درباره نشریه
ISSN:
2538-4260
eISSN:
2588-2694
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا حسینی نیا
سردبیر:
دکتر سهراب مروتی
مدیرداخلی:
دکتر جواد علی بیگی
سایت اختصاصی:
iued.ilam.ac.ir
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر مجله آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
تلفن:
084-59241593
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/18
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا حسینی نیا
دانشیار الهیات، دانشکده علوم قرآن و حدیث
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Reza Hoseininia
Associate Professor, Theology, Faculty of Quran and Hadith Sciences
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر سهراب مروتی
استاد الهیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, theology
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ابراهیم میرشاه جعفری
استاد دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ebrahim Mirshah Jafari
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر مهدی جلالی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mehdi Jalali
professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مهدی اکبرنژاد
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
دانشگاه ایلام
Mahdi Akbarnezhad
Full Professor, QURAN AND HADITH SCIENCE
University of Ilam
دکتر سهراب مروتی
استاد الهیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, theology
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محمدرضا حسینی نیا
دانشیار الهیات، دانشکده علوم قرآن و حدیث
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Reza Hoseininia
Associate Professor, Theology, Faculty of Quran and Hadith Sciences
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر شاهرخ محمدبیگی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Shah Rokh Mohammadbeygi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جعفر نکونام
استاد تمام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
دکتر جواد علی بیگی

رشته تخصصی: نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
Javad Alibeygi

Specialist: The Rural Planning Policy System
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳