درباره نشریه
ISSN:
1680-2993
eISSN:
2008-2363
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی
سردبیر:
دکتر منیره پورجواد
جانشین سردبیر:
دکتر سلمه دادگر
دبیراجرایی:
دکتر مرضیه لطفعلی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر غزال پناهی
کارشناس اجرایی:
منصوره محمدنژاد
تلفن:
051-38525204
سایت اختصاصی:
ijogi.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بیمارستان امام رضا (ع) ، دفتر مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Bi Bi Ghodsieh Seyedi Alavi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
جانشین سردبیر
دکتر سلمه دادگر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Salmeh Dadgar
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: زنان و زايمان
سردبیر
دکتر منیره پورجواد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Monireh Pourjavad
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
اعضای تحریریه
دکتر شهناز آرام
استاد گروه بیماری های زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: یماری های زنان و زایمان
Shahnaz Aram
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Maternity and maternity wares
دکتر اشرف آل یاسین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Ashraf Al Yassin
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عبدالرسول اکبریان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Abdolrasul Akbarian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر حسن بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نوزادان، متخصص مغز و اعصاب
Hassan Boskabadi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: infants, Neonatologist
دکتر غزال پناهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Ghazal Panahi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر نیره خادم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Nayereh Khadem
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدتقی شاکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمار زیستی، پزشکی اجتماعی
Mohammadtaghi Shakeri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Social medicine
دکتر نوریه شریفی سیستانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Noorieh Sharifi Sistani
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor Anatomical Department
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر محمدرضا قوام نصیری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انکولوژی
Mohammad Reza Ghavam Nasiri
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oncology
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر مصطفی مهرابی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Mostafa Mehrabi Bahar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر زهره یوسفی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Zohreh Yusofi
Professor Cancer Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر نغمه مخبر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Naghmeh Mokhber
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علی شمسا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اورولوژی
Ali Shamsa
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: urology
دکتر محمدمهدی کوشیار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: هماتولوژی اونکولوژی
Mohammad Mahdi Kosh Yar
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oncology Hematology
دکتر تقی رازی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Taghi Razi
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر صدیقه عبداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Sedighe Abdollahi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر فرهاد نزهت
دکتر فرهاد نزهت
استاد
رشته تخصصی: لاپاراسکوپی و انکولوژی
Farhad Nezhat
Professor
Specialist: Laparoscopy and oncology
دکتر پرویز هنجنی
استاد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Parviz Hanjani
Professor
Specialist: Obstetrics and Gynecology
ویراستار انگلیسی
دکتر غزال پناهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Ghazal Panahi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
کارشناس اجرایی
منصوره محمدنژاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mansooreh Mohammad Nejad

Mashhad University of Medical Sciences
دبیراجرایی
دکتر مرضیه لطفعلی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Marzieh Lotf Ali Zadeh
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷۰