درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی رجا
مدیر مسئول:
دکتر جهانگیر بیابانی
سردبیر:
دکتر نادر مهرگان
مدیرداخلی:
دکتر رضا محسنی
تلفن:
028-33677104
دورنگار:
028-33677104
نشانی:
قزوین، بلوار امام خمینی، جنب دانشگاه بین الملل، مرکز آموزش عالی رجاء، دفتر نشریه نظریه های نوین اقتصادی
صندوق پستی:
177-34141
تاریخ به‌روزآوری: 1395/10/27
مدیر مسئول
دکتر جهانگیر بیابانی
دکتر جهانگیر بیابانی

سردبیر
دکتر نادر مهرگان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
اعضای تحریریه
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

دکتر پروانه اصلانی

دکتر محمدحسین پورکاظمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضیات برای اقتصاد
Mohammad Hossein Pourkazemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Mathematics for the economy
دکتر فتح الله تاری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی، اقتصاد
Fathollah Tari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic banking and finance
دکتر جمال خانی جزنی
دکتر جمال خانی جزنی

دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر نادر مهرگان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر سید محمدکاظم نایینی
دکتر سید محمدکاظم نایینی
دانشیار موسسه آموزش عالی رجاء
رشته تخصصی: آمار
Seyyed Mohammad Kazem Naeeni
Associate Professor of Raja University
Specialist: statistics
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر فرهاد نیلی
دکتر فرهاد نیلی
استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Farhad Nili
Assistant Professor of Monetary and Banking Research
Specialist: Monetary economy
مدیرداخلی
دکتر رضا محسنی
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۲