درباره نشریه
ISSN:
1024-865x
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
آبان 1374
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم پزشکی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فاضل
سردبیر:
دکتر سیاوش صحت
مدیر اجرایی:
دکتر محسن نوروزی نیا
مسئول اشتراک:
دکتر محسن نوروزی نیا
تلفن:
021-88656182
دورنگار:
021-88656182
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، بعدا از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی
صندوق پستی:
4655-19395
اشتراک:
تلفن:
021-88656182
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۰