درباره نشریه
ISSN:
2008-840X
eISSN:
2423-6209
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان ماه 78
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
رضا کلیایی
تلفن:
025-36166314
سایت اختصاصی:
jolt.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/25
مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
اعضای تحریریه
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر محمد ساردوئی نسب
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق انرژی و حقوق تجارت بین الملل
Mohammad Sardoueinasab
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law, Energy Law, International Trade Law
دکتر ابراهیم عبدی پور
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ibrahim Abdipour
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
دکتر علیرضا باریکلو
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سعید حبیبا
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Private and Islamic Law Department
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
محمد عیسایی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
رضا کلیایی
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷