درباره نشریه
ISSN:
1728-6506
eISSN:
1728-6514
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر اورنگ ایلامی
سردبیر:
دکتر صدرالله محرابی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالعلی مشفع
ویراستار فارسی:
عباس جبارنژاد
ویراستار فارسی:
دکتر عباسعلی ابراهیمی مهر
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید عبدالمجید خسروانی
ویراستار انگلیسی:
محمدعلی منصوریان
تلفن:
074-33233706
دورنگار:
074-33233706
سایت اختصاصی:
armaghanj.yums.ac.ir
نشانی:
یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد (ع) ، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، دفتر مجله ارمغان دانش، ، کدپستی: 7591994799
صندوق پستی:
94799Ü 75919
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/14
مدیر مسئول
دکتر اورنگ ایلامی
دکتر اورنگ ایلامی

Orang Eilami

سردبیر
دکتر صدرالله محرابی
استاد پزشکی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Sadrollah Mehrabi
Professor, Urology Departement,Faculty of Medicine,Yasuj University of Medical Sciences,Yasuj,Iran
Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Endourology and laparoscopy
اعضای تحریریه
دکتر حمید سلیمی
گروه داخلی
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hamid Salimi
Domestic group
Specialist: Virology
دکتر شهناز وزیر
دکتر شهناز وزیر

رشته تخصصی: روانشناسی جامعه و کودک
Shahnaz Vazir

Specialist: Community and child psychology
دکتر شیرعلی خرامین
استادیار گروه روانشناسی بالنی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Shir Ali Kharamin
Assistant Professor Department of Clinical Psychology
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر رضا محمودی
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Reza Mahmoudi
Professor Department of Anatomy
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر حسن شیروانی
دکتر حسن شیروانی
استادیار گروه فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hassan Shirvani
Assistant Professor Exercise Physiology Department
Baqiyatallah University of Medical Sciences
IGamini JPerera
IGamini JPerera

Specialist: Transfusion medicine
دکتر هیبت الله صادقی
دکتر هیبت الله صادقی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Heibatollah Sadeghi
Professor Department of Biochemistry
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر صدرالله محرابی
استاد پزشکی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Sadrollah Mehrabi
Professor, Urology Departement,Faculty of Medicine,Yasuj University of Medical Sciences,Yasuj,Iran
Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: Endourology and laparoscopy
دکتر بهادر شهریاری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گروه انگل شناسی
Bahador Shahriari
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Department of Parasitology
دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
دکتر علی اکبر نکوییان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akabar Nekoeian
Professor Department of Pharmacology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر پرویز یزدان پناه
دکتر پرویز یزدان پناه
دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Parviz Yazdan Panah
Associate Professor Department of Physical Medicine and Rehabilitation
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدرضا نیکبخت
دکتر محمدرضا نیکبخت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Mohammad Reza Nik Bakht
Professor
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر  قادرزاده باقری
دکتر قادرزاده باقری

دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی
دانشیار گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Kambiz Karim Zadeh Shirazi
Associate Professor Public Health Department
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر سید حسام الدین نبوی زاده
دکتر سید حسام الدین نبوی زاده
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyed Hesamodin Nabavi Zadeh
Professor Children's group
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر امین الله نیک اقبالی
دکتر امین الله نیک اقبالی

Aminollah Nik Eghbal

دکتر سید بصیر هاشمی
استاد گروه گوش، حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Seyed Basir Hashemi
Professor Ears, pharynx and nose
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
ویراستار فارسی
عباس جبارنژاد
عباس جبارنژاد

Abbas Jabbar Nejad

دکتر عباسعلی ابراهیمی مهر
دکتر عباسعلی ابراهیمی مهر

Abbas Ali Ebrahimi Mehr

ویراستار انگلیسی
دکتر سید عبدالمجید خسروانی
دکتر سید عبدالمجید خسروانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Seyyed Abdolmajid Khosravani
Professor
Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
محمدعلی منصوریان
محمدعلی منصوریان

Mohammad Ali Mansourian

مدیر اجرایی
دکتر عبدالعلی مشفع
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Abdol Ali Moshfe
Cellular and Molecular Research Center
Yasuj University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴۲