درباره نشریه
ISSN:
2251-8223
eISSN:
2251-8231
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیروس علیدوستی
سردبیر:
دکتر سید رحمت الله فتاحی
تلفن:
021-66494980
دورنگار:
021-66494980
سایت اختصاصی:
jipm.irandoc.ac.ir
صندوق پستی:
1371-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/24
مدیر مسئول
دکتر سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Sirous Alidousti
Associate Professo Information Science and Technology Research Institute of Iran
Specialist: IT management
سردبیر
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی
استادیار
Molukosadat Hoseini Beheshti
Assistant Professor
دکتر سید مهدی سمایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Seyyed Mehdi Samai
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Sirous Alidousti
Associate Professo Information Science and Technology Research Institute of Iran
Specialist: IT management
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۸