درباره نشریه
ISSN:
2251-7723
eISSN:
2251-7731
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1365
صاحب امتیاز:
پژوهشکده بیمه
مدیر مسئول:
دکتر حمید کردبچه
سردبیر:
دکتر ابوالفضل شاه آبادی
مدیرداخلی:
دکتر سید علی حسینی
کارشناس:
پریسا صفامنش
تلفن:
021-22084084 ، داخلی: 143
دورنگار:
021-22084084 ، داخلی: 143
سایت اختصاصی:
jir.irc.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان شهید تهرانی مقدم (کاج) ، خیابان سرو غربی، شماره43، پژوهشکده بیمه، اداره کتابخانه اسناد علمی و نشریات، ، کدپستی: 1998758513
سامانه پیام کوتاه:
30007307
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30
مدیر مسئول
دکتر حمید کردبچه
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی، ، دانشگاه (Essex) انگلستان
Hamid Kordbacheh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: industrial economy
سردبیر
دکتر ابوالفضل شاه آبادی
استاد اقتصاد، اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی - اقتصاد بین الملل)
Abolfazl Shahabadi
Professor, economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Sciences (Economic Development - International Economics)
مدیرداخلی
دکتر سید علی حسینی
دانشیار حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری، بازار سرمایه
Seyed Ali Hosseini
Associate Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market
کارشناس
پریسا صفامنش

رشته تخصصی: اقتصاد بازرگانی و مدیریت آموزشی
Parisa Safamanesh

Specialist: Business Economics and Educational Management
اعضای تحریریه
دکتر محمد جلوداری ممقانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: نظریه هندسی گروه ها
Mohammad Joulodar Mamaghani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geometric theory of groups
دکتر شمس الله شیرین بخش ماسوله
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Shamsollah Shirinbakhsh Masouleh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Econometrics
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر کامران فیضی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, governmental management
دکتر آتوسا گودرزی
دانشکده بیمه اکو
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Atousa Goodarzi
Eco Insurance School
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economical science
دکتر محسن نظری
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد سنجی
Mohsen Nazari
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Pricing, Cocreation, Coopetition, Quality Cues, Signaling Theory
دکتر جعفر نوری یوشانلویی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل)
Jafar Nory Yoshanloey
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Private Law (International Trade Law)
دکتر سید علی حسینی
دانشیار حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری، بازار سرمایه
Seyed Ali Hosseini
Associate Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر امیرتیمور پاینده نجف آبادی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم بیم سنجی
Amir Teimour Payandeh Najafabadi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Biomedical Sciences
دکتر محسن ایزانلو
دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Izanloo
Associate Professor Faculty of Private and Islamic Law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی
Mehdi Sadeghi Shahdani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۲