درباره نشریه
ISSN:
1045-0816
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 1368
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
مهدی علیزاده
سردبیر:
دکتر سید سعید هاشمی
مدیر اجرایی:
سعید سبزعلی پور
ویراستار فارسی:
مرضیه ویلانی
سایت اختصاصی:
salambacheha.eshragh.ir
eshragh.ir
سامانه پیام کوتاه:
3000144092
صندوق پستی:
338-37185
تلفن:
025-31153143
دورنگار:
025-31153131
اشتراک:
تلفن:
025-37830244
دورنگار:
025-37831348
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶