درباره نشریه
ISSN:
2783-462X
eISSN:
2783-4638
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1345
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد)
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه ثقفی
سردبیر:
دکتر علیرضا نوروزی
مدیرداخلی:
دکتر علی شعبانی
تلفن:
021-61112930
سایت اختصاصی:
jlib.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دفتر نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
صندوق پستی:
6575-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/07
مدیر مسئول
دکتر فاطمه ثقفی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Fatemeh Saghafi
Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Industrial Enginering, telecommunication Emgineering, Management
سردبیر
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر مظفر بختیار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mozaffar Bakhteiar
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر زهیر حیاتی
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zouhayr Hayati
Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge
University of Shirazu
Specialist: Information Science and Science
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر قاسم صافی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Qasem Safi

University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ماندانا صدیق بهزادی
دکتر ماندانا صدیق بهزادی
دانشیار کتابخانه ملی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mandana Sedigh Behzadi
Associate Member of the National Library
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر کیوان کوشا
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Keyvan Koosha
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
مدیرداخلی
دکتر علی شعبانی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Shaabani

University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۸