درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر شهرزاد غیاثوندیان
معاون سردبیر:
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
مدیر اجرایی:
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
کارشناس:
اکرم پورولی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی بم
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijca.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/03
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
سردبیر
دکتر شهرزاد غیاثوندیان

معاون سردبیر
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی

اعضای تحریریه
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor گروه پرستاري
University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر عباس عباس زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر اصغر مکارم

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر رضا افلاطونیان
گروه غدد درون ریز و نازایی زنان پژوهشگاه رویان
Reza Aflatoonian
Department of Endocrine and Infertility, Royan Institute
دکتر راضیه قاسمی
دکتر راضیه قاسمی

دکتر زینب کیشانی فراهانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Zeinab Kishani Farahani
Assistant professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
مدیر اجرایی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی
دکتر لیلا مردانیان دهکردی

کارشناس
اکرم پورولی
اکرم پورولی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸