درباره نشریه
ISSN:
2251-7723
eISSN:
2251-7731
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1365
صاحب امتیاز:
پژوهشکده بیمه
مدیر مسئول:
محمدمهدی عسگری
سردبیر:
محمدمهدی عسگری
مدیرداخلی:
دکتر شبنم رفوآ
ویراستار فارسی:
علی مرادی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی محمد مصدق راد
کارشناس:
دکتر مهدیه میرزائی
تلفن:
021-22084084 ، داخلی: 143
دورنگار:
021-22084084 ، داخلی: 143
سایت اختصاصی:
jir.irc.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان شهید تهرانی مقدم (کاج) ، خیابان سرو غربی، شماره43، پژوهشکده بیمه، اداره کتابخانه اسناد علمی و نشریات، ، کدپستی: 1998758513
سامانه پیام کوتاه:
30007307
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/01
مدیر مسئول
محمدمهدی عسگری
دانشیار گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف و اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد پولی و مالی
Mohamad Mahdi Asgari
Associate Professor Department of Monetary and Financial Economics
Specialist: Monetary of Financial Economics
سردبیر
محمدمهدی عسگری
دانشیار گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف و اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد پولی و مالی
Mohamad Mahdi Asgari
Associate Professor Department of Monetary and Financial Economics
Specialist: Monetary of Financial Economics
اعضای تحریریه
دکتر محمد جلوداری ممقانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: نظریه هندسی گروه ها
Mohammad Joulodar Mamaghani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geometric theory of groups
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر کامران فیضی
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor, Management and Accounting Faculty
دانشگاه علامه طباطبائی
Specialist: Management, governmental management
دکتر آتوسا گودرزی
دانشکده بیمه اکو
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Atousa Goodarzi
Eco Insurance School
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economical science
دکتر محسن نظری
دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری، اقتصاد، قیمت گذاری ، هم رقابتی ، هم آفرینی
Mohsen Nazari
Associate Professor, Business management, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Pricing, Cocreation, Coopetition
دکتر جعفر نوری یوشانلویی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل)
Jafar Nory Yoshanloey
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Private Law (International Trade Law)
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
Jan Dhaene

Hirbod Assa

دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر امیرتیمور پاینده نجف آبادی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم بیم سنجی
Amir Teimour Payandeh Najafabadi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Biomedical Sciences
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
ویراستار فارسی
علی مرادی

ویراستار انگلیسی
دکتر علی محمد مصدق راد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Mohammad Mosadeghrad

مدیرداخلی
دکتر شبنم رفوآ

کارشناس
دکتر مهدیه میرزائی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۸