درباره نشریه
ISSN:
2538-3019
eISSN:
2676-4806
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر حسن ذوالفقارزاده
سردبیر:
دکتر غلامحسین معماریان
کارشناس:
مهندس فاطمه یوسفی پور
سایت اختصاصی:
at.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، خیابان نوروزیان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده معماری و شهرسازی. دفتر نشریه اندیشه معماری
صندوق پستی:
5599-34149
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/02
مدیر مسئول
دکتر حسن ذوالفقارزاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Hassan Zolfagharzadeh
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر سید رحمان اقبالی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Rahman Eghbali
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Abdurrazzaq Hesamifar

Specialist: Philosophy
دکتر مهدی زندیه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر جواد شکاری نیری
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Shekari Nayerri
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Archeology
دکتر مهدی شیبانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر منصور فلامکی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری- مرمت
Mansour Falamaki
Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture - Restoration
دکتر زهرا قیابکلو
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Zahra Ghiabaklou
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر ایرج محمودزاده کنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Iradj Mahmoudzadeh Kani
Professor
University of Tehran
Specialist: Civil
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر سید ابوالحسن نایینی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: عمران
Seyyed Abolhassan Naeini
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Construction
ویراستارفارسی
ابوالفضل احمدنژاد
ابوالفضل احمدنژاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Abolfazl Ahmadnejad

Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
کارشناس
مهندس فاطمه یوسفی پور
مهندس فاطمه یوسفی پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵