درباره نشریه
ISSN:
1025-4277
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پائیر 1372
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی گائینی
سردبیر:
دکتر عباسعلی گائینی
تلفن:
021-26203425-31 ، داخلی: 224
دورنگار:
021-26203425-31 ، داخلی: 224
سایت اختصاصی:
www.olympic-journal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه نیایش، خیابان سئول شمالی، کمیته ملی المپیک، طبقه اول واحد آموزش (201) ، ، کدپستی: 1995614336
تاریخ به‌روزآوری: 1392/07/23
مدیر مسئول
عباسعلی گائینی
استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abass Ali Gaeeni
Professor, Faculty of Physical Education, University of Tehran
Specialist: Sport physiology
سردبیر
عباسعلی گائینی
استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abass Ali Gaeeni
Professor, Faculty of Physical Education, University of Tehran
Specialist: Sport physiology
هیات تحریریه
خسرو ابراهیم
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Khosrow Ebrahim
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sport physiology
عباس بهرام
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor, Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
حمید رجبی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Rajabi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Sport physiology
اصغر خالدان
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Asghar Khaledan
Specialist: Sport physiology
محمد خبیری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
نادر رهنما
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
Nader Rahnama
Professor, University of Isfahan
Specialist: Exercise Pathology and Corrective Exercises
سیدنصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
محمدحسین علیزاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزشی
Mohammad Hosein Alizadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sports Medicine
رضا قراخانلو
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi
Professor, Physical Education Department, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۵