درباره نشریه
ISSN:
2588-3917
eISSN:
2588-6339
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل هاشمی
سردبیر:
دکتر نسرین ارشدی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه بهلول
مدیرداخلی:
دکتر کیومرث بشلیده
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین ارشدی
سایت اختصاصی:
jiops.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله علوم تربیتی
صندوق پستی:
139-61355
تلفن:
061-33330010 ، داخلی: 4641
دورنگار:
061-33331366
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل هاشمی
استاد روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Professor, Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
سردبیر
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمود ساعتچی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
محمد ربیعی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مشاوره شغلی
Mohammad Rabiei
Associate Professor
Shahrekord University
چنگیز رحیمی طاقانکی

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Changiz Rahimi Taghanaki

Specialist: Clinical Psychology
کیانوش زهراکار
استاد تمام گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
Kianoush Zahrakar
Full Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حسین سماواتیان
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی
Hosein Samavatyan
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Hamid Reza Orayzi Samani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر محسن گل پرور
عضو هیات علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Mohsen Gol Parvar
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial psychology
مهدی نداف

Catherine Kwantes

دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
دکتر عبدالکاظم نیسی
استاد روانشناسی بالینی کودک
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Abdulkazem Neissi
Professor, clinical child psychology
دانشگاه شهید چمران اهواز
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر سید اسماعیل هاشمی
استاد روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Seyed Esmaeil Hashemi
Professor, Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial psychology
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر سیده منور یزدی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyyedeh Monavvar Yazdi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه بهلول
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: محیط زیست
Fatemeh Bohlool
Masters
مدیرداخلی
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶