درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سردبیر:
عزیزالله حاجی مشهدی
تلفن:
021-22221071-7
دورنگار:
021-22221071-7
سایت اختصاصی:
www.mahabghodss.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ، کوی تخارستان، شماره 16، ، کدپستی: 1918783414
صندوق پستی:
6875-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۷