahsavandi *, Alireza MASHHADIZADEH Pages 0-0
  Proceedings of retrial in criminal and civil cases are different, it means that in criminal matters only the convicted person, the prosecutor executing the sentence and the Attorney General of the country have the right to request the retrial proceedings in civil matters according to articles 426 to 441 of the Iranian Civil Procedure Law; First of all, the reasons for requesting re-trail are the reasons listed in Article 426. Secondly, according to Article 441, no one except the plantiffe and their successor can request a retrial. Thirdly, the request is limited by the deadline. Fourthly, unlike in criminal matters where the request is submitted to the court and the district court prescribes a retrial, in legal matters the retrial petition is submitted to the court that issued the final judgment and the court that issues an acceptance order and retail the proceedings. The legislator of Egypt has also recognized the retrial of proceedings in criminal matters in articles 441 to 457 of the Egyptian Criminal Procedure Law and considers the purpose of the retrial of proceedings in criminal matters to prevent the judge or the court from causing losses to the accused due to a mistake in issuing a sentence. Therefore, the request for retrial by the public prosecutor's office is requested by the convicted person and in the case of the death of the convicted person by the wife or one of the relatives of the deceased, the retrial in civil matters is considered by the Egyptian legislator from articles 241 to 247 of the civil procedure law, which is often with the prescribed directions
  Keywords: Retrial, Appeal, Amendment of discriminatory decision, appeal court, Egyptian Law
 • Application of the theory of revitalization of public rights in administrative proceedings (study of the opinions of the basic founders)
  Ebrahim Mousazadeh, Ali Reza Nasrollahi *, Mostafa Mansourian Pages 0-0
  Judicial review, due to its unique features, including the guarantee of coercive executions, has a decisive role in realizing the rule of law and guaranteeing the rights of citizens. The legal system of the Islamic Republic of Iran clearly recognized the category of public rights and interest in the field of administrative proceedings by approving the amendment of the Administrative Court Law (2023). This is the case that with the passage of more than a century of public rights and interests, these rights are still facing challenges in their birthplace, which is the criminal law. The Constitution, as a document containing the highest legal norms, requires public institutions to follow it. The Constitution of 1358 by establishing the "restore" of public rights and interests anf specifying the "duty" of the "judiciary" has drawn up the framework of proceedings in this field. In this way the question that arises in the meantime is "How is the order of the constitutional legislator to restore public rights and interest matters in the administrative proceedings?" The writing with the analytical method and using library sources especially the review of the opinions of the basic founders comes to the conclusion that the restoration of public rights as the duty of the administrative court is accompanied by foundations, criteria and requirements which are centered on interpretation methods. Verbal and practical oriented is not realized.
  Keywords: revival, Public rights, Administrative Judge, basic founders. objective purposive
 • The reception of new evidence in appeal stage
  Younes Yousefi Gorgi *, Mohammad Bagher Ghorbanvand, Masuod Alborzi Verki, Alireaza Navariyan Pages 0-0
  Despite the significance of the possibility of producing new evidence in the phase of appeal in a proceeding, there is no explicit rule in this regard. This issue is controversial among the scholars in the field of procedural law and the judges in connection with the appellate stage of a proceeding. Most of the courts have induced from the laws and regulations which governs this issue, the fact that a judge can make reference to the new evidence in the appellate, such as new investigation, inspection of scene, or new deeds, even if those evidences have been out of the point or have been deviated or have not been considered by the court of first instance due to any reason. Such approach, from the view point of precedent in the field of appeal, has been provoked by the Iranian Law of Civil Procedure (1939) and Article 563 of French new Civil Procedure Code and it can be said that the judicial precedents in this regard have been established on the basis of the same laws. The only limitation thereof is reference to the new evidence for proving those claims which had been under consideration of the first instance court. However, such precedent is not compatible with jurisprudential (feghhi) history of appeal and the very texts of some laws. Thus the conservative approach of the courts in this regard should be taken into account In the process of the future development of legislation. By following such an approach the legislator can be pushed to revert to the previous laws and regulations concerning the appeal, taking into account some adjustments thereto for confronting the prolongation of adjudications.
  Keywords: : New Reason, Transition effect, Cause, Transnational, New Claim
 • Amir Ahmadi *, Yaser Yousefi Pages 1-23
  In the scientific system of any country, monitoring the performance of faculty members is very important. In case of violation by the faculty members of the university, it is inevitable to investigate their violation as the case may be. According to the law and the executive regulations, the process of hearing the violations of the faculty members is in the initial and appellate administrative board. It is worth mentioning that the investigation of the violations of the faculty members of the Islamic Azad University and the Litigation steps will be based on the regulations of this university. The purpose of this research will be to examine the shortcomings and provide solutions to the principles of fair proceedings with a view on jurisprudence, regarding the process of dealing with the violations of academic staff members of universities and higher education institutions. Qualitative research method has been done using questions. The finding of this research is that the regulations of this field have gaps and deficiencies, which in some cases cause violation of the rights of faculty members in the process of investigation. By examining the law and the regulations on the violations of academic staff members and by asking experts and members of the trial and appeals of disciplinary violations, we can conclude that there are shortcomings and gaps in the process of investigation. Among these cases, it is possible to point out the absence of a lawyer, the lack of documentation and justification of the rulings issued by the board, the non-specialization of the proceedings, the non-attendance of proceedings, the non-publicity of the proceedings, the lack of sufficient mastery of the members of the violation board to the laws which is provided for each solution.
  Keywords: Board of Trustees, Litigation process, University, Waste of rights, Disciplinary violations, faculty member
 • Hosein Mirzabeigi, Daryosh Bostani *, ‌Baqer Shamloo Pages 25-48

  Houseof Corrections are among correctional entities,that with an approach of preventing crimes commission and correction and rehabilitation of young offenders,play a significant role in rehabilitation and eliminating dangerous states of young offenders.Considering the educational role of such entity in rehabilitation of young offenders,while taking into scientific consideration such institutions,it is required to analyze the challenges they are facing.the present research aims to recognize and identify the treatment approach and correctional and rehabilitation policy of House of Correction in rehabilitation of young offenders.The methodology of the present research is based on qualitative method of grounded theory.Thirty teenagers based in Kerman Province Young Offenders Institution constitute the sample size of this research.To select the participants for this research,purposeful sampling method and maximum variation and theoretical saturation criterion were used.Upon,analyzing the data was resulted to creation of seven categories as follows:obligatory education,garrison space,being away from family,feeling prejudice and inequality,recreating rudeness,lack of supervising after exit and learning of criminality.the findings indicate that the plans and initiatives to keep and protect young offenders are far away from modern scientific approaches and adapting restrict protection policy,with no consideration to the needs of such kids and young offenders and providing required protections after leaving the institution and ignoring correctional and educational approaches,by no means can be resulted to rehabilitation and recovering the personality of young offenders.It is recommended that a map which specially focuses on modern approaches to restorative justice.amending and revising the articles of law related with mediationand the possibility of referring the cases associated with any crime committed by children and juveniles to merdiator to be drawn up.it is suggested that other programswhich are based on restorative justice,such as establishing rehabilitation social circles and participation of children in decision-making while focusing on keeping the best interest of the child in mind to be implemented

  Keywords: House of Correction, Young Offenders, criminality, Restorative Justice
 • Ehsan Bahramy *, Mostafa Elsan Pages 49-74
  In order to defend a frivolous claim, the defendant may suffer from numerous fees such as litigation and expertise costs, attorney's fees, etc. One of the important questions is whether the demand for such fees caused by a frivolous claim is subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. In response, the Iranian Law situation is not very clear; Because according to Article 109 of the Civil Procedure Code, the security for costs order for frivolous claims, which is considered one of the ways to fee-shifting, is not subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. On the other hand, according to Article 515 of this Code, demanding fees from the plaintiff is generally subject to proving his bad faith. Along with the study of American Federal Law, resolving this ambiguity and conflict is the subject of this article. In this article, after explaining the concept of a frivolous claim, it is concluded that identifying the plaintiff's negligence (not his bad faith) is necessary for demanding fees caused by frivolous claims. In order to identify the plaintiff's negligence, some points must be considered: firstly, the negligence is identified according to the circumstances of the lawsuit. Secondly, the negligence of the pro se litigant or unrepresented party is measured by comparing him with the reasonable one and the negligence of the lawyer is measured by comparing him with the reasonable lawyer. Thirdly, as a rule, the pro se litigant or unrepresented party may not be considered negligent for filing a claim without a legal basis.
  Keywords: Legal Basis, Factual Basis, Negligence, Reasonable Inquiry, Litigation Fees, Frivolous Claim
 • Reza Pourmohammadi *, Hosein Simaei Sarraf Pages 75-94
  Simply speaking legislative history is the history with regard passage of a particular legislation. It includes: the government's statement of reasons for a bill and the legislative antecedents statutory provision under consideration; pre parliamentary materials relating to the or the statute in which it is contained, such as reports of and commissions reviewing the existing law and recommending and; parliamentary materials such as the floor debates in the legislature. In our legal system, the validity of the legislative history in legal interpretation is somehow considered as unquestionable presupposition. Therefore, the institutions responsible for interpretation, including the Council of Guardian, feel committed to it. Despite the role of legislative history in legal interpretations, its nature, types and criteria are unclear and unresolved. In this article, I first provide a precise definition of legislative history and its types, and then try to convince you that any reference to legislative history in interpretations is misleading. For, first, there is no such thing as the intention of the legislature to make legislative history a means of collecting it; Secondly, assuming the existence of the intention of the legislator, such a thing is not accessible to the interpreter, and thirdly, assuming that it is accessible, the search of the intention of the legislator through the legislative history has no unconstitutional.
  Keywords: committee report, intentionalism, Textualism, Scalia, Council of Guardian
 • Seyed Hoseini *, Firouz Mahmoudi, Batool Pakzad Pages 95-117

  AbstractThe concept of "right" has always been discussable and controversial during the time. Therefore the nature and existence of the "right not to be punished" are often discussed as challengeable issues among philosophers. The discussion has become more serious between proponents and opponents of the aforementioned right especially in the last few decades. Through a descriptive-analytical method (library study), this article, while studying the nature of the right not to be punished, from the perspective of both natural and positivist (positive) approaches, examines the existence or non-existence of this right in the perspective of its proponents and opponents. Our research found that the “right not to be punished” is as the type of “conditional negative claim-right” that the proponents of natural rights, justifies its existence. while positivists do not believe such a right. Even they are talking about “the right to be punished” and the government,s duty to punish criminals. of course, the number of philosophers who agree with the “right not to be punished” and the reasons for their justification is less than the number of philosophers who oppose it; But these same justifiable reasons (the proponents) are more in line with the approach of natural law, moral theories of punishment, human dignity and the principle of criminal law as last and least resort. Generally, “the right not to be punished” does not mean never to be punished, but to impose a corrective, dignified, minimal and, necessary punishment on the offender.

  Keywords: natural rights, positivist rights, the right not to be punished, The principle of criminal law as last, least resort
 • Aref Khalili Paji *, Amin Ahmadi Pages 119-140
  Considering the technical and specialized complexities of the crime of Commodity and Currency Smuggling Crimes and the diversity of the behaviors that cause them, the need to pay attention to special criminal evidence, the importance of discovering and investigating these crimes, the method and process of handling and the need to restore damages to rights Government, criminal proceedings with a technical/specialist approach is an undeniable necessity and this is the differentiation of proceedings. Examining the legislative record in this area shows the determination of criminal policy makers to foresee special rules and take a step in the direction of differentiating proceedings, but the effects of this approach are scattered and dispersed in the past laws and regulations. It can be seen that with the approval of the law against smuggling of Commodity and currency, the differential approach of the legislator became more visible. In this framework, the rules related to the differentiation of Commodity and currency smuggling proceedings are categorized in three levels. first level; The rules governing the detection of crime, which shows its importance in the proceedings of smuggling of Commodity and currency, in such a way that a chapter of the law is dedicated to the provisions related to the detection of crime. second level; The rules are in charge of the preliminary investigations and proceedings, which have been paid attention to in line with the principle of specialized proceedings, and the third level; It supervises the rules governing the execution stage of the judgments, which are specifically provided for in the said law, taking into account the need to restore the damages caused to the government's rights.
  Keywords: economic crime, differential proceedings, Currency Smuggling, Commodity smuggling
 • Hamidreza Daneshnari *, Mahdieh Maali Pages 141-160
  Religion is a collection of practical and moral beliefs and orders that are set for the guidance and advancement of humans. Due to the fact that adherence to religious teachings leads to the prevention of sin, experts believe that religion has a preventive function in social fields and in forms such as crime and deviance. Although the relationship between religion and crime is one of the most challenging issues in criminology, criminological findings have often emphasized the preventive role of religion. However, religious-historical cuts show that in some cases, eclectic interpretations of religion lead to crime. Thus, this research aims to describe, interpret and explain the thoughts of criminals with religious eclecticism by using Fairclough's discourse analysis method. The findings of this research show that eclectic criminals, emphasizing divine duty, ideological traditionalism, holy jihad, and ideological pressure, on the one hand, seek to create Sharia discourse, and on the other hand, reproduce Sharia-based domination relations. However, as a final assessment, it should be said that eclectic criminals commit crimes by misunderstanding religion and misunderstanding religious teachings. Therefore, in these cases, the crime-causing religious ideology is the result of religious epistemological eclecticism, and this cannot negate the positive function of religion in crime prevention.
  Keywords: ideological crime, Discourse Analysis, ideology, Mahdoor al-Dam, religious discourse order
 • Mohammad Rostami *, Bahram Taghipoor Pages 161-186
  Commercial companies as legal entities consist of various departments. As in some cases the interests of members or directors of a company’s departments may develop into a conflict, disputation are duly expected. Accordingly, the attempt to propose a practical solution to solve such cases has been a significant concern in company Law. Among the existing solutions, arbitration has always been a well-received one because of its advantages. Nevertheless, considering the unique characteristics of companies and the multiplicity of departments, the practice of this solution has faced several challenges and ambiguities particularly as far as the concept and criteria of internal disputes and arbitrability are concerned. Bearing these points in mind, this study examines the arbitration in intra-corporate disputes in the legal systems of Iran and the England. Concepts like intra-corporate dispute, scope of arbitration, and barriers to arbitration are delineated in the first step. The findings of this study suggest that within the Iranian legel system arbitration of intra-corporate disputes is subject to the general rules of corporate law and arbitration law due to lack of specific laws while in the England the jurisprudence, in some cases, examines both the status of arbitration in a company’s internal disputes and the identified obstacles. Also, it gives the concerned parties considerable amount of authority to take advantage of arbitration. Moreover, it takes structural barriers, public policy, restrictions on the type of compensation, and conflict with the rights of third parties as the most significant obstacles to the practice of arbitration in these cases.
  Keywords: Arbitrability, Constitution, Corporate Governance, Directors, Intra-corporate disputes, Public Policy, Shareholders
 • Asghar Zirak Barougi * Pages 187-202
  The indivisibility of the obligation requires that the obligor fulfill the obligation in full at maturity; And the obligee is not required to accept part of the obligation. However, according to the second part of Article 277 of the Civil Code, the judge can give grace period according to the situation of the obligor. This sentence is taken from Article 1244 of the French Civil Code; But in practice it is abandoned Because in some recent laws, insolvency is a condition grace period to the debtor; And most courts do not rely on it in independent rulings. And most of the courts do not decision based on that. In this research, the historical origin, conditions and scope of grace period will be investigated. Is insolvency a condition for grace period? To be answered as a basic question. In short, we can say that grace period was introduced in ancient Rome and subsequently entered French law; And with several changes, finally in 2016, it was repeated with changes in Article 1342-4 of the French Civil Code. And with the conditions and in the absence of a legal prohibition, it is possible to grace period in financial obligations and it is not a condition to prove the insolvency.
  Keywords: grace period, Insolvency, splitting, Decomposition of commitment
 • Mohammad Akbari, Javad Sadati *, Abdolreza Javan Jafari Bojnordi Pages 203-223
  Utilizing the criminal procedure principles requires the identification of conceptual and practical aspects of it so that justice can be ensured and the abuse of power by those in authority can be prevented. Criminal procedure principles, on par with other aspects of social life, have been affected by the reciprocity between liberty-oriented and security-oriented discourses. Hence, despite the importance of these principles and their prominence in criminal laws, the concept and instantiations of these principles remain ambiguous. Almost four decades have passed since the victory of the Islamic Revolution and in spite of the enactment of various laws, including the Criminal Procedure Code of 2013, a unified definition of these principles has not been provided. Various opinions and different judicial procedures in this area require a proper definition of the principles, along with the determination of their real instantiations. In this descriptive-analytical paper, a proper definition of procedure principles is presented, indicating that its classification into fundamental and non-fundamental categories is inaccurate and there should be one class of criminal procedure principles. Furthermore, considering the executive guarantees provided for the criminal procedure principles, and while enumerating their real instantiations, it is stated that the instances of these principles should be limited to cases that affect judicial proceedings, and not every provision can be considered as an instantiation of the aforementioned.
  Keywords: Principles of Criminal Procedure, Security-Oriented Discourse, Liberty-Oriented Discourse, Power Discourse, Fair Procedure System