درباره نشریه
ISSN:
2008-840X
eISSN:
2423-6209
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
آبان ماه 78
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
مدیر اجرایی:
دکتر علی احمد روشنایی
کارشناس:
رضا کلیائی
تلفن:
025-36166314
سایت اختصاصی:
jolt.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/28
مدیر مسئول
علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
هیات تحریریه
محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Private law
محمد ساردونی نسب
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Sardoueinasab
Associate Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law
ابراهیم عبدی پور
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ibrahim Abdipour
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Private law
ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research, Nuclear Science and Technology Research Center,
Specialist: International rights, Private law
نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
علیرضا باریکلو
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law
سعید حبیبا
استاد Faculty of Law and Political Science دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
محمد عیسایی تفرشی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Isaee Tafreshi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
سیدمحمد هاشمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
رضا کلیائی
پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴