درباره نشریه
ISSN:
2538-4678
eISSN:
2538-466X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز (انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب)
مدیر مسئول:
دکتر سید مجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر اسحق رحمانی
سایت اختصاصی:
jsatl.shirazu.ac.ir
تلفن:
071-36134250
071-36460106
دورنگار:
071-36460106
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز، کدپستی:7194685115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/28
مدیر مسئول
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Engineering Materials
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
سردبیر
دکتر اسحق رحمانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Eshagh Rahmani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching Arabic as a Foreign Language, Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا احمدی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Alireza Ahmadi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL, teaching English
دکتر محمدرضا امینی
دانشیار گروه ادبیات و زبان فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان فارسی
Mohammad Reza Amini
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian language teaching
دکتر محمود حیدری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mahmood Heidari
Associate Professor, Persian Language and Literature
University of Yasuj
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حسین کیانی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hosein Kiani
Associate Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
عیسی متقی زاده

Esa Motaghizadeh

دکتر سید فضل الله میرقادری
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Fazlollah Mirghaderi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Shirazu
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Mehdi Masboogh
Professor, Arabic language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۵