درباره نشریه
ISSN:
1735-0794
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان1375
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول:
دکتر احمد تشکینی
سردبیر:
دکتر مهدی تقوی
مدیرداخلی:
دکتر مریم عزیزی
تلفن:
021-66934645
دورنگار:
021-66934645
سایت اختصاصی:
pajooheshnameh.itsr.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، ساختمان شماره 1204
صندوق پستی:
831-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23

این فصلنامه با هدف کمک به ایجاد ارتباط میان دانشگاه های اقتصادی کشور و سیاستگزاران اقتصادی و کمک به مساله یابی علمی - کاربردی در ارتباط با تنگناهای اقتصادی - بازرگانی کشور٬ به انتشار می رسد. شایان ذکر است که فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی دارای درجه علمی - پژوهشی از وزارت علوم می باشد.

مدیر مسئول
دکتر احمد تشکینی
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Ahmad Tashkini
Associate Professor of Institute of Business Studies and Research
سردبیر
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
اعضای تحریریه
دکتر احمد تشکینی
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Ahmad Tashkini
Associate Professor of Institute of Business Studies and Research
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر بهروز کریمی
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Behrooz Karimi
Professor Department of Industrial Engineering & Management Systems
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سید حمیدرضا اشرف زاده
دکتر سید حمیدرضا اشرف زاده

دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر لعیا جنیدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات
Laya Jonaidi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Trade law-settlement of disputes
علیرضا حسن زاده

دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
دکتر علی محقر
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Mohaghar
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Strategic Management, Supply Chain Management, MCDM, Inventory Control, System Dynamics
دکتر امیرحسین مزینی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Amir Hossein Mozayani
Associate Professor, Economic Research Institute
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر الناز میاندوآبچی
دانشیار گروه پژوهش های لجستیک و زنجیره ارزش
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
Elnaz Miandoabchi
Associate Professor, Logistics and Value Chain Research Group
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
زهرا افشاری

Zahra Afshari

دکتر محسن صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Sadeghi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
مدیرداخلی
دکتر مریم عزیزی
مربی . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
رشته تخصصی: توسعه و برنامه ریزی
Maryam Azizi
the coach . Institute for Business Studies and Research
Specialist: Development and planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۸