درباره نشریه
ISSN:
2588-3917
eISSN:
2588-6339
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل هاشمی
سردبیر:
دکتر نسرین ارشدی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه بهلول
مدیرداخلی:
دکتر کیومرث بشلیده
سایت اختصاصی:
jiops.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله علوم تربیتی
صندوق پستی:
139-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/20
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل هاشمی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
سردبیر
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمود ساعتچی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
دکتر عبدالزهرا نعامی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdolzahra Naami
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سید اسماعیل هاشمی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
دکتر سیمین حسینیان
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر مجید صفاری نیا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
professor
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر سیده منوره یزدی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyyedeh Monavvareh Yazdi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر عباس منوریان
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavvarian
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه بهلول
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: محیط زیست
Fatemeh Bohlool
Masters
مدیرداخلی
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۳