فهرست مطالب

نشریه یافته
سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 98، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی خوارزم کیا، محمودرضا مرادخانی، عباس اسدی*، شهرام احمدی سماقیان صفحات 1-16
  مقدمه

  مصرف خودسرانه داروها علاوه بر عدم درمان بیماری، باعث عوارض دارویی، عدم همخوانی وضعیت شیوع بیماری ها در کشور با میزان مصرف داروها و مواجه کردن نظام دارویی کشور با مشکل مصرف خودسرانه دارو می گردد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مصرف خودسرانه دارو و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش بر روی 381 بیمار بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در زمستان 1400 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود و اطلاعات افراد با پرسشنامه جمع آوری گردید. از آمار توصیفی برای خلاصه سازی اطلاعات جمعیت شناختی و از آزمون تی تک نمونه ای برای انجام مقایسات، با نرم افزار SPSS  نسخه 23 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش میانگین سن افراد 438/11±322/34 سال بود. درصد مصرف خودسرانه دارو 3/25% بود. مصرف خودسرانه داروها برای مسکن ها 8/56% و مولتی ویتامین ها 2/56% و برای بیمارهای سرماخوردگی و آنفولانزا 2/71% و سردردهای مزمن و حاد 38% بود. مهمترین علل مصرف خودسرانه دارو به ترتیب کیفیت بالاتر داروهای خارجی نسبت به داروهای ایرانی و استفاده از گیاهان دارویی و کم اهمیت ترین علل مصرف خودسرانه دارو به ترتیب ترس و خجالت از معاینات پزشکی، عدم اطمینان به طبابت پزشکان، مصرف دارو در دوران بیماری به توصیه آشنایان و استفاده از نسخه های قبلی پزشکان ذکر شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای مصرف خودسرانه دارو، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی متنوع از طرف سازمان های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز درمانی و رسانه های جمعی به منظور کاهش عوامل شناسایی شده در این پژوهش اجرا شود.

  کلیدواژگان: مصرف خودسرانه، خوددرمانی، دارو
 • میثم بهزادی فر، سعید شهابی، احد بختیاری، صمد آذری، مسعود بهزادی فر* صفحات 17-26
  مقدمه

  جمعیت هر کشور نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. از سوی دیگر، جمعیت جوان، میزان نیروی کار و پویایی اقتصادی آن کشور را افزایش می دهد. تغییر سبک زندگی و یک سری سیاست های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی طی سال های گذشته باعث شده است که ایران در معرض خطر پیری جمعیت و هشدارهای جمعیتی از سوی پژوهشگران اجتماعی قرار گیرد. وضعیت به گونه ای است که کارشناسان حوزه جمعیت متفق القول معتقدند اگر روند افزایش موالید و رشد جمعیت کشورمان به همین شکل جلو برود، طی 30 سال آینده با یک ابربحران جمعیتی کمبود نیروی کار به دلیل سالخوردگی جمعیت در کشور مواجه خواهیم شد. این مقاله به بررسی  چالش ها و  راهکارهای سیاستی در حوزه جمعیت ایران با نگاهی به آینده ای پرجمعیت می پردازد. با توجه به هرم سنی بین سال های 1990 تا 2000 ، جمعیت ایران رشد مناسبی داشته است و نیروی فعال موثری در اختیار کشور بوده است. بر اساس مدل های آماری، جمعیت ایران در سال 2030 و 2050، به سمت سالمندی و پیری خواهد رفت. افزایش باروری و رشد جمعیت موضوع پیچیده ای است که نیاز به تدابیر گسترده و مداخلات سیاستی و بسته های حمایتی- اقتصادی ویژه ای دارد. ترویج آگاهی جمعی، حمایت مالی از خانواده ها، پشتیبانی از تامین اجتماعی، ترویج تعادل میان زن و مرد، تسهیلات مسکن، تسهیل شرایط ازدواج جوانان، ایجاد بسته های تشویقی برای زنان سنین باروری، تحقیقات و برنامه ریزی جمعیت، توسعه مناطق روستایی و همکاری با نهادهای مردم ی می تواند به عنوان سیاست های مناسبی برای افزایش فرزندآوری در ایران مد نظر قرار گیرد. موضوع جمعیت را نباید حزبی و سیاسی کرد که عده ای در مقابل و برخی در طرفداری آن باشند، همه باید در کنار هم برای کمک به حل این خلاء بزرگ همکاری کنند. با توجه به نگرانی ها و هشدارهای جدی رهبر معظم انقلاب نسبت به پیری جمعیت و ترویج جوانی جمعیت توسط همه مسیولین و نهادهای اجرایی ابراز داشتند، سیاست های فرزندآوری و افزایش جمعیت در دستور کار قرار دارند، اما باید همه سازمان ها، ارگان ها و افرادی که می توانند به تحقق این سیاست ها کمک کنند مشارکت جدی و فعالی داشته باشند.

  کلیدواژگان: رشد جمعیت، فرزندآوری، سیاست گذاری سلامت، ایران
 • علیرضا نظامی، سمانه طهماسبی قرابی، نیلوفر کهنی، مهدی بیرجندی، آرین کریمی روزبهانی* صفحات 27-39
  مقدمه

  با توجه به عوارض احتمالی مجرای شریانی پایدار (PDA)، درمان PDA با توجه به نظر پزشک معالج ضروری خواهد بود. می توان از درمان دارویی یا جراحی استفاده کرد. در سال های اخیر، استامینوفن به عنوان دارویی با عوارض جانبی بالقوه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه اثر استامینوفن با ایبوپروفن در مجرای شریانی باز در نوزادان بستری در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد بود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه همگروهی گذشته نگر 28 نوزاد وارد مطالعه شدند. داده های مورد نیاز با مطالعه پرونده بیماران جمع آوری شد. PDA در نوزادان با اکوکاردیوگرافی اولیه توسط پزشک معالج تشخیص داده شد. 12 نوزاد با ایبوپروفن و 16 نوزاد با استامینوفن درمان شدند. پس از اتمام دوره درمان، پزشک متخصص اکوکاردیوگرافی برای بررسی بسته شدن PDA انجام داد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد، آزمون دقیق فیشر و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه فراوانی نوزادان پسر مبتلا با نوزادان دختر مبتلا یکسان و در هر گروه معادل 14 مورد (50 درصد) بوده است. در گروه استامینوفن میانگین وزن نوزادان 49/918 ±25/2831 گرم و در گروه ایبوپروفن 9/868 ±5/2241 گرم بود. تمامی نوزادان هر دو گروه تحت درمان قرار گرفتند و 23 نوزاد با درمان 3 روزه و 5 نوزاد با درمان 5 روزه بهبود یافتند. هیچ عارضه قابل توجهی در بین بیماران مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  اثر استامینوفن بر بسته شدن PDA مشابه اثر ایبوپروفن بود. نیاز به درمان 5 روزه در گروه استامینوفن بیشتر بود، اما عوارض جانبی قابل توجهی در هیچ یک از نوزادان گزارش نشد. طبق این مطالعه، استامینوفن می تواند جایگزین خوبی برای ایبوپروفن در درمان PDA باشد.

  کلیدواژگان: نوزاد، نوزاد نارس، اکوکاردیوگرافی، استامینوفن، ایبوپروفن
 • مسعودعلی کرمی، هادی حیاتی* صفحات 40-49
  مقدمه

   سرطان همواره از مهم ترین عوامل مرگ ومیر بیماران بوده است و تامین داروهای ارزان و دارای اثربخشی مناسب و در دسترس بیماران از مهم ترین اهداف نظام های سلامت بوده است بنابراین در این مطالعه شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان در دسترس بودن داروهای ارزان و دارای توان مالی پرداخت برای بیماران در داروخانه های شهر خرم آباد هدف گذاری شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال  1401 انجام شد. در این مطالعه داروخانه ها به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و سپس 96 نسخه بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به داروخانه های سطح شهر خرم آباد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند موردبررسی قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که ازنظر دسترسی به دارو بیش از نیمی از بیماران رضایت قابل قبولی از موجود بودن داروهای نسخ آن ها در داروخانه ها داشتند اما با توجه به درآمد و وضعیت اقتصادی آن ها توان مالی پرداخت هزینه های دارویی را نداشتند. همچنین مهم ترین عامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر دسترسی و توان مالی پرداخت هزینه های نسخ دارویی سطح درآمد افراد بوده است هرچند در گروه های با درآمد نسبتا بالا توانایی مالی پرداخت هزینه های دارویی نسبتا پایین بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به آنکه بسیاری از درامد خانوارها صرف سایر هزینه های غیر از نظام سلامت و همچنین غیر دارویی می گردد بنابراین جهت افزایش بهره وری سیاست گذاری های سلامت دولت باید یارانه های لازم را به دارو اختصاص داده و یا آنکه پوشش بیمه ای این داروها را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی- اقتصادی، دسترسی به دارو، توانایی مالی، سرطان، داروخانه
 • فاطمه حلالخور، آمنه پوررحیم قورقچی*، معرفت سیاهکوهیان صفحات 50-64
  مقدمه

  بیماری کووید-19 یک بیماری نوپدید در دنیا محسوب می شود. فعالیت بدنی با کاهش عوامل خطرزا، همچنین زعفران با خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی به عنوان یک داروی گیاهی سنتی برای درمان سرفه، آسم استفاده می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مکمل سازی زعفران و تمرین استقامتی بر غلظت پروتیین واکنشگر C، اینترلوکین-8 و علایم بالینی در بیماران سرپایی مبتلابه کرونا ویروس است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی دو سو کور چهار گروهی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با رضایت نامه آگاهانه کتبی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران سرپایی مبتلا به کووید-19 مراجعه به مرکز بهداشت شهر کشکسرای که 36 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 05/0>P با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و آزمون T زوجی بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد پس از تعدیل اثر مقادیر پایه، قد، شاخص توده ی بدنی، بین گروه ها از نظر متوسط تغییر اینترلوکین-8، پروتیین واکنشگر C، فشار سهمی اکسیژن (SpO2) و درجه حرارت بدن تفاوت آماری معنی داری وجود داشته است (05/0>P)؛ یعنی نوع مداخله می تواند به طور کلی بر تغییر اینترلوکین-8، پروتیین واکنشگر C، فشار سهمی اکسیژن و درجه حرارت بدن تاثیرگذار باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین بر اساس این مطالعه امکان استفاده از زعفران به عنوان یک روش درمانی کمکی و همچنین فعالیت ورزشی منظم که با افزایش ایمنی بدن به کنترل عوامل بیماری زا ازجمله کووید-19 کمک می کند.

  کلیدواژگان: تمرین، زعفران، کروناویروس، پروتئین واکنشگر C، اینترلوکین-8
 • فرزاد ابراهیم زاده*، محمد صالحی ویسی، سجاد دلفان بیرانوند، محدثه شجاعی شاهرخ آبادی، ثریا نورایی مطلق صفحات 65-84
  مقدمه

  در بسیاری از پژوهش های علوم پزشکی، محققین از مراکز یا پایگاه های سلامت به عنوان چارچوب نمونه گیری طبقه ای استفاده می کنند. از آنجا که متغیرهای اقتصادی-اجتماعی نقش عمده ای بر پیامدهای حوزه سلامت دارند. ؛ لذا در این مطالعه سعی شده تا مراکز یا پایگاه های سلامت شهر خرم آباد از نظر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوارهای تحت پوشش با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای طبقه بندی شوند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، جامعه آماری کلیه حوزه های شهری خرم آباد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران بوده است. ابتدا نقشه های پراکنش حوزه های شهری با مراکز/پایگاه های سلامت تطبیق داده شد. سپس شاخص های اقتصادی-اجتماعی حوزه ها در 7 حیطه محاسبه و برای کاهش بعد از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سرانجام توسط تحلیل خوشه ای k-means و نرم افزار26  SPSS، مراکز/پایگاه های مشابه از نظر امتیازات عاملی، به خوشه های همگن اختصاص یافت و با استفاده از نرم افزار Arc GIS بر روی نقشه شهر قرار گرفت.

  یافته ها

  سه عامل شناسایی شده در تحلیل عاملی، 3/73 % واریانس شاخص های اقتصادی-اجتماعی خانوارها را تبیین می کردند. بر اساس تحلیل خوشه ای، 11 پایگاه سلامت در خوشه یک (سطح تحصیلات کمتر، منازل دارای امکانات رفاهی ضعیف تر و نرخ بی همسری و طلاق بالاتر)، 16 پایگاه در خوشه دو (نرخ اشتغال به تحصیل بیشتر، نرخ پایین تر ازدواج زنان، نرخ بیکاری کمتر و سکونت بیشتر در منازل آپارتمانی) و 10 پایگاه در خوشه سه (فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر، مشاغل پر درآمدتر و منازل دارای امکانات رفاهی بهتر) قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه می تواند در تحقیقات سلامت به عنوان مبنایی برای انجام نمونه گیری طبقه ای در محدوده شهری خرم آباد استفاده گردد. درضمن توصیه می شود مسوولان برنامه ریزی موثرتری را جهت محرومیت زدایی از مناطق غیربرخوردار موجود در خوشه یک انجام دهند.

  کلیدواژگان: وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار، خرم آباد، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل خوشه ای غیر سلسله مراتبی
 • فواد القاسی، ظاهر اعتماد*، کمال عزیز بیگی، خالید محمدزاده سلامت صفحات 85-98
  مقدمه

  رژیم غذایی پرچرب می تواند سبب بروز چاقی شود و خطرات بزرگ مرتبط با سلامتی را آشکار نماید. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هم زمان 8 هفته رژیم غذایی پرچرب، تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی با شدت بالا بر سطوح بیان ژن PLIN2 و ATGL عضله ی دوقلو موش های ویستار نر بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 32 سر موش نژاد ویستار نر به چهار گروه (8= n): 1- گروه کنترل با رژیم غذایی استاندارد (ND) 2- گروه کنترل با رژیم غذایی پرچرب (HFD) 3- رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط 4- رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا  تقسیم شدند. برای یک گروه تمرینی 8 هفته تمرین هوازی تداومی  با شدت متوسط و برای گروه دیگر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا روی نوار گردان به اجرا درآمد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین برای بررسی بیان ژن های PLIN2 و ATGL بافت عضله ی دوقلو جدا شد. آنالیز بیان ژن ها توسط تکنیک Real-time PCR استفاده شد. برای بررسی داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی تحت سطح معناداری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  پس از 8 هفته تمرین، میزان بیان ژن PLIN2 در دو گروه تمرینی نسبت به گروه HDF به طور معناداری کمتر و میزان بیان ژن ATGL نیز در هر دو  گروه  نسبت به گروه HDF به طور معناداری بیشتر بوده است (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  تمرینات ورزشی اثر تعدیلی بر بیان ژن شاخص های موثر در فرآیند اتوفاژ و تشکیل سلول های چربی در موش های دارای رژیم پرچرب دارند.

  کلیدواژگان: غذای پرچرب، تمرین ورزشی، PLIN2 و ATGL
 • فهیمه کوشکی*، مهسا مشرف، زهرا قربانی، فاطمه ملااسدالله صفحات 99-111
  مقدمه

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط الگوی مصرف فراورده های لبنی بر پوسیدگی زودرس دندان کودکان 6 ساله پیش دبستانی مناطق 3 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد.

  مواد و روش ها

  تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی روی 384 دانش آموز 6 ساله پیش دبستانی مناطق 3 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. برای این منظور، پس از اخذ موافقت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سازمان آموزش وپرورش و موافقت مدیران مدارس مورد نظر و ضمن هماهنگی با معلم بهداشت دانش آموزان، زمان انجام معاینات تعیین گردید. نمونه گیری از دانش آموزان در دو مرحله و به صورت تصادفی انجام شد. در مرحله اول مناطق 3 و 5 به صورت تصادفی از میان مناطق آموزش وپرورش تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و در مرحله بعدی 7 مدرسه انتخاب شدند.

  یافته ها

  میانگین dmft نمونه ها برابر 4.17 برآورد گردید. از میان لبنیات مصرفی، شیر کم چرب، بستنی پاستوریزه و پنیر بیشترین و کشک، پنیرخامه ای و بستنی سنتی کم ترین میزان مصرف را داشته اند.  بر اساس نتایج تحقیق، جنسیت، سن والدین و تحصیلات مادر با بروز پوسیدگی زودرس دندان کودکان مرتبط بودند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مصرف لبنیات بر dmft اثر کاهش دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که از میان فراورده های لبنی شیر پرچرب، پنیر، دوغ و انواع ماست با افزایش پوسیدگی زودرس دندان کودکان و بستنی و شیرکاکایو با کاهش پوسیدگی زودرس دندان در کودکان 6 سال شهر تهران مرتبط است. بااین حال، ضرورت بررسی های بیشتر در این زمینه همچنان احساس می گردد.

  کلیدواژگان: پوسیدگی زودرس دندانی (ECC)، کودکان، فرآورده های لبنی، شیر، ایران
|
 • Ali Kharazmkia, Mahmoudreza Moradkhani, Abbas Asadi*, Shahram Ahmadi Somaghian Pages 1-16
  Background

  Arbitrary use of drugs not only leads to failure to treat  the disease but also leads to drug complications, inconsistency of prevalence of diseases in the country with the amount of drug consumption and the problem of indiscriminate drug consumption in the pharmaceutical system of the country. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating self-inflicted medication use factors influencing it among patients admitted to Shahid Rahimi Hospital, Khorramabad.

  Materials and Methods

  This study was conducted on 381 patients of Shahid Rahimi Hospital, Khorramabad in winter 2021. A simple random sample was drawn and the information of the individuals was collected using a questionnaire. Descriptive statistics were used to summarize the demographic information and a t-test was conducted using SPSS 23 software for comparisons.

  Results

  According to the results of this study, the average age of people was 34.322±11.438 years. The percentage of arbitrary drug use was 25.3%. The percentage of self -administered medication was 56.8% for painkillers and 56.2% for multivitamins, 71.2% for cold and flu patients and 38% for chronic and acute headaches. The most important reasons for self-medication are, in this order, the higher quality of foreign medicines compared to Iranian medicines and the use of medicinal plants, and the least important reasons for self-medication are fear and shame of medical examinations, lack of trust in doctors' medicine, taking medicines during illness on the advice of acquaintances and the use of previous doctors' prescriptions were mentioned.

  Conclusion

  Given the high prevalence of self-inflicted drug use, it is suggested that various educational programs be implemented by appropriate organizations, including the Ministry of Health, Treatment and Medical Education, medical centers, and mass media to reduce the factors identified in this study.

  Keywords: Medicine, Self-Administration, Self-Medication
 • Meysam Behzadifar, Saeed Shahabi, Ahad Bakhtiari, Samad Azari, Masoud Behzadifar* Pages 17-26
  Background

  The population of any country plays a crucial role in its economic, social, cultural, and political development. A young population enhances the workforce and economic dynamism of the country. Changes in lifestyle and a series of population, economic, and political policies in recent years have exposed Iran to the risk of population aging and demographic warnings from social researchers. The situation is such that population experts unanimously believe that if the current trend of increasing births and population growth continues, the country will face a major population crisis in the next 30 years. The present study examined the challenges and policy solutions in the field of Iran's population, considering a densely populated future. Considering the age pyramid between 1990 and 2000, Iran has experienced significant population growth, providing an effective and active workforce for the country. According to statistical models, Iran's population is projected to age significantly by 2030 and 2050. The complex issue of increasing fertility and population growth requires comprehensive and balanced measures. Promoting public awareness, financial support for families, social security provision, gender balance, housing facilities, population research, rural development, and collaboration with non-governmental organizations can be considered appropriate policies to increase fertility in Iran. The population issue should not be politicized, with some opposing and others supporting it; everyone should collaborate to address this significant gap. Considering the serious concerns and warnings of the Supreme Leader regarding population aging and the expressed concerns about the decline in population and the inadequacy of the current situation, policies for increasing fertility and population growth are on the agenda. However, all organizations, agencies, and individuals who can contribute to the realization of these policies must actively and seriously participate.

  Keywords: Fertility, Health policy, Iran, Population growth
 • Alireza Nezami, Samaneh Tahmasebi Ghorabi, Niloofar Kohani, Mehdi Birjandi, Arian Karimi Rouzbahani* Pages 27-39
  Background

  Due to the possible complications of a persistent ductus arteriosus (PDA), the treatment of the PDA will be necessary, depending on the opinion of the treating physician. Medical or surgical treatment can be used in this regard. In recent years, acetaminophen has been considered a medication with fewer potential side effects.  The present study aimed to compare acetaminophen with ibuprofen in the patent ductus arteriosus in neonates admitted to training hospitals in Khorramabad.

  Materials and Methods

  A total of 28 neonates were included in this retrospective cohort study. The required data were collected by studying the patients' files. The PDA in newborns was diagnosed by primary echocardiography by the attending physician. Thereafter, 12 and 16 cases were treated with ibuprofen and acetaminophen, respectively. After completing the treatment period on days 3 and 5, the attending physician performed echocardiography to check PDA closure. Data were analyzed in SPSS software (version 24) using descriptive indices of mean, standard deviation, frequency, percentage, Fisher's exact test, and Mann-Whitney U test.

  Results

  In this study, the frequency of affected male neonates was the same as that of affected female newborns (n=14; 50%). The mean weight scores of neonates in acetaminophen and ibuprofen groups were obtained at 2831/25±918/49 and 2241/5 ±868/9 gr, respectively. All newborns in both groups were treated; thereafter, 23 cases recovered with 3-day treatment and 5 neonates with 5-day treatment. No significant complications were observed in patients.

  Conclusion

  The effect of acetaminophen on PDA closure was similar to that of ibuprofen. The need for 5-day treatment was higher in the acetaminophen group; nonetheless, no significant side effects were reported in any newborn. According to this study, acetaminophen can be a good alternative to ibuprofen in the treatment of PDA.

  Keywords: Acetaminophen, Echocardiography, Ibuprofen, Neonate, Premature neonate
 • Masoud Ali Karami, Hadi Hayati* Pages 40-49
  Background

  Cancer is always one of the major causes of death among patients, and providing affordable and effective medicines that are accessible to patients is one of the most important goals of health systems. Therefore, this study aimed to identify the key factors affecting the availability of medicines and the cancer patients’ affordability in pharmacies in Khorramabad, Iran.

  Materials and Methods

  This is cross-sectional descriptive-analytic study in 2022, In this study, pharmacies were considered as clusters, and then 96 prescriptions of cancer patients visiting pharmacies in the urban areas of Khorramabad were simple randomly selected for examination., data analysis was performed using SPSS software (version 21).

  Results

  The results of this study showed that more than half of the patients were reasonably satisfied with the availability of their prescribed medications in pharmacies. However, due to their income and economic situation, they were unable to afford the cost of medications. The most important socio-economic factor affecting access and financial ability to pay for prescribed medicines was the individuals’ level of income. However, in groups with relatively high incomes, the financial ability to pay for prescribed medicines was relatively low.

  Conclusion

  Since income is a significant factor in the financial ability to pay for cancer medicines, to enhance the productivity of health policies, health policymakers should allocate the necessary subsidies to medicines or increase insurance coverage for these medicines.

  Keywords: Socio-economic factors, Availability, Affordability, Cancer, Pharmacy
 • Fateme Halalkhor, Amina Pourrahim Korkchi*, Marefat Siahkouhian Pages 50-64
  Background

  Covid-19 is considered a new disease across the globe. Physical activity reduces risk factors, and with anti-inflammatory and antioxidant properties, saffron is used as a traditional herbal medicine to treat cough and asthma. Therefore, the present study aimed to assess the effect of saffron supplementation and endurance training on the concentration of C-reactive protein, interleukin-8, and clinical symptoms in outpatients with COVID-19.

  Materials and Methods

  The present research was conducted based on a randomized, double-blind, four-group, pretest-posttest design. The statistical population of this research entailed all outpatients with COVID-19 referred to the health center of Keshkosrai. Among this population, 36 cases were randomly selected. The research hypotheses were evaluated using SPSS software at a significance level of P<0.05 using the statistical test of analysis of covariance (ANCOVA) and paired T-test.

  Results

  The results of ANCOVA demonstrated that after adjusting the effect of baseline values, height, and body mass index, there was a statistically significant difference between the groups in terms of the mean change of interleukin-8, C-reactive protein, partial oxygen pressure (SpO2), and body temperature (P<0.05). That is, the type of intervention can markedly affect the change of interleukin-8, C-reactive protein, partial oxygen pressure, and body temperature.

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, it is possible to use saffron as an auxiliary therapeutic method, as well as regular sports activity, which helps to control pathogens, including COVID-19, by boosting the body's immunity.

  Keywords: Covid-19, C-reactive protein, Exercise, Interleukin-8, Saffron
 • Farzad Ebrahimzadeh*, Mohammad Salehi Veisi, Sajad Delfan Beyranvand, Mohadeseh Shojaei Shahrokhabadi, Soraya Nouraei Motlagh Pages 65-84
  Background

  In numerous studies in the field of medical sciences, researchers use health centers as a frame for stratified sampling. Since socioeconomic variables play a major role in health outcomes, the present study aimed to classify urban health centers of Khorramabad in terms of the socioeconomic status of households using factor and cluster analysis.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, the statistical population included all urban areas of Khorramabad based on the population and housing census conducted by the Statistical Center of Iran. Firstly, the scatter maps of urban areas and health centers were adopted together. Thereafter, socioeconomic indexes of urban areas were calculated in seven fields, and exploratory factor analysis was used to reduce dimensions. Finally, the similar health centers in terms of factor scores were allocated to the same clusters by k-means cluster analysis using SPSS software (version 26) and were displayed on city maps using Arc GIS software.

  Results

  Three factors identified in factor analysis explained about 73.3% of the total variance of socioeconomic indexes. Based on cluster analysis, 11 health centers were located in cluster 1 (related to lower educational attainment, poorer housing amenities, and higher rate of homelessness and divorce), 16 centers were located in cluster 2 (related to higher studying persons rate, lower marriage rate in women, lower unemployment rate, and higher residence in apartment flats) and 10 health centers were located in cluster 3 (related to higher academic graduates, more profitable jobs, and better housing amenities).

  Conclusion

  The results of this research can be used in health studies in urban areas of Khorramabad as a basis for performing stratified sampling. Furthermore, it is recommended that authorities adopt more effective planning to improve deprived areas in cluster one.

  Keywords: Exploratory factor analysis, Khorramabad, Non-hierarchical cluster analysis, Socioeconomic status of household
 • Foad Alqasi, Zaher Etemad*, Kamal Aziz Beigi, Khalid Madzadeh Salamat Pages 85-98
  Background

  A high-fat diet can cause obesity and endanger health. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of eight weeks of high-fat diet, continuous moderate-intensity training, and high-intensity intermittent training on the gene expression levels of PLIN2 and ATGL in the twin muscles of male Wistar rats.

  Materials and Methods

  Thirty-two male Wistar rats were divided into four groups (n=8): 1- control group with a standard diet (ND) 2- control group with a high-fat diet (HFD) 3- high-fat diet and continuous aerobic training with Moderate intensity (HFD+MICT) 4- high-fat diet and intermittent aerobic training (HFD+HIIT). For one training group, eight weeks of moderate-intensity continuous aerobic training (MICT), and for the other group, eight weeks of high-intensity intermittent aerobic training (HIIT) were performed on the treadmill. Then, 48 hours after the last training session, the twin muscle tissue was isolated to check the expression of PLIN2 and ATGL genes. Gene expression analysis was done by Real-time PCR technique. One-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's post-hoc test were used to analyze the collected data.

  Results

  After eight weeks of training, the level of PLIN2 gene expression in the two training groups was significantly lower than in the HDF group, and the level of ATGL gene expression was significantly higher in both groups than in the HDF group (P<0.05).

  Conclusion

  It was shown that two exercises had a modulating effect on the expression of genes that are effective in the process of autophagy and the formation of fat cells.

  Keywords: Exercise training, High-fat diet, PLIN2, ATGL
 • Fahimeh Kooshki*, Mahsa Moshref, Zahra Ghorbani, Fatemeh Molaasadollah Pages 99-111
  Background

  The present study aimed to investigate the relationship between the consumption pattern of dairy products and early childhood tooth decay among six-year-old preschool children in Districts 3 and 5 of Tehran during the academic year 2015-2016.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical research was conducted on 384 six-year-old preschool students in Districts 3 and 5 of Tehran studying in the academic year of 2015-2016. After obtaining the approval of the Faculty of Dentistry and Deputy of Health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, as well as consent from the Ministry of Education and school principals, in collaboration with the health teachers, the examination schedule was established. The sampling of students was done in two stages and randomly. Initially, Districts 3 and 5 were randomly selected from among the education Districts under the supervision of Shahid Beheshti University, followed by the selection of 7 schools in the subsequent phase.

  Results

  The average dmft of the samples was estimated to be 4.17. The consumed dairy products in descending order were ice cream (76%), low-fat milk (75%), dough (68%), butter (64%), cheese (63%), cocoa milk (56%), full-fat milk (47%), cream (44%), curd (39%), high-fat yogurt (37%), and traditional ice cream (33%). Among all dairy products, the consumption of ice cream and cocoa milk was associated with caries risk (P<0.01). Based on the results of the research, gender, parental age, and maternal education were related to the occurrence of early tooth decay in children. It was also found that high-fat milk, cheese, dough, and various types of yogurt were associated with reducing early tooth decay in children, while ice cream and cocoa milk had a relationship with increasing early tooth decay in children. The results of the structural equation modeling showed that dairy consumption has a decreasing effect on dmft.

  Conclusion

  The results of this study demonstrated that among dairy products, high-fat milk, cheese, dough, and various types of yogurt were associated with reducing early childhood tooth decay, whereas ice cream and cocoa milk are related to increasing this decay in 6-year-old children in Tehran. Despite these findings, there is still a need for additional research in this area.

  Keywords: Children, Dairy products, Early dental caries, Iran, Milk