درباره نشریه
ISSN:
1563-0773
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مدیر مسئول:
دکتر حسن تیموری
سردبیر:
دکتر سهیلا اکبری
مدیر اجرایی:
دکتر وجیهه قربان زاده
تلفن:
066-33120233
066-33120172
دورنگار:
066-33120233
066-33120172
سایت اختصاصی:
yafte.lums.ac.ir
نشانی:
خرم آباد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد - تهران، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجتمع دانشگاهی پردیس، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله یافته
صندوق پستی:
698-68135
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
حسن تیموری
Hasan Teimori
سردبیر
سهیلا اکبری
Soheila Akbari
هیات تحریریه
عزت الله عباسی
عزت الله عباسی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Ezatolah Abasi
Professor, Shahid Beheshti University
مجید فیروزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Majid Firouzi
Assistant Professor, Lorestan University of Medical Sciences
محمدرضا ناظر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mohamad Reza Nazer
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
حسن تیموری
Hasan Teimori
احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Deh Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر بهرام دلفان
بهرام دلفان
دکتر عباس ربانی
عباس ربانی
دانشیار
Associate Professor,
دکتر صادق رضاپور
صادق رضاپور
استادیار srezapour@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Sadegh Rezapour
Assistant Professor, Lorestan University of Medical Sciences
دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی
قدرت الله شمس خرم آبادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
GHodratolah SHams KHoram Abadi
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
دکتر عزیزالله عباسی
عزیزالله عباسی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Azizollah Abbasi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgery
دکتر علیرضا عسگری
علیرضا عسگری
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Ali Reza Asgari
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
ابراهیم فلاحی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ebrahim Fallahi
School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences
محمدحسن کائدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mohamad Hasan Kayedi
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
راضیه یزدان پرست
راضیه یزدان پرست
علی فرهادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Farhadi
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
علیمحمد ورزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Mohamad Varzi
Assistant Professor, Lorestan University of Medical Sciences
علی شیخیان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali SHeikhian
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
دکتر اعظم محسن زاده
اعظم محسن زاده
هدایت نظری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Hedayat Nazari
Associate Professor, Lorestan University of Medical Sciences
علیرضا آذرگون
دانشیار
Ali Reza Azargon
Associate Professor,
مهدی بیرجندی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mehdi Birjandi
Assistant Professor, Lorestan University of Medical Sciences
پیمان آسترکی
استادیار
Peyman Astaraki
Assistant Professor,
ویراستار انگلیسی
میلاد سلیمی
میلاد سلیمی
مدیر اجرایی
دکتر وجیهه قربان زاده
وجیهه قربان زاده
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Ilam University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر وجیهه قربان زاده
وجیهه قربان زاده
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Ilam University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۳