درباره نشریه
ISSN:
2251-8223
eISSN:
2251-8231
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسن زاده
سردبیر:
دکتر سید رحمت الله فتاحی
تلفن:
021-66494980
دورنگار:
021-66494980
سایت اختصاصی:
jipm.irandoc.ac.ir
صندوق پستی:
1371-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/23
مدیر مسئول
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
سردبیر
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر محمد فتحیان بروجنی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات
Mohammad Fathian
Professor, Ecommerce department
Iran University of Science and Technology
دکتر سهیل گنجه فر
دکتر سهیل گنجه فر

دکتر سمیه لبافی
دکتر سمیه لبافی

دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی
استادیار
Molukosadat Hoseini Beheshti
Assistant Professor
دکتر سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات
Sirous Alidousti
Associate Professo Information Science and Technology Research Institute of Iran
Specialist: IT management
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر نرگس نشاط
استاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴۳