درباره نشریه
ISSN:
2476-3594
eISSN:
2476-5554
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمد شاهدی
سردبیر:
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
مسئول اشتراک:
علیه نافذ
تلفن:
031-33912793
دورنگار:
031-33912793
سایت اختصاصی:
jstnar.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ، سازمان مرکزی ، دفتر نشریات علمی ، مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، ، کدپستی: 8415683111
اشتراک:
پست الکترونیک:
jwss@of.iut.ac.ir,msaadat@sepahan.iut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/09

نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی از سال 89 به 2 مجله به نام های نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) و مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
سردبیر
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی آب
Jahangir Abedi Koupaei
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: water engineering
هیات تحریریه
دکتر مهدی خیادانی
مهدی خیادانی
رشته تخصصی: هیدرولیک و محیط زیست
Mehdi Khiadani
Associate Professor,
Specialist: Hydraulics and Environment
B. J. Cisnero
استاد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و آب
B. J. Cisnero
Professor,
Specialist: Environmental and Water Engineering
دکتر مهران شیروانی
مهران شیروانی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mehran Shirvani
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
M. Koch
استاد
رشته تخصصی: ژئوهیدرولوژی
M. Koch
Professor,
Specialist: Geohydrology
دکتر محمد گلابی
محمد گلابی
استاد
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Golabi
Professor,
Specialist: Soil Science
کاوه مدنی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست، مهندسی منابع آب
Kaveh Madani
Professor,
Specialist: Civil Engineering - Environment, Water Resources Engineering
E. Mamedov
استاد
رشته تخصصی: علوم خاک
E. Mamedov
Professor,
Specialist: Soil Science
دکتر مجید افیونی
مجید افیونی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Majid Afyuni
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر سعید سلطانی کوپایی
سعید سلطانی کوپایی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی آب
Jahangir Abedi Koupaei
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: water engineering
سیدمحمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Marine structures, water engineering
ویراستارفارسی
مهناز پیرزاده
مهناز پیرزاده
Mahnaz Pirzadeh
ویراستار انگلیسی
دکتر حسن جلالی
حسن جلالی
Hasan Jalali
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰۲