درباره نشریه
ISSN:
2476-6313
eISSN:
2476-566X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا (دانشکده کشاورزی)
مدیر مسئول:
دکتر گودرز احمدوند
سردبیر:
دکتر دوستمراد ظفری
تلفن:
081-38380907
دورنگار:
081-38380907
سایت اختصاصی:
ab.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی پژوهشی، ، کدپستی: 6517838695
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر گودرز احمدوند
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Goodarz Ahmadvand
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Crop ecology
سردبیر
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
اعضای تحریریه
دکتر محمود اثنی عشری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
Mahmoud Asnaashari
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Physiology and Biotechnology of Horticultural Plants
دکتر عیدی بازگیر
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Eidi Bazgir
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Plant Pathology
دکتر بهمن بهرام نژاد
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Bahman Bahramnejad
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر غلام خداکرمیان
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی
Gholam Khodakaramian
Professor Department of Plant Medicine
Bu-Ali Sina University
Specialist: Herbal pathology - bacteriology
دکتر علی اصغر ساکی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم دامی
Ali Asghar Saki
Professor School of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Animal Science
دکتر بهرام شریف نبی
رئیس کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Bahram Sharifnabi

Specialist: Mycology
دکتر سید حسین صباغ پور
استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Seyyed Hossien Sabaghpoor
Professor, Hamadan Province Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی، اصلاح نباتات
Seyyed Abolghasem Mohammadi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Molecular Genetics, Plant Breeding
ویراستارفارسی
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱