درباره نشریه
ISSN:
1728-6506
eISSN:
1728-6514
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مدیر مسئول:
دکتر اورنگ ایلامی
سردبیر:
دکتر صدرالله محرابی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالعلی مشفع
تلفن:
074-33233706
دورنگار:
074-33233706
سایت اختصاصی:
armaghanj.yums.ac.ir
نشانی:
یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد (ع) ، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، دفتر مجله ارمغان دانش، ، کدپستی: 7591994799
صندوق پستی:
94799Ü 75919
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
مدیر مسئول
دکتر اورنگ ایلامی
دکتر اورنگ ایلامی
Orang Eilami
سردبیر
دکتر صدرالله محرابی
دکتر صدرالله محرابی
استاد گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Sadrollah Mehrabi
Professor, Department of Urology, Yasuj University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر حمید سلیمی
گروه داخلی
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hamid Salimi
Domestic group,
Specialist: Virology
دکتر شهناز وزیر
دکتر شهناز وزیر
رشته تخصصی: روانشناسی جامعه و کودک
Shahnaz Vazir
Specialist: Community and child psychology
دکتر شیرعلی خرامین
استادیار گروه روانشناسی بالنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Shir Ali Kharamin
Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر رضا محمودی
استاد گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Reza Mahmoudi
Professor, Department of Anatomy, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر حسن شیروانی
دکتر حسن شیروانی
استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hassan Shirvani
Assistant Professor, Exercise Physiology Department, Baqiyatallah University of Medical Sciences
IGamini JPerera
IGamini JPerera
Specialist: Transfusion medicine
دکتر هیبت الله صادقی
دکتر هیبت الله صادقی
استاد گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Heibatollah Sadeghi
Professor, Department of Biochemistry, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر صدرالله محرابی
دکتر صدرالله محرابی
استاد گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Sadrollah Mehrabi
Professor, Department of Urology, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر بهادر شهریاری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گروه انگل شناسی
Bahador Shahriari
Professor, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Department of Parasitology
دکتر سیدعلی ملک حسینی
استاد بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor, Department of Transplantation, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
دکتر علی اکبر نکوئیان
استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akabar Nekoeian
Professor, Department of Pharmacology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر پرویز یزدان پناه
دکتر پرویز یزدان پناه
دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Parviz Yazdan Panah
Associate Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدرضا نیکبخت
دکتر محمدرضا نیکبخت
استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Mohammad Reza Nik Bakht
Professor, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر سیدضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر  قادرزاده باقری
دکتر قادرزاده باقری
دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Kambiz Karim Zadeh Shirazi
Associate Professor, Public Health Department, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر سیدحسام الدین نبوی زاده
دکتر سیدحسام الدین نبوی زاده
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyed Hesamodin Nabavi Zadeh
Professor, Children's group, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر امین الله نیک اقبالی
دکتر امین الله نیک اقبالی
Aminollah Nik Eghbal
دکتر سیدبصیر هاشمی
استاد گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Seyed Basir Hashemi
Professor, Ears, pharynx and nose, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
ویراستارفارسی
عباس جبارنژاد
عباس جبارنژاد
Abbas Jabbar Nejad
دکتر عباسعلی ابراهیمی مهر
دکتر عباسعلی ابراهیمی مهر
Abbas Ali Ebrahimi Mehr
ویراستار انگلیسی
دکتر سیدعبدالمجید خسروانی
دکتر سیدعبدالمجید خسروانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Seyyed Abdolmajid Khosravani
Professor, Yasuj University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
محمدعلی منصوریان
محمدعلی منصوریان
Mohammad Ali Mansourian
مدیر اجرایی
دکتر عبدالعلی مشفع
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Abdol Ali Moshfe
Cellular and Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۹