درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
شهرزاد غیاثوندیان
معاون سردبیر:
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
مدیر اجرایی:
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
کارشناس:
اکرم پورولی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی بم
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijca.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/28
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
سردبیر
شهرزاد غیاثوندیان
استاد آموزش پرستاری گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahrzad Ghiyasvandian
Professor, medical-surgical nursing Department
Tehran University of Medical Sciences
معاون سردبیر
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی

اعضای تحریریه
دکتر مهناز ایلخانی

رشته تخصصی: دکترا تخصصی بالینی
Mahnaz Ilkhani

Specialist: Doctorate in Clinical Practice
دکتر فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Fariba Borhani
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
فریبا بلورچی فرد

Fariba Bolourchifard

دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر قدرت الله روشنایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار
Ghodratollah Roshanaei
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: statistics
مهران شریفی اصفهانی
مهران شریفی اصفهانی

محمدصالح پیکر
محمدصالح پیکر

سهیل نجفی مهری
سهیل نجفی مهری

زهرا منجمد
زهرا منجمد

دکتر لیلا مردانیان دهکردی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی

شهرزاد غیاثوندیان
استاد آموزش پرستاری گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahrzad Ghiyasvandian
Professor, medical-surgical nursing Department
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر رضا افلاطونیان
گروه غدد درون ریز و نازایی زنان پژوهشگاه رویان
Reza Aflatoonian
Department of Endocrine and Infertility, Royan Institute
مدیر اجرایی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی

کارشناس
اکرم پورولی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶