درباره نشریه
ISSN:
2476-3594
eISSN:
2476-5554
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمد شاهدی
سردبیر:
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
مسئول اشتراک:
علیه نافذ
تلفن:
031-33912793
دورنگار:
031-33912793
سایت اختصاصی:
jstnar.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ، سازمان مرکزی ، دفتر نشریات علمی ، مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، ، کدپستی: 8415683111
اشتراک:
پست الکترونیک:
jwss@of.iut.ac.ir,msaadat@sepahan.iut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09

نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی از سال 89 به 2 مجله به نام های نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) و مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
سردبیر
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی آب
Jahangir Abedi Koupaei
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: water engineering
اعضای تحریریه
دکتر مهدی خیادانی
دکتر مهدی خیادانی

رشته تخصصی: هیدرولیک و محیط زیست
Mehdi Khiadani
Associate Professor
Specialist: Hydraulics and Environment
B. J. Cisnero
B. J. Cisnero
Professor
Specialist: Environmental and Water Engineering
دکتر مهران شیروانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mehran Shirvani
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
M. Koch
M. Koch
Professor
Specialist: Geohydrology
دکتر محمد گلابی
دکتر محمد گلابی
استاد
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Golabi
Professor
Specialist: Soil Science
دکتر کاوه مدنی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست، مهندسی منابع آب
Kaveh Madani
Professor
Specialist: Civil Engineering - Environment, Water Resources Engineering
E. Mamedov
E. Mamedov
Professor
Specialist: Soil Science
دکتر مجید افیونی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Majid Afyuni
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر سعید سلطانی کوپایی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی آب
Jahangir Abedi Koupaei
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: water engineering
دکتر سید محمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures, water engineering
ویراستارفارسی
مهناز پیرزاده
مهناز پیرزاده

Mahnaz Pirzadeh

ویراستار انگلیسی
دکتر حسن جلالی
دکتر حسن جلالی

Hasan Jalali

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱۹