درباره نشریه
ISSN:
1563-0773
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مدیر مسئول:
دکتر حسن تیموری
سردبیر:
دکتر سهیلا اکبری
مدیر اجرایی:
دکتر وجیهه قربان زاده
ویراستار فارسی:
دکتر وجیهه قربان زاده
ویراستار انگلیسی:
میلاد سلیمی
تلفن:
066-33120233
066-33120172
دورنگار:
066-33120233
066-33120172
سایت اختصاصی:
yafte.lums.ac.ir
نشانی:
خرم آباد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد - تهران، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجتمع دانشگاهی پردیس، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله یافته
صندوق پستی:
698-68135
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/30
مدیر مسئول
دکتر حسن تیموری

Hasan Teimori

سردبیر
دکتر سهیلا اکبری

Soheila Akbari

اعضای تحریریه
عزت الله عباسی
عزت الله عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Ezatolah Abasi
Professor
Shahid Beheshti University
مجید فیروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Majid Firouzi
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
محمدرضا ناظر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mohamad Reza Nazer
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر حسن تیموری

Hasan Teimori

دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر بهرام دلفان
دکتر بهرام دلفان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Bahram Delfan
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر عباس ربانی
دکتر عباس ربانی
دانشیار
دکتر صادق رضاپور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Sadegh Rezapour
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی
دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: بهداشت
GHodratolah SHams KHoram Abadi
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Health
دکتر عزیزالله عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Azizollah Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgery
دکتر علیرضا عسگری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Ali Reza Asgari
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
ابراهیم فلاحی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
رشته تخصصی: تغذیه، رژیم درمانی
Ebrahim Falahi

Specialist: Nutrition , Diet Therapy
دکتر محمدحسن کائدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mohamad Hasan Kayedi
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
راضیه یزدان پرست
راضیه یزدان پرست

دکتر علی فرهادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Farhadi
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر علیمحمد ورزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Mohamad Varzi
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر علی شیخیان
دانشیار ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Sheikhian
Associate Professor, Immunology
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر اعظم محسن زاده
دکتر اعظم محسن زاده

دکتر هدایت نظری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Hedayat Nazari
Associate Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا آذرگون
دانشیار
Ali Reza Azargon
Associate Professor
دکتر مهدی بیرجندی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mehdi Birjandi
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر پیمان آسترکی
استادیار
Peyman Astaraki
Assistant Professor
ویراستار انگلیسی
میلاد سلیمی
میلاد سلیمی

مدیر اجرایی
دکتر وجیهه قربان زاده
دکتر وجیهه قربان زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ویراستار فارسی
دکتر وجیهه قربان زاده
دکتر وجیهه قربان زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۱۰