فهرست مطالب

مجله فنآوری زیستی در کشاورزی
سال بیستم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)
  امید اسدالهی، عبدالله احتشام نیا*، سید حسام الدین حجازی، حمید عبدالهی صفحات 1-9

  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ارقام مطالعه شده ی گلابی براساس 12 جفت آغازگر و تعیین فاصله ژنتیکی بین آن ها، 20 رقم از دو گونه که از منشاء گونه های شرقی و غربی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بودند، با نشانگر مولکولی (SSR) مورد ارزیابی قرار گرفت. نشانگرهای مورد استفاده، درمجموع 273 باند با اندازه 100 تا 150 جفت باز و به طور متوسط هر ترکیب آغازگری 46/6 باند چندشکل تولید کرد. میانگین 33/90 درصد برای چندشکلی، 654/0 محتوای اطلاعات چندشکل (PIC)، 962/0 شاخص اطلاعاتی شانون و شاخص نشانگری 69/2 نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی زیاد ارقام و گونه های موردبررسی بود. تجزیه خوشه ای صفات مولکولی بر اساس ضریب تشابه دایس، ارقام را به چهار گروه تقسیم کرد. تغییرات ضریب تشابه دایس بین 58/0 تا 95/0 نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین ارقام موردبررسی بود. تجزیه مولفههای اصلی نشان داد که سه مولفه اول در مجموع 50/54 درصد از کل تنوع ژنتیکی را توجیه نمودند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر چهار آغازگر BGT23b،NH030a ، NB103a و NH036b می توانند به عنوان ترکیبات آغازگری مفید و مطلوب برای تفکیک ارقام معرفی شوند، به طوری که می توان نتیجه گرفت که این گروه آغازگرها در غربال جمعیت ارقام گلابی قابل استفاده می باشند.

  کلیدواژگان: آغازگر، تجزیه کلاستر، چندشکلی، فاصله ژنتیکی
 • اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی- روغنی بالنگوی شهری
  میثم کیانی، علیرضا زبرجدی*، معصومه عامریان صفحات 11-19
  بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) گیاهی یک ساله و علفی است که متعلق به خانواده Lamiaceae، بوده و دارای خاصیت دارویی و روغنی می باشد و در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. به منظور بهینه سازی کشت بافت این گیاه دو آزمایش القاء کالوس و باززایی انجام شد. به منظور بررسی کالوس دهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل ریزنمونه (هیپوکوتیل و کوتیلدون)، تنظیم کننده ی رشد بنزیل آمینوپورین (BAP) (در چهار سطح: صفر، 5/0، 1، 5/1 میلی گرم در لیتر) و تنظیم کننده ی رشد نفتالین استیک اسید (NAA) (در چهار سطح: صفر، 1، 2، 4 میلی گرم در لیتر) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس برای صفات کالوس زایی ریزنمونه ها بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین برخی از عوامل مورد مطالعه بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل بین عوامل مورد مطالعه نشان داد که بیش ترین میزان کالوس زایی در ریزنمونه هیپوکوتیل و با تیمار ترکیبی NAA (4 میلی گرم در لیتر) و BAP)صفر میلی گرم در لیتر) به میزان 100 درصد و در ریزنمونه کوتیلدون با تیمار ترکیبی BAP (5/1 میلی گرم در لیتر) و NAA (صفر میلی گرم در لیتر) به میزان 100 درصد می باشد. در آزمایش باززایی از BAP در 4 سطح (1، 2، 3، 4 میلی گرم در لیتر) استفاده شد. بیش ترین درصد باززایی مستقیم برای هیپوکوتیل (70 درصد) در تیمار 4 میلی گرم در لیترBAP  و در کوتیلدون نیز بیش ترین درصد باززایی (66/26 درصد) در تیمار 3 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد. با توجه به اهمیت این گیاه نتایج بهینه سازی کشت بافت آن می تواند جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه و تحقیقات مهندسی ژنتیک مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بالنگوی شهری، کشت بافت، ریزنمونه، اکسین، سیتوکنین
 • ارزیابی اثر عصاره آلیسین سیر بر جمعیت باکتری های غالب همزیست سیستم گوارش لارو شب پره هندی و پروانه مدیترانه ای آرد
  فاطمه السادات حسینی، مجید کزازی*، غلام خداکرمیان صفحات 21-26
  سیر به واسطه فعالیت ضدمیکروبی پتانسیل بالایی در کنترل باکتری های هم ساز دستگاه گوارش حشرات آفت دارد. توسعه کاربرد این ترکیبات می تواند در مدیریت آفات گیاهی موثر باشد. در این پژوهش اثر عصاره آلیسین سیر روی کاهش جمعیت باکتری های هم ساز دستگاه گوارش شب پره هندی و پروانه مدیترانه ای آرد موردبررسی قرار گرفت. ابتدا دو آفت مزبور به تعداد کافی پرورش داده شدند. برای جداسازی باکتری های دستگاه گوارش از لاروها استفاده شد. باکتری ها بر پایه ویژگی های فنوتیپی و مقایسه الگوی الکتروفورز پروتیین جداسازی و گروه بندی شدند. لاروها به مدت سه روز با خوراک حاوی تتراسایکلین تغذیه شدند تا باکتری های دستگاه گوارش آن ها به کم ترین سطح ممکن برسد و سپس سوسپانسیونی از باکتری های جدا سازی شده به جیره غذایی لاروها اضافه شد. مجموعه سریال رقتی از عصاره سیر با نسبت های 1:1، 1:2، 1:4، 1:8، 1:16، 1:32 آماده شد سپس از هر رقت، 50 میکرولیتر به هر چاهک در پلیت اضافه شد و سوسپانسیون باکتری به آن اضافه شد. قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و نتایج نشان داد که عصاره سیر علیه همه باکتری های مورد آزمایش فعالیت ضدمیکروبی دارد. فعالیت ضدمیکروبی سیر وابسته به غلضت بوده و غلظت 816/7 میلی گرم در میلی لیتر بیش ترین اثر را نشان داد. باکتری های Bacillus safensis و Bacillus zhangzhouensis بیش ترین و باکتری Serratia marsecesence کم ترین حساسیت را نسبت به عصاره آلیسین سیر نشان دادند. بیش ترین و کم ترین MIC به ترتیب، مربوط به باکتری Bacillus safensis و Serratia marcescence بود.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدمیکروبی، باکتریهای همزیست حشرات، آفات انباری
 • اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی تجاری گیاه زینتی کالادیوم (Caladium bicolor)
  الهه هاشمی دهکردی، مهدی جابری، گل اندام شریفی*، پژمان آزادی صفحات 27-34
  کالادیوم گیاه زینتی بسیار جذابی است که به دلیل وجود شکل، رنگ و تنوع برگ در بازار گل و گیاه بسیار پرطرفدار است. تکثیر معمول این گیاه از طریق تقسیم ساقه زیرزمینی صورت می گیرد که به دلیل سرعت کم پاسخگوی نیاز بازار تولید نمی باشد. این پژوهش به منظور انجام ریزازدیادی این گیاه زینتی از طریق کشت بافت طراحی و اجرا گردید. ریزنمونه های برگ پس از ضدعفونی بر روی محیط پایه MS به همراه غلظت های مختلف BAP (5/0، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) و NAA (2/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. پس از 4 هفته گیاهچه های باززا شده به محیط پرآوری شامل محیط MS به همراه BAP (1، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر) و NAA (01/0، 1/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) انتقال یافتند. بعد از مرحله پرآوری گیاهچه ها به محیط ریشه زایی حاوی IBA (1/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) منتقل شدند. براساس نتایج به دست آمده، بیش ترین درصد باززایی مستقیم از ریزنمونه برگ در محیط حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 2/0 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. بیش ترین تعداد شاخه پرآوری شده در محیط MS به همراه 3 میلی گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی گرم در لیتر NAA و بیش ترین طول شاخه در محیط 4 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 1/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. گیاهچه های حاصل در غلظت بهینه 5/0 میلی گرم در لیتر IBA ریشه دار شدند. در نهایت گیاهچه های ریشه دار شده با موفقیت در گلخانه (با متوسط دمای 2±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70 تا 80 درصد) سازگار شدند.
  کلیدواژگان: باززایی مستقیم، تکثیر، کشت بافت، ریشه زایی
 • جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده علف کش بنتازون از مزارع لوبیا شهرستان سلسله
  فرهاد بهرامی، عبدالرضا احمدی*، حسین میرزایی نجفقلی، سید محسن سهرابی صفحات 35-42

  بنتازون یک علف کش پس رویشی است که برای کنترل علف های هرز در مزارع لوبیا از آن استفاده می شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده علف کش بنتازون در برخی از مناطق شهرستان سلسله انجام شد. براساس نتایج آزمون های فنوتیپی و بیوشیمیایی، 30 جدایه باکتریایی با توان تجزیه کنندگی علف کش بنتازون در چهار گروه فنوتیپی شامل Bacillus، Pseudomonas، Acinetobacter و Stenotrophomonas قرار گرفتند. جدایه هایی با توان تجزیه کنندگی بالا شامل BaBLU3 در گروه Bacillus، BaBLU2 در گروه Pseudomonas، StBLU5 در گروه Stenotrophomonas و AcBLU2 در گروه Acinetobacter، بر اساس نتایج به دست آمده مربوط به آزمون حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی انتخاب شدند. سپس به منظور صحت شناسایی براساس آزمون های فنوتیپی- بیوشیمیایی، نتایج تعیین توالی ژن خانه داری 16S rRNA نشان داد که جدایه های BaBLU3، PsBLU2، StBLU5 و AcBLU2 به ترتیب به باکتری های B. altitudinis، Pseudomonas sp.، Stenotrophomonas sp. و A. calcoaceticus تعلق داشتند. این مطالعه به عنوان اولین گزارش از تجزیه زیستی علف کش بنتازون در شرایط آزمایشگاهی توسط جدایه هایی از باکتری های جنس Bacillus، Psedomonas، Stenotrophomonas و Acinetobacter می باشد.

  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، زیست پالایی، ژن 16S rRNA
 • غربالگری مولکولی برخی ارقام تجاری گوجه فرنگی و نتاج F6 آن ها از نظر مقاومت به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)
  قاسم نصیری نیا، سعید نصرالله نژاد، رحیم احمدوند*، داود کولیوند صفحات 43-52
  بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی یکی از مهم ترین بیماری های گوجه فرنگی است که در بسیاری از مناطق کشور خسارت وارد می کند. در بررسی حاضر، به منظور شناسایی ژنوتیپ های گوجه فرنگی دارای آلل مقاومت به بیماری، ابتدا تعداد 64 ژنوتیپ ازجمله 28 رقم تجاری هیبرید با استفاده از نشانگر مولکولی هم بارز NCSw-003 که از نوع نشانگرهای SCAR بوده و به ژن مقاومت Sw-5b پیوسته است، موردبررسی و غربالگری قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از این مرحله از بررسی، تنها چهار رقم هیبرید سرین، بریویو، جم و زمان (Sereen، Brivio، Jam و Xaman) حامل آلل مقاومت بودند. براساس نتایج بررسی مرحله دوم و غربال 240 لاین منتخب F6 دارای صفات مطلوب زراعی از نسل F6 به دست آمده از چهار رقم هیبرید فوق، به ترتیب6/35، 1/35، 7/25 و 2/22 درصد از نتاج انتخابی رقم های سرین، جم، زمان و بریویو دارای آلل مقاومت بودند. علاوه بر آن، تجزیه منحنی ذوب با دقت بالا (HRM) با استفاده از چندشکلی تک نوکلیوتیدی (SNP) موجود برای ژن Sw-5b در نتاج F6 سه رقم سرین، زمان و بریویو، وجود درصد مناسبی از لاین های هموزیگوت غالب را نشان داد. مقایسه نتایج حاصل از این روش با غربالگری توسط نشانگر هم بارز NCSw-003، به ترتیب از هم خوانی معادل 86، 6/98 و 91 درصد برای سه رقم فوق حکایت دارد. با در نظر گرفتن نتایج نسبتا یکسان هر دو نشانگر مورد استفاده برای هر یک از رقم های فوق، به ترتیب 21، 18 و 12 لاین خالص مقاوم هموزیگوت شناسایی شدند. هم چنین، نتایج بررسی با استفاده از نشانگر NCSw-003 به تنهایی نشان داد که تعداد 20 لاین خالص حاصل از رقم جم دارای مقاومت هموزیگوت غالب هستند. لاین های شناسایی شده با مقاومت هموزیگوت، پس از ارزیابی بیولوژیکی به عنوان والد مقاوم در برنامه های اصلاحی گوجه فرنگی و معرفی رقم هیبرید قابل استفاده خواهند بود.
  کلیدواژگان: ژن Sw-5b، نشانگر SCAR، HRM، لاین خالص، رقم هیبرید
 • نقش نور، تنظیم کننده های رشد و تیمار پلی اتیلن گلایکول در باززایی گیاه زینتی زامیفولیا در کشت بافت
  مریم عباس آبادعربی، حسین زارعی*، مصطفی خوشحال سرمست صفحات 53-62
  زامیفولیا Zamioculcas zamiifolia از خانواده گل شیپوریان است. برای بهینه سازی تولید پینه و باززایی، ریزنمونه های برگ این گیاه در محیط کشت MS با سطوح متفاوت تنظیم کننده های رشد در شرایط تاریکی و روشنایی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول ریزنمونه های برگ در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد 2,4-D در دو غلظت 4 و 8 میلی گرم در لیتر در شرایط روشنایی و تاریکی کشت شدند. پس از گذشت 45 روز شاخص های رشدی گیاه اندازه گیری گردید. در آزمایش دوم برای القاء تولید شاخساره، پس از گذشت 45 روز، ریزنمونه ها به طور جداگانه به دو محیط کشت MS دارای تنظیم کننده ی رشد هریک با مقادیر BA و 2IP (صفر، 2 و 4 میلی گرم در لیتر) به همراه NAA (صفر، 75/0، 5/1 و 25/2 میلی گرم در لیتر) منتقل شدند. بیش ترین درصد تولید گیاهچه و بالاترین ضریب تکثیر در محیط حاوی 2 میلی گرم در لیتر 2IP به همراه 75/0 میلی گرم در لیتر NAA به وجود آمد. هم چنین بررسی تاثیر تیمار پلی اتیلن گلایکول در 4 غلظت (0، 2، 4 و 6 درصد) بر روی پینه زامیفولیا موردبررسی قرار گرفت. این نتایج نشان داد که در گیاهان باززایی شده در 4% PEG بیش ترین سطح برگ به میزان 65/3 سانتی مترمربع حاصل شد. در نهایت پس از انتقال گیاهچه ها به گلخانه در بستر پرلیت و کوکوپیت به نسبت1:1 بیش ترین درصد سازگاری آن 95 درصد بود. در مجموع نقش تنظیمی نور و تنظیم کننده های رشد در سه گام جداگانه نتایج جدیدی را در رابطه با ریز ازدیادی این گیاه آشکار می کند.
  کلیدواژگان: پینه، ریزازدیادی، روشنایی، گیاهچه
|
 • Investigation of Genetic Diversity of Pyrus Cultivars Using Microsatellite Molecular Marker (SSR)
  Omid Asadollahi, Abdollah Ehtesham Nia *, Seyed Hesamodin Hejazi, Hamid Abdollahi Pages 1-9

  In order to study the genetic diversity and grouping among 20 cultivars (from two species) of Pyrus from eastern and western species in the Research Institute of Breeding and Preparation of Seedlings and Seeds of Karaj based on 12 pairs of primers were evaluated with molecular marker (SSR). The markers used produced a total of 273 bands with a size of 100 to 150bp and, on average, each primer combination produced 6.46 polymorphic bands. The average of 90.33% for polymorphism, 0.654 polymorphic information content (PIC), 0.962 Shannon information index and 2.69 marker index indicated the existence of high genetic diversity of cultivars. Cluster analysis of molecular traits based on Dice similarity coefficient divided the cultivars into four groups. Changes in Dice similarity coefficient between 0.58 and 0.95 indicated the existence of high genetic diversity among the studied cultivars. Principal component analysis showed that the first three components together accounted for 54.50% of the total genetic diversity. Based on the results of the present study, four primers BGT23b, NH030a, NB103a and NH036b can be introduced as useful and desirable primer compounds for cultivar differentiation, so that it can be concluded that this group of primers can be used in screening the population of pear cultivars.

  Keywords: Primer, Cluster analysis, Polymorphism, Genetic distance
 • Effects of Plant Growth Regulators on Callus Formation and Regeneration of Lallemantia iberica as a Medicinal-oil Plant
  Meysam Kiani, Alireza Zebarjadi *, Masoomeh Amerian Pages 11-19
  Lallemantia iberica belongs to the family of Lamiaceae, a year-old herb that has medicinal and oil properties. For optimization of tissue culture of this plant, two experiment: callus induction and regeneration were done. In order to investigation of callus formation, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three factors: explant types (hypocotyl and cotyledon), BAP growth regulator (0, 0.5, 1, 1.5 mg/l) and NAA growth regulator (0, 1, 2, 4 mg/l) with three replications. Results of analysis of variance (ANOVA) for callus formation traits showed significant differences between some of the studied factors. The results of mean comparison of interaction effects between the studied factors showed that the highest rate of callus formation (100%) in the hypocotyl explant in NAA (4 mg/l) and BAP (0 mg/l) treatment and for cotyledon explant (100%) with the combination of BAP (1.5 mg/l) and NAA (0 mg/l) were obtained. In regeneration experiment four levels of BAP (1, 2, 3, 4 mg/l) was used. The highest percentage of regeneration was obtained for hypocotyl explant (70%) in 4 mg/l BAP and for cotyledon explant the highest percentage of regeneration (26.66%) was obtained in 3 mg/l BAP treatment. Due to the importance of this plant results of tissue culture optimization, could be use for increasing secondary metabolites and genetic engineering researches.
  Keywords: Lallemantia iberica, Tissue culture, Explant, Auxin, Cytokinin
 • Evaluation of the Effects of Allicin from Garlic Extract on dominant Gut Bacterial Population of to Larva: Plodia interpunctella and Ephesti kuehniella
  Fatemeh Alsadat Hosseini, Majidi Kazzazi *, Gholam Khodakaramian Pages 21-26
  Garlic due to its antimicrobial activity, has a high potential in controlling of compatible bacteria in gut of pest insects. Developing the use of these compounds can be effective in plant pest management. In this study, the effect of Allicin from garlic extract on reducing the population of compatible bacteria of two moths larva Plodia interpunctella and Ephesti kuehniella gut was investigated. Initially, the two pests were bred in sufficient numbers. The Larva were used to isolation of guts bacteria. The bacteria were isolated and grouped based on phenotypic characteristics and comparison of protein electrophoresis pattern. Larvae were fed with feed containing tetracycline for three days to minimize guts bacteria, than a suspension of isolated bacteria was added to the larva diet. A series of dilutions of garlic extract were prepared with ratios of 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, then 50 microliters of each dilution was added to each well in the plate and the bacterial suspension added to it. The growth inhibition zone diameter was measured and the results showed that garlic extract has antimicrobial activity against all bacteria. Antimicrobial activity of garlic was dependent on concentration and the highest activity was observed in7.816 mg/ml concentration. Bacillus safensis and Bacillus zhangzhouensis showed the highest and Serratia marsecesence showed the lowest susceptibility to allicin garlic extract. The highest and lowest MIC were related to Bacillus safensis and Serratia marcescence respectively
  Keywords: Antimicrobial activity, Simbiosis bacteria of insect's gut, Storage pests
 • Effect of Plant Growth Regulators on Commercial Micropropagation of Ornamental Plant Caladium (Caladium bicolor)
  Elaheh Hashemidehkordi, Mahdi Jaberi, Golandam Sharifi *, Pejman Azadi Pages 27-34
  Caladium is an attractive ornamental plant that is very popular on the ornamental plant market due to its shape, color and leaf variety. This plant is propagated by dividing the underground stem traditionally, which does not meet the needs of the market due to low speed propagation. This study was designed and conducted to propagate this ornamental plant through tissue culture. After disinfection, leaf explants were placed on MS medium with different concentration of BAP (0.5, 1, 2 and 3 mg.l-1) and NAA (0.2 and 0.5 mg.l-1). After 4 weeks, the regenerated plants were transferred to proliferation medium including MS consisting of BAP (1, 2, 3 and 4 mg.l-1) and NAA (0.01, 0.1 and 0.5 mg.l-1). After the proliferation stage, the plants were transferred to the rooting medium containing IBA (0.1, 0.5 and 1 mg.l-1). Based on the results, the highest percentage of direct regeneration was obtained from explant leaf in medium containing 2 mg.l-1 BAP and 0.2 mg.l-1 NAA. The highest number of shoot was observed in MS medium with 3 mg.l-1 BAP and 0.1 mg.l-1 NAA and the highest shoot height in 4 mg.l-1 BAP with 0.1 and 0.5 mg.l-1 NAA. The plantlets were rooted in 0.5 mg.l-1 IBA as optimal concentration. Finally, the rooted plants have been successfully adapted to the greenhouse (With an average of 25±2°C and a relative humidity of 70 to 80%).
  Keywords: Direct regeneration, Proliferation, Tissue culture, Rooting
 • Isolation and Identification of Bentazon Herbicide-Degrading Bacteria in Bean Field of Selseleh County
  Farhad Bahrami, Abdolreza Ahmadi *, Hossein Mirzaei Najafgholi, Seyyed Mohsen Sohrabi Pages 35-42

  Bentazone is a postemergence herbicide used to control weeds in bean fields. This study aimed to isolate and identify bentazone degrading bacteria in some areas of Selseleh city. According to the results of phenotypic and biochemical tests, 30 isolates of bentazone herbicide-degrading bacteria were divided into four phenotypic groups, including Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter, and Stenotrophomonas. Highly degrading isolates including BaBLU3 in the Bacillus group, PsBLU2 in the Pseudomonas group, StBLU5 in the Stenotrophomonas group, and AcBLU2 in the Acinetobacter group were selected, according to the results of the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration. The sequencing results of housekeeping gene 16S rRNA, revealed the BaBLU3, PsBLU2, StBLU5, and AcBLU2 isolates belonged to the B. altitudinis, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas sp. and A. calcoaceticus, respectively. This study is the first report of in vitro bioassay of the Bentazone herbicide biodegradation by using the isolates of B. altitudinis, Pseudomonas sp., Sthenotrophomonas sp. and A. calcoaceticus. Due to the ability of these bacterial isolates in degrading Bentazone herbicide, their use in bioremediation research to remove the remains of this herbicide in bean fields is recommended.

  Keywords: Biodegradation, Bioremediation, 16S rRNA gene
 • Molecular Screening of some Commercial Tomato Cultivars and their F6 Generation for Resistance against Tomato spotted wilt virus (TSWV)
  Ghasem Nasirinia, Saeed Nasrolahnejad, Rahim Ahmadvand *, Davoud Koolivand Pages 43-52
  Tomato spotted wilt virus disease is one of the most important tomato diseases that causes damage in the country. To identify inbred resistant lines against Tomato spotted wilt virus (TSWV) in the present study, 64 tomato genotypes including 28 tomato hybrid (F1) cultivars were initially evaluated for the presence of Sw-5b conferring resistance using a codominant SCAR (Sequence characterized amplified region) molecular marker, NCSw003. Based on the results obtained from this stage of the study, only four tomato hybrid cultivars namely Sereen, Brivio, Jam and Xaman, carried the resistance allele. Based on the results of the second stage and 240 selected F6 inbred lines with appropriate agronomical traits those were generated from four the above-mentioned heterozygous cultivars, The inbred lines generated from Sereen, Jam, Xaman and Brivio carried out 35.6, 35.1, 25.7 and 22.2 percent homozygous resistant allele specific, respectively. Furthermore, single nucleotide polymorphism in Sw-5b gene allele was investigated for F6 selected progenies of three heterozygous cultivars, Sereen, Xaman, and Brivio using high resolution melting (HRM) technique. The comparison between the results of screening by HRM and NCSw-003 codominant SCAR marker showed 86, 98.6 and 91 consistencies, respectively. Considering identical results of both markers used for each of the above cultivars, 21, 18 and 12 pure homozygous resistant lines were identified, respectively. Also, the results of the study using NCSw-003 marker alone showed that 20 pure lines obtained from Jam cultivar have dominant homozygous resistance. The identified resistance lines with homozygous resistance can be used after biological evaluation as a resistant parent in tomato breeding programs and introduction of hybrid cultivar.
  Keywords: Sw-5b gene, SCAR marker, HRM, Inbred line, Hybrid cultivar
 • The Role of Light, Growth Regulators and Polyethylene Glycol Treatment In Vitro Regeneration of Ornamental Zamifolia (Zamioculcas zamiifolia)
  Maryam Abbasabadarabi, Hossin Zarei *, Mostafa Khoshhal Sarmast Pages 53-62
  Zamioculcas zamiifolia is a member of the flower family. To optimize callus production and regeneration, the leaf explants of this plant in MS culture medium with different levels of growth regulators in dark and light conditions were investigated as a factorial experiment in the form of a completely randomized design in 4 replications. In the first experiment, leaf explants were grown in MS culture medium containing 2,4-D growth regulator in two concentrations of 4 and 8 mg/L under light and dark conditions. After 45 days, plant growth indices were measured. In the second experiment to induce shoot production, after 45 days, the explants were separately transferred to two MS culture media containing growth regulators each with BA and 2IP (zero, 2 and 4 mg/L) along with NAA (zero, 0.75, 1.5 and 2.25 mg/liter) were transferred. The highest percentage of seedling production and the highest multiplication factor were obtained in the medium containing 2 mg/l 2IP along with 0.75 mg/l NAA. Also, the effect of polyethylene glycol treatment in 4 concentrations (0, 2, 4 and 6(%)) on pine zamifolia was investigated. These results showed that the maximum leaf area of 3.65 cm2 was obtained in regenerated plants in 4% PEG. Finally, after transferring the seedlings to the greenhouse in the perlite and cocopeat bed in a ratio of 1:1, the highest compatibility percentage was 95%. In total, the regulatory role of light and growth regulators in three separate steps reveals new results regarding the micropropagation of this plant.
  Keywords: Callus, Micropropagation, Illumination, Seedling