فهرست مطالب

نظریه های نوین اقتصادی - سال دوم شماره 4 (پاییز 1393)

نشریه نظریه های نوین اقتصادی
سال دوم شماره 4 (پاییز 1393)

 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/09/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم
  حسین صمصامی*، فرشته احمدلو، سید امیر عظیمی صفحه 1
  هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تاثیر عملکرد دو روش تامین مالی دولت، افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم است. روش مورداستفاده دستگاه معادلات همزمان و روش برآورد 3sls می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو و شبیه سازی آن با به کارگیری اطلاعات سری زمانی 1357-1388 نشان می دهد که تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز نسبت به استقراض از بانک مرکزی، تولید را بیشتر کاهش می-دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز نسبت به استقراض از بانک مرکزی اثرات تورمی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: روش های تامین مالی کسری بودجه، نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی، تورم، تولید
 • مقایسه الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، روش های هموارسازی و رگرسیون فازی در پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران
  سمانه نگارچی*، ابراهیم جاودان، سید عبدالمجید جلایی صفحه 2
  امروزه پیش‏بینی مقادیر متغیرهای اقتصادی نقش مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی دارد و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند. هرچند که شاید بسیار دقیق بودن میزان پیش‏بینی در برخی موارد از اهمیت چندانی برخوردار نباشد ولی مسلما پیش‏بینی های کوتاه‏مدت برای بسیاری از تصمیم‏گیری ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت بخش صنعت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه دقت و کارایی روش های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)، هموارسازی نمایی منفرد با روند (SEST)، دوگانه با روند (DEST) و رگرسیون فازی در راستای پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران به قیمت ثابت طی دوره 89-1340 پرداخته است. به این منظور دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تعیین (R2 ) به کار گرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که مدل های هموارسازی نمایی منفرد با روند(SEST) و رگرسیون فازی توانایی انجام یک پیش‏بینی مناسب را داشته و درنتیجه می‏توان از این مدل ها به عنوان ابزاری دقیق‏تر برای پیش‏بینی ارزش افزوده بخش صنعت در کنار دیگر روش ها بهره جست.
  کلیدواژگان: بخش صنعت، ارزش افزوده، پیش بینی
 • تحلیل اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن در ایران
  جهانگیر بیابانی، غلامرضا یاوری، غلامرضا نعمتی* صفحه 3
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های پولی به مسکن در اقتصاد ایران، می پردازد. در این راستا، از یک مدل خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های آماری سال های91-1376 به صورت فصلی استفاده می شود. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که، شوک وارد به عرضه پول سبب افزایش معنی دار بر متغیرهای بازار مسکن به استثنای متغیر «تسهیلات اعطایی به بخش مسکن» می شود. متغیرهای سرمایه گذاری مسکونی، شاخص قیمت زمین و شاخص قیمت مسکن، بر اساس یافته های تحقیق واکنش های تقریبا مشابهی به یک شوک سیاست پولی داشته اند. شوک وارده به نرخ بهره سبب افزایش قیمت مسکن شده است و در کوتاه مدت سبب کاهش سرمایه گذاری مسکونی و شاخص قیمت زمین و در میان مدت و بلندمدت سبب افزایش این دو متغیر می شود، و اثر آن روی متغیرهای شاخص کرایه مسکن اجاری و تسهیلات اعطایی به بخش مسکن مثبت بوده اما بااین وجود نرخ بهره اثر معنا دار بر«تسهیلات اعطایی به بخش مسکن» ندارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، عرضه پول سهم قابل توجهی از« میزان واریانس» متغیرهای بازار مسکن، به استثنای متغیر «تسهیلات اعطایی به بخش مسکن» را توضیح می دهد ولی نرخ بهره سهم اندکی از میزان واریانس متغیرهای بازار مسکن را توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: متغیرهای بخش مسکن، شوک پولی، SVAR
 • سیستم های نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن
  حسن گلمرادی*، فرهاد دژپسند صفحه 4
  این مقاله به تجزیه وتحلیل اشکال مختلف و جدید شیوه های پرداخت پول ناشی از ابداعات فناورانه به همراه اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی(قانونی) آن می پردازد. این اشکال جدید پرداخت، اساسا کارت های هوشمند و محصولات نرم افزاری هستند که امکان پرداخت از طریق اینترنت را فراهم می کنند. باوجودی که این محصولات نوین اصولا کارآمدی روش های پرداخت را ارتقاء می دهند، ولی لازم است به اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن توجه شود.
  در این مقاله چالش های مهم سیستم های پرداخت الکترونیکی و شیوه های پرداخت پول در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و نهادی موردبررسی قرار می گیرد. ازجمله این چالش ها می توان به تاثیرات پول الکترونیکی بر سیاست پولی اشاره کرد. روشن شده است که با گسترش نوآورهای فناورانه، امکان تضعیف ابزارهای سیاست پولی و قدرت بانک های مرکزی فراهم می شود. در بسیاری از موارد، پول الکترونیکی که ممکن است توسط موسسات نامعتبر خلق و از طریق اینترنت منتقل شود، امکان افزایش بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد. سیستم های نوین پرداخت علاوه بر اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی و نهادی( قانونی) عمیقی به دنبال دارند که نیازمند بسترسازی های اجتماعی و قانونی موردنیاز توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران است.
  کلیدواژگان: سیستم های پرداخت، پول الکترونیکی، ابداعات فناورانه، سیاست پولی
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی در کشورهای منتخب
  سمیرا قانع*، علیرضا شکیبایی، حسین اکبری فرد صفحه 5
  از شگفت انگیزترین پدیده های دهه اخیر، می توان رشد فوق جهشی ICT، به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه های فعالیت اقتصادی ازجمله تجارت خدمات را به تسخیر خود درآورده است. ازاین رو در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور خاص تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی، با استفاده از داده های ترکیبی (پانل) طی دوره زمانی 2000 تا 2012 برای گروه کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای آزمون اینکه آیا افزایش در ICT، تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی را افزایش می دهد، از مدل اقتصادسنجی استفاده شده است. علیرغم اینکه کشورهای موردمطالعه ازنظر معیارهای رشد اقتصادی باهم متفاوت اند ولی نتایج حاکی از آن است که در کشورهای منتخب ICT دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات گردشگری و همچنین دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات مالی می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت خدمات، خدمات گردشگری، خدمات مالی
 • بررسی رابطه شاخص تجارت و نرخ ارز واقعی
  نسیبه زارعی*، سیدعبدالمجیدجلایی صفحه 6
  در این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص تجارت بر نرخ ارز واقعی طی سال های 90-1357 پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس ازآن با بکار بردن مدل خودتوضیح برداری(VAR)، نرخ ارز حقیقی برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که شاخص تجارت دارای تاثیر مثبت بر نرخ ارز حقیقی است. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از سیاست تجاری مناسب در صادرات و واردات کالاها و خدمات در سیاست گذاری های دولتی سعی بر ایجاد فضای مناسبی در تعیین نرخ ارز حقیقی کنند.
  کلیدواژگان: شاخص تجارت، نرخ ارز واقعی، مدل خودتوضیح برداری، مدل ماندل، فلمینگ و دورنبوش
 • آیا گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع درآمد را نابرابرتر می کند؟
  وحید مهربانی* صفحه 7
  پیشرفت افسارگسیخته ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تحولات شگرفی را در زندگی انسان امروزی به وجود آورده است. بی تردید این پدیده که می توان از آن به عنوان یک انقلاب یادکرد، در کنار خدمات مفیدی که به ابناء بشر ارائه می کند، می تواند منشا آثار سوئی نیز باشد. این مقاله در پی مطالعه ی جنبه ای از وجوه گسترش فاوا نگاشته شده و آن عبارت است از تاثیرپذیری سطح نابرابری درآمدها در جوامع. در این راستا ادبیات تحول فن آورانه مبتنی بر مهارت موید افزایش نابرابری به دنبال اشاعه فاوا است و همین استدلال فرضیه مطالعه پیش رو را تشکیل می دهد. در این مطالعه از داده های مربوط به 196 کشور جهان در دوره زمانی 2007-1960 و طیف متنوع-تری از معیارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شده است تا بتوان به آزمون فرضیه پرداخت. شواهد به دست آمده قویا حکایت از این دارد که گسترش فاوا به افزایش سطح نابرابری منجر می شود. این یافته بر لزوم توجه بیش تر به سیاست های معطوف به تعدیل نابرابری ها در کنار سیاست گذاری برای گسترش کاربرد فن آوری تاکید می کند.
  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بازار کار، نابرابری دستمزدها، نابرابری درآمدها
 • اطلاع رسانی
 • شاخص ها (قسمت دوم)
  سید محمدکاظم نایینی* صفحه 8
  شاخص، معیاری است برای ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و وسیله ای است برای تعیین کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات، مقایسه و درجه بندی اشیاء، فرایندها، بنگاه ها و سازمان-های دولتی و خصوصی، رتبه بندی شهرها، کشورها دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و نظایر آن. شاخص رکن پنجم از فرایند برنامه ریزی است. هر برنامه که جزء لاینفک مدیریت است پنج رکن اساسی دارد (هدف، روش، وسیله، نظام و معیارهای ارزشیابی) و شاخص، رکن پنجم در هر مرحله تعیین می کند که به سمت هدف هستیم و یا به سمت هدر؟ در این مقاله پس از تعریف شاخص، نوع و شیوه های شاخص سازی مبانی نظری و ریاضی آن ها و نمونه هایی از شاخص های تعریف شده بین المللی موردبحث و بررسی و نقد قرار می گیرد سپس به شرح شاخص های آماری به عنوان پایه و اساس شاخص سازی و معرفی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی و مبانی نظری و چگونگی محاسبه آن ها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: شاخص، نشانگر، آماره، پارامتر، متغیر تصادفی
|
 • The Comparison of the influence of government financing through increase of exchange rate and borrowing from the central bank on production and inflation
  Hossein Samsami*, Fereshteh Ahmadloo, Seyed Amir Azimi Page 1
  The main objective of this thesis is to review and compare the effects of two ways of government financing, increasing the exchange rate and borrowing from the central bank, on macroeconomic variables, production and inflation. The simultaneous equations and 3sls estimation method are used. The results of the model estimation and its simulation using data among the years 1357 to 1388. Indicates that government financing through the increase of exchange rate results in production compared to borrowing from the central bank. The results obtained suggest that the government financing through the increase of exchange rate has more inflationary influence than borrowing from the central bank.
  Keywords: Methods of financing the budget deficit, exchange rate, borrowing from central bank, inflation, production
 • Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Exponential Smoothing methods in the value added of the industrial sector forecasting
  Samaneh Negarchi*, Ebrahim Javdan, Seyed Abdolmajid Jalaee Page 2
  Nowadays, forecast economic variables play an important role in economic planning and policy making and a variety of methods to forecasting economic variables are used. Although it may be accurate in some cases is not important in predicting, but obviously many variables to predict the short-term policy is important.
  Due to the importance of industry and its share in GDP, in order to predict the value added of the industrial sector in Iran during the period 1340-1389, in this paper four methods have been evaluated: Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA), Fuzzy Regression (FR), Single Exponential Smoothing with Trend (SEST) and Double Exponential Smoothing with Trend (DEST). Comparing the accuracy of predictions, based on two criteria RMSE and R2 indicated that single exponential smoothing with trend (SEST) and fuzzy regression (FR) had the best results in forecasting the value added of the industrial sector in Iran.
  Keywords: Industry, Value Added, Forecasting
 • Analyzing effects of monetary policy shocks on the variables in the housing sector
  Jahangir Biabani, Gholamreza Yavari, Gholamreza Nemati* Page 3
  This study examines the impact of monetary shocks to the housing economy, it pays
  In this regard, the long run structural vector model (SVAR) based on data from years 91-1376 seasonally used.
  The results show that instantaneous response functions, shock to the money supply significantly increases the housing market variables except the variable "facilities housing sector" is.
  Variables, residential investment, land price index and housing price index, based on responses of the research findings have fairly similar to a monetary policy shock.
  Entered into an interest rate shock increase housing costs and reduce short-term investments and long-term residential land price index and the increase of these two variables. , And its effect on the variables and run the facilities for housing rent index was positive and significant effect on interest rates, but there are no facilities for housing.
  The analysis of variance showed a significant share of the money supply, the amount of variance in the housing market, with the exception of the variable "facilities granted to the housing sector," explains a small portion of the interest rate, the amount of variance explained in the housing market.
  Keywords: variable housing, monetary shock, SVAR
 • The Effects of Technolgical Innovation on Money Payment Systems
  Hasan Golmoradi*, Farhad Dejpasand Page 4
  This article analyses new and various forms of payments(E-money) instruments that have emerged with thechnological innovations and its economic,social and institutional(legal) effects. These new forms of payments are basically smart cards and software- based products that could make payments via the Internet. Althogh this products could, in principal, improve the efficiency of payment systems,but the need for economic, social and legal challanges. In this paper, the major challenges of electronic money and payments instruments in the field of economic, social and legal chalanges will be review.One of these challenges is the impact of electronic money on monetary policy. It is Discussed that ,in the absence of correct planning, technological innovation could weaken the monetary policy tools. In many cases, electronic money that can be created by invalid enterprises and transmitted via the Internet, may increase the economic instability. in addition to the economic impact, The new payment system have deep social and legal effects that requires social and legal measures.
  Keywords: Payment Systems, E- Money, Technological Innovation, Monetary Policy
 • Impact of Information and Communication Technology (ICT), on tourism and financial services trade in selected countries
  Samira Ghane*, Ali Reza Shakibae, Hosein Akbari Fard Page 5
  One of the most wonderful phenomena in the recent decade is the spurt growth of ICT, especially the Internet, so that has conquered all arenas of economic activity, including services trade. Hence, this paper examines the impact of information and communication technology (ICT) on tourism and financial services trade using combined data (panel) during the period 2000 to 2012 for selected countries. To test whether an increase in ICT, increases tourism and financial services trade, a econometric model is used. Although the case study countries are different in terms of economic growth criteria, the result of the paper shows that In selected countries, ICT has a positive and significant effect on tourism services trade, and also has a significant and positive effect on trade in financial services.
  Keywords: ICT, Services trade, Tourism services, Financial services
 • Analysis Linkage of Trade Index on the Real Exchange Rate
  Nasibeh Zarei*, Seyed Abdolmajid Jalaeei Page 6
  Trade index has Survey on the real exchange rate for time series data of 1978- 2011. So, Mundell-Fleming and Dornbush Model used for analysis of exchange rate. Real exchange rate estimated by Vector Auto Regression model (VAR). The result show, trade index has positive effect on the real exchange rate. So, it suggested using the appropriate commercial policies in trading of goods and services to create a suitable qualification of determination exchange rate by government policies.
  Keywords: Real exchange rate, Trade index, Mundell-Fleming, Dornbush Model, Vector Auto Regression model
 • Does the Spread of ICT Enhance Income Inequality?
  Vahid Mehrbani* Page 7
  The vast progress of ICT has widely changed human beings life. This revolutionary phenomenon not only benefits to societies but also can make some difficulties. Current paper investigates the effect of ICT on income inequality. The hypothesis is based on skill-biased technological change literature that claims the spread of ICT increases wage inequality in labor markets. Accordingly, it is used the data containing 196 countries in 1960-2007 period. The evidence strongly suggests that ICT’s boom enhances the level of inequality.
  Keywords: Information, communication technology, inequality, skilled labor
 • Indices
  S.M.Kazem Naeeni* Page 8
  An economic indicator is a statistic about an economic activity. Economic indicators allow analysis of economic performance and predictions of future performance. One application of economic indicators is the study of business cycles. Economic indicators include various indices, earnings reports, and economic summaries. Examples: unemployment rate, quits rate, housing starts, consumer price index (a measure for inflation), consumer leverage ratio, industrial production, bankruptcies, gross domestic product, broadband internet penetration, retail sales, stock market prices, money supply changes.
  Economic indicators can be classified into three categories according to their usual timing in relation to the business cycle: leading
  indicators, lagging indicators, and coincident indicators.
  Some meaning of indicator are:in·di·ca·tor in Arabic is (muasher) that means Pointer , in the Farsi is (shakhes) that means shower value of a random variables
  One that indicates, especially:a. A pointer or an index.
  b. An instrument used to monitor the operation or condition of an engine, furnace, electrical network, reservoir, or other physical system; a meter or gauge.
  c. The needle, dial, or other registering device on such an instrument.
  Keywords: Index, Economic Indicators, Pointer, Statistics, Random Variables