درباره نشریه
ISSN:
2538-4260
eISSN:
2588-2694
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا
سردبیر:
دکتر سهراب مروتی
مدیرداخلی:
دکتر جواد علی بیگی
سایت اختصاصی:
iued.ilam.ac.ir
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر مجله آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
تلفن همراه:
09108042235
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا
سیدمحمدرضا حسینی نیا
سردبیر
سهراب مروتی
استاد دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
هیات تحریریه
عباس اقبالی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
سیدمحمد راستگوفر
دانشیار
Seyyed Mohammad Rastgofar
Associate Professor,
پرویز رستگارجزی
دانشیار
Parviz Rastgarjezi
Associate Professor,
طاهر علیمحمدی
دانشیار
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Taher Alimohamadi
Associate Professor,
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
محسن قاسم پور
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
شاهرخ محمدبیگی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Shah Rokh Mohammadbeygi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Quran and Hadith Sciences
جعفر نکونام
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
جواد علی بیگی
رشته تخصصی: نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
Javad Alibeygi
Specialist: The Rural Planning Policy System
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵