درباره نشریه
ISSN:
1021-9986
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران)
مدیر مسئول:
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
سردبیر:
دکتر جعفر توفیقی داریان
دستیار سردبیر:
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
تلفن:
026-34764048-9
دورنگار:
026-34764048-9
سایت اختصاصی:
ijcce.ac.ir
نشانی:
کرج، کیلومتر 10 اتوبان قزوین، سه راه سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شمیایی، دفتر نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
صندوق پستی:
1575-31375
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/19
مدیر مسئول
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
مربی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Ali Asghar Zeinali Danalou
Instructor of Iranian Chemical Industry Development Institute
Specialist: Chemical Engineering
سردبیر
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دستیار سردبیر
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Parviz Rashidi Ranjbar
Professor School of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر محمد شاهرخی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Shahrokhi
Professor Chemical Engineering Department
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر داوود رشتچیان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Davood Rashtchian
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
استادیار دانشیار، پژوهشکده توسعه شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Sadeq Hajitarverdi
Assistant ProfessorAssociate Professor, Institute of Chemical Development of Iran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر محمدرضا سعیدی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم شیمی، شیمی ارگانیک
Mohammad Reza Saidi
Professor Faculty of Chemistry
Sharif University of Technology
Specialist: Chemistry, Organic Chemistry
دکتر غلام عباس پارسافر
استاد داشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Gholam Abbas Parsafar
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر علی خلج
استاد Faculty of Pharmacy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Khalaj
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر نادر علیزاده مطلق
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Naader Alizadeh Motlagh
Professor Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸۷