فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1401)

نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن حسن وندی*، مهدی اکبرنژاد، سهراب مروتی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 1-20
  خودشیفتگی آسیب شناختی نوعی اختلال شخصیت است که شخص مبتلا به آن با ویژگی های خودبزرگ بینی، فقدان همدلی، احساس استحقاق، عزت نفس شکننده، نیاز به تحسین و تایید، بهره-کشی از دیگران و... شناخته می شود. در مطالعات روان شناختی، یکی از اسباب بروز این اختلال، والدگری نامطلوب والدین و سبک فرزندپروری نادرست آنان معرفی شده است. با توجه به نگاه ویژه اسلام به نقش والدین در تربیت فرزندان و شکل گیری شخصیت متعادل و مثبت آن ها، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اثرگذاری سبک تربیتی والدین در شکل گیری خودشیفتگی فرزندان از نگاه روان شناسی و مبانی قرآنی و حدیثی می پردازد و در سایه این دو نوع نگرش، با روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به این سوال است که والدگری نامطلوب چگونه به خودشیفتگی فرزندان منجر می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نحوه والدگری و فرزندپروری والدین و شخصیت فرزندان آن ها کنشی متقابل برقرار است؛ لذا در دل اختلال خودشیفتگی، خلا ایفای نقش والدگری مطلوب به عنوان یک انرژی ارزشمند، دیده می شود. این خلا به خصوص در دو شاخص محبت و کنترل (مراقبت)، به دلیل گرفتار شدن در دام افراط وتفریط، بیشتر به چشم آمده و در خودشیفتگی فرزندان به میزان زیادی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: والدگری، فرزندپروری، خودشیفتگی، روان شناسی، آموزه های اسلامی
 • عیسی محمودی مزرعاوی*، قاسم بستانی، مینا شمخی صفحات 21-42

  تربیت و آموزش مبلغان دینی از مهمترین وظایف موسسات و نهادهای دینی و مذهبی است. خداوند در قرآن کریم نیز سفارشات و توصیه های کاربردی فراوانی را به پیامبران که اصلی ترین مبلغان دین در طول تاریخ بوده-اند، کرده است. هدف از این پژوهش شناخت ویژگیها و خصوصیات مبلغان دینی موفق در امر تبلیغ و دعوت به اسلام و معرفی برخی از چهره های تاریخی موفق در این امر است. یافته ها و نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش تبیینی- توصیفی انجام گرفته است، نشان می دهد که مبلغان دینی برای موفق بودن و رسیدن به مقصود لازم است متصف به ویژگیهایی همچون خصوصیات ایمانی و اعتقادی؛ خصوصیات علمی؛ خصوصیات اخلاقی؛ خصوصیات روحی و جسمانی باشند. همچنین موضوع تبلیغ اسلام در حبشه توسط جعفر بن ابیطالب (ع) نتایج و فوایدی داشته است؛ که از جمله این نتایج و فواید: شناخت خصوصیات ذاتی و قابلیت-های درونی دین اسلام؛ اهمیت و جایگاه مبلغان دینی؛ لزوم گزینش، تربیت و بکارگیری مبلغان توانا از سوی موسسات تبلیغی؛ عدم کوتاهی و عقب نشینی از ثوابت و مبانی دینی و غیره می باشند.

  کلیدواژگان: تبلیغ، دین اسلام، جعفر بن ابیطالب(ع)، مبلغان دینی
 • فرزاد دهقانی*، سید محمدکاظم علوی، رضوانه دستجانی فراهانی صفحات 43-65

  جهان معاصر و چالش های نوظهور آن، نگاه کل نگر به انسان را به عنوان جزء اصلی در تشکیل اجتماع سالم انسانی مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه انسان محور اصلی تمامی مسایل جامعهبشری است، تحولات و اصلاحات باید از درون انسان آغاز شود. از این رو ساختن انسان و تربیت اصولی افراد، مقدمه تشکیل هر نظام پایدار و امن انسانی است. این موضوع همواره مورد توجه انسان شناسان و روانشناسان بوده است. یکی از نظام های انسانی، نظام سلامت است که چهار بعد معنوی، روانی، اجتماعی و جسمی دارد. به سبب اهمیت سلامت معنوی، مکاتب مختلف از زوایای مختلف تعاریف گوناگونی از سلامت معنوی ارایه داده اند که تحلیل دیدگاه شان نشان می دهد تعریف از انسان مقدمه پی ریزی مکتب بوده است. با آنچه گذشت، پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای استنادی و روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تحلیل محتوا به دنبال پاسخ به این سوال است که در سلامت معنوی با تکیه بر مولفه های تربیتی انسان، چه توصیفی از انسان و مبانی انسان شناسی وجود دارد؟ یافته-های پژوهش حاکی از آن است انسان موجود دو سرشتی است که سه ساحت دانایی، طلب و توانایی دارد و بر اساس این سه ساحت، ابعاد نظام تربیتی در سه بعد بینشی، گرایشی و عملکردی شکل می گیرد. این سه نظام بر پایه بینش توحیدی و با ضریب ایمان می تواند آن سه ساحت را جهت داده و با قلب سلیم، سلامت معنوی را به ارمغان بیاورد.

  کلیدواژگان: نظام تربیتی، معنویت، انسان شناسی، سلامت معنوی، قرآن کریم
 • شریف سالمی زاده، سید محمدرضا حسینی نیا*، مهدی اکبرنژاد صفحات 67-86

  هدف این نوشتار دستیابی به مبانی نظری تربیت سیاسی تفسیر المنار است، همچنین با توجه به ضرورت موضوع با مراجعه به تفسیر المنار به شناسایی و معرفی مبانی تربیتی تفسیر المنار در چهار بعد خدا شناسی، انسان شناسی،جامعه شناسی و زمان شناسی پرداخته شده است. در عصر حاضر به دلیل تخصصی شدن علوم، تربیت نیز شاخه ها و گرایش های زیادی یافته است؛ از مهمترین انواع تربیت، تربیت سیاسی است؛ هر امری که مربوط به اداره ی امور مردم است در دایره ی سیاست قرار می گیرد و همین باعث می شود که تربیت سیاسی بسیاری از امور را تحت تاثیر قرار دهد؛ که این نوع تربیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این کاری است که این قلم در پی تحقق آن است. از مبانی تربیت سیاسی در تفسیر المنار می توان به تقدم اصلاحات دینی بر اصلاحات سیاسی، لزوم تربیت آزادی خواهی، برابری انسانها و... اشاره نمود؛ این نوشتار به روش تحلیل معنا سامان یافته است.

  کلیدواژگان: تربیت سیاسی، مبانی نظری، تفسیر المنار
 • مریم بهمنی، سوسن آل رسول*، زینب سادات میرشمسی صفحات 87-106

  آموزه های دینی برای تغییرپذیری اخلاق اصالت قایل است. بعثت پیامبران نیز در راستای ایجاد تغییرات در رفتار و اعمال افراد بوده است. عواطف، عامل اصلی تغییراتی است که در جنبه روحانی فرد اتفاق می افتد. این محرک اعمال، براثر باورها و اعتقادات افراد که مبتنی بر شناخت است، عمل می کند. عواملی از جمله معرفت، جهان بینی، محیط اجتماعی، خانواده و اراده بر عواطف اثر گذارده و در روند تربیتی افراد مشهود می گردد. اگر این شناخت ها در مسیر دینداری فرد صورت گیرد، موجب عمل به دستورات و احکام الهی می گردد. همچنین هرگاه انسان به فرامین الهی گردن بنهد، خداوند بینشی به او عطا می کند که عواطفش را در مسیر بهتری بکار برد. تاثیر متقابل عواطف و اعمال عبادی را می توان در مولفه های چون زهد و تقوا، احساس پشیمانی، دعا، جهاد، صبر و نماز، زیارت کردن و تزکیه نفس مشاهده کرد. این مقاله با تمرکز بر تفاسیر مختلف به بررسی آیاتی که بیانگر جنبه عاطفی انسان اند، می پردازد. تاثیر تربیتی، رابطه متقابل عواطف و اعمال عبادی را در آموزه های دینی بیان می کند. عواطف در صورتی که با شناخت و آگاهی شکوفا شوند، باعث بهتر عمل کردن به فرامین الهی می شوند. اطاعت از دستورات خداوند و انجام اعمال عبادی هم بر عواطف تاثیر گذاشته و موجب شکوفایی آنها می گردد. نتیجه اینکه این تاثیرات متقابل موجب تربیت صحیح انسان می گردد.

  کلیدواژگان: عاطفه، اعمال عبادی، تربیت، قرآن، آموزه های دینی
 • قدیر خواجه پور* صفحات 107-125

   تمثیلات قرآنی یکی از شیوه های تبیینی این کتاب مقدس است که تاکنون پژوهشگران با پرداختن به نکات ظریف ادبی وبلاغی، روش انتقال مفاهیم، جنبه های زیبا شناختی و پدیدارشناختی وجلوه های تربیتی آنها ،ابعاد مختلفی از این روش را استخراج نموده اند. این در حالی استکه دریک زمینه کل نگر می توان به وجود « ارتباط» معناداری بین این تمثیلات دست یافت به نحوی که این ارتباط، موجب توسعه معانی هریک از تمثیلات در شبکه ارتباطی آنها خواهد شد. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن بازنمایی تعدادی از تمثیلات قرآنی ذیل مفهوم «قلب» در پی دستیابی به شبکه مفهومی در اینگونه تمثیلات می باشد. برای بررسی تغییرات بازنمایی این تمثیلات ، روش تحلیل نشانه شناسی که بیشتر به عنوان رویکردی که به تحلیل های متنی می پردازد ، مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های این روش توجه به تحلیل های ساختاری است. این نوع تحلیل ها شامل تشخیص اجزاء تشکیل دهنده یک نظام نشانه شناختی مانند یک متن و تعیین روابط ساختاری میان آنهاست. در پژوهش حاضر مشخص گردید تمثیلات مورد مطالعه درتغییرات بازنمایی خود از قلب نشانه هایی از رشد و گسترش این مفهوم ، در ابعاد مختلف و درسطوح متفاوت ، در دو بخش مثبت و منفی ، با طرح واره هایی از تثبیت ، انسجام ، ساختار، احاطه ، بصورت تقابلی در تصویرهای مختلف بازنمایی نموده اند. هچنانکه گروهی دیگری از تمثیلات قرآنی، باتغییرات متعددی در بازنمایی خود طرحواره ظرفیت را در تبیین مفهوم قلب مورد استفاده قرار داده اند.

  کلیدواژگان: تمثیل، بازنمایی، ساختار، ظرفیت، قلب
 • مریم خسروانی*، احمدرضا غائی، سیده فاطمه هاشمی صفحات 127-144

  بدون تردید،خداوند متعال در وصف و بیان اجر و پاداش عالمان دینی بر پایه علم و مجاهدت آنان در پیشبرد اهداف دین،آیات متعددی را بیان نموده است و برخی از مردم بر پایه این بیان خداوند،عالمان دین را مصون از خطا و اشتباه دانسته و آنان را الگوی خود می دانند؛لیکن به محض بروز خطا از آنان ،قید دین را زده و نسبت به تمام علما دین بد بین می شوند؛اما خداوند متعال در آیات متعدد دیگری از انحراف عالمان دینی سخن می گوید و پیامدهای دنیوی و اخروی ناگواری را بر انحراف آنان مترتب می سازد.در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده است، آیات قرآن با بیان زمینه ها و پیامدهای انحراف عالمان دینی،نشان می دهند که آنان مانند سایرانسانها مصون از خطا و اشتباه نبوده و ممکن است با فراهم شدن زمینه انحراف،از مسیر دین بازگردند وبه همین خاطر به عذابهای سخت دنیوی و اخروی گرفتار خواهند شد به صورتی که حتی علم و ایمان مخلصانه سابق نه تنها در رفع عذابشان تاثیری نخواهد داشت بلکه چون گناهشان از روی جهالت نیست،عذابشان مضاعف خواهد بود

  کلیدواژگان: عالمان دینی، انحراف، پیامد فردی، پیامد اجتماعی، آیات قرآن
 • مهدی شامحمدی بنی* صفحات 145-163

  پیچیدگی نظام اجتماعی انسان و مسایل و مشکلات متعددی که بهزیستی اجتماعی را تهدید می نماید، امر مدیریت اجتماع را بسیار سخت نموده است. از آنجا که وضع قانون به تنهایی قدرت حل و فصل تمامی مسایل اجتماعی را ندارد، دین اسلام مجموعه ای از آموزه های اخلاقی را نیز به کار گرفته است. شناخت درست این آموزه ها امری مشکل بوده و نیازمند مقدماتی است. شناخت دقیق از مفهوم واژگان کلیدی، یکی از مهمترین بایسته ها فهم و کاربست درست و حداکثری آموزه دینی است. ه «رحمت» یکی از این دست واژگان است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این دو پرسش اساسی است: مفهوم دقیق واژه «رحمت» در حوزه روابط اجتماعی چیست؟ آثار تربیتی «رحمت» در روابط اجتماعی چیست؟ در پاسخ به این دو سوال، با روش مطالعه کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی، آیات و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا مفهوم «رحمت» درحوزه روابط اجتماعی واکاوی گردیده است. مطابق یافته‏های پژوهش، واژه «رحمت» صرفا به انفعالات درونی انسان همچون مهربانی و دلسوزی و ترحم محدود نشده بلکه شامل اقدام ایثارگرانه و بدون چشمداشت در جهت جبران نقص و ضعف مرحوم نیز می شود. همچنین وجود رحمت در روابط اجتماعی آثار تربیتی ای به دنبال دارد که تاثیر شگرفی بر بهزیستی اجتماعی خواهد داشت. این آثار عبارتند از: انعطافپذیری در زندگی جمعی؛ توسعه روابط و همبستگی اجتماعی؛ گسترش گذشت، تغافل و استغفار؛ ایجاد حس مسیولیت پذیری نسبت به جامعه؛ برقراری امنیت کامل در روابط؛ برآورده شدن حداکثری نیازها؛ عدم چمشداشت در ایصال رحمت و در نهایت زمینه ساز رشد فردی و اجتماعی.

  کلیدواژگان: رحمت، تربیت، روابط اجتماعی، بهزیستی اجتماعی
 • مریم قبادی*، لیلا مبشر صفحات 165-182

  قرآن کریم در راستای هدایت، انسان را گاه، به صراحت، گاه به کنایه و اشاره؛ گاه، با انذار و گاه با تبشیر، به اموری ترغیب و از مسایلی باز می دارد و او را به انتخاب آگاهانه ی بهترین و پر ثمرترین راه کمال فرامی خواند. از جمله اموری که قرآن مخاطبان خود را به طور غیرمستقیم نسبت بدان هشدار داده و از آن بازداشته، «لعب» است. لازمه ی دوری جستن و پرهیز از درافتادن به دام لعب، شناخت این پدیده است. این که لعب در قرآن به چه معناست؟ چه مولفه ها و شاخصه هایی دارد؟ چه مصادیقی دارد؟ چرا از آن نهی شده است؟ این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش ها با تکیه بر روش معناشناختی ساختگرا کوشیده است مولفه های معنایی لعب را در سطح همنشینی به دست دهد. حاصل آنکه، هرچند لعب، در کودکی اثربخش ترین راه بالندگی و رشد فکری و جسمی و بعدها بهترین وسیله برای تمدید قوا و زدودن آثار خستگی و ایجاد نشاط در تمام دوران حیات است و جسم انسان نیازمند بدان، در قرآن کریم، ضمن اشاره ای گذرا به این بعد «لعب»، صورت بندی دیگری از لعب دارد و آن را در دو سطح به کار می برد. نخست، معنایی که برای مخاطبان اولیه آشنا است. دوم معنای بازتولید شده ی قرآن. «بطلان کاری»، «ضد حق بودن»، «ضد عقلانیت»، «سرخوشی»، «ضد جدیت»، مولفه های کاربست نخست لعب است.«ناپایداری/گذرایی»، «عدم قطعیت»، «غفلت زایی»، «بی ثمری / بی حاصلی»، «فرصت سوزی»، «مواجهه معرضانه» و... مهم ترین مولفه ها در معنای نوپدید قرآنی است. این مولفه ها می توانند به عنوان شاخص هایی برای شناخت مصادیق روزآمد لعب مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: لعب، معناشناسی ساختگرا، مولفه معنایی، هم نشینی
 • اباذر کافی موسوی* صفحات 183-201
  لازمه حکمرانی اثربخش بر افراد، شناخت ساحت ها و مراتب انسان است. قرآن کریم با نگاهی چندبعدی به معرفی انسان پرداخته است و پیامبر اسلام بر اساس همین شناخت، توانست بیشترین تاثیرگذاری را بر تغییر رفتارهای اجتماعی و اصلاح عقاید و باورهای افراد جامعه آن زمان تا به امروز داشته باشد. هدف نوشتار حاضر، تبیین و استخراج الگوهای رفتار تعاملی پیامبر اسلام با مردم است تا به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد حکمرانی و اعمال قدرت پیامبر اسلام در میان افراد جامعه برای هم افزایی و رشد اجتماعی چگونه بوده است؟ برای رسیدن به پاسخی مناسب، مبانی انسان‏شناسی قرآن کریم و سیره تربیتی آن حضرت مورد تامل قرار گرفت. روش تحقیق از نوع تحلیل مضمون کیفی و با رویکردی توصیفی تفسیری می‏باشد که در گردآوری اطلاعات از روش بررسی اسناد بهره ‏گرفته شده است. یافته‏های تحقیق حاکی از این است که رویکرد جامعه شناسی پیامبر اسلام بر آموزه‏های انسان‏شناسی قرآن مبتنی است و علاوه بر رفاه دنیوی و مادی بر تعالی روحانی و معنوی انسان نیز تاکید دارد؛ بنابراین، در چنین رویکردی کرامت ذاتی و عزتمندی انسان، فدای منفعت مادی نمی‏شود. حفظ و گسترش ارتباطات مردمی، احسان در روابط اجتماعی، حفظ وحدت، برابری در مقابل قانون و رعایت حقوق یکدیگر، مشورت و نظرخواهی، هم نشینی با مردم و حضور در متن جامعه، ازجمله شیوه های رفتار اجتماعی پیامبر اسلام است.
  کلیدواژگان: روش های تعاملی پیامبر (ص)، تعاملات اجتماعی، سیره پیامبر اسلام، روابط اجتماعی
 • سید نقی موسوی* صفحات 203-219
  تربیت سکولار به اقتضای پشتوانه های تیوریک خود درصدد عقب راندن حضور دین در مدارس است و مبتنی بر همین ایده، حضور «فرهنگ عاشورا» در سالهای اخیر در تربیت رسمی ایران مورد انتقاداتی قرار گرفته است. نوشتار حاضر تلاش خواهد کرد «فرهنگ عاشورا» را به مثابه یک کلان نظریه و زیارت عاشورا را به عنوان یک «برنامه درسی» تلقی نموده و از منظر «فلسفه تربیت» دلالتهای تربیتی این زیارت نامه را تبیین نماید. روش پژوهش توصیفی استنباطی است. مولف در ابتدا به اعتبار سندی زیارت عاشورا و قدیمی ترین نقل های آن اشاره نمود و سپس با نمایه زنی و کدگذاری و سپس طبقه بندی مفاهیم و مدالیل، مجموعه دلالت-های زیارت عاشورا را گردآوری نمود و سپس آنها را در چهار ساحت «تربیت اعتقادی و عبادی»، «تربیت اخلاقی و عاطفی»، «تربیت اجتماعی و خانوادگی» و «تربیت سیاسی» دسته بندی کرد و در واپسین گام تلاش شد دلالت های تربیتی ناظر به هر ساحت تربیتی با استناد به فرازهای این زیارت نامه تشریح و تبیین شود.
  کلیدواژگان: تربیت حسینی، تربیت دینی، تربیت سکولار، تولی و تبری، تربیت شیعی
 • راضیه بدیعیان*، محمد نجفی، محمدحسین حیدری صفحات 221-240

  خودگردانی هدفی است تربیتی، با محوریت پرورش توانایی انتخاب آزاد و مستقل در متربی. با وجود تاکید اکثر صاحب نظران این حوزه بر ناسازواری تربیت دینی با این هدف تربیتی، بررسی آموزه‏های قرآنی به عنوان نقشه ی راه تربیت، در دین اسلام مبین بازتعریفی جامع از خودگردانی فردی است. از این رو پژوهش حاضر به شیوه ی تحلیلی - استنتاجی به دنبال ارایه ی تبینی اسلامی از خودگردانی فردی با محوریت آیات قرآنی است. در این پژوهش، روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، خلق، و طبیعت بستر تبیین خودگردانی فردی مبتنی بر آیات قرآنی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در بستر ارتباط با خالق، اختیار و اصالت انتخاب به عنوان دو مولفه ی خودگردانی، با تفویض خلافت به انسان و برخورداری از عقل و اندیشه به منصه ی ظهور می رسد. در این حالت، ارتقاء مرتبه ی وجودی و محوریت عقل در برابر هوا و هوس به تقویت خودگردانی منجر شده و عبودیت، بستر ظهور درجات متفاوتی از خودگردانی انسان می-گردد. در گستره ی ارتباط انسان با خود، حاکمیت نفس اماره بر انسان، مانع بزرگ خودگردانی است؛ با ظهور نفس لوامه و عقل ملامت گر، مقدمات تحقق خودگردانی فردی فراهم می شود و عالی‏ترین مرتبه ی خودگردانی، در صاحب نفس مطمینه تجلی می یابد. قلمروهای سه گانه نفس، ارتباط انسان با سایر ارکان هستی را تحت‏الشعاع قرار می دهد و با توجه به درجه ی خودگردانی در هر مرتبه ی وجودی، فرد رویکردی متفاوت اتخاذ می کند.

  کلیدواژگان: خودگردانی فردی، آموزه ‏های قرآنی، روابط چهارگانه، پیامدهای تربیتی
|
 • Mohsen Hassanvandi *, Mehdi Akbar Nezhad, Sohrab Morovati, Isaaq Rahimian Boogar Pages 1-20
  Pathological narcissism is a type of personality disorder characterized by self-arrogance, lack of empathy, sense of entitlement, fragile self-esteem, need for admiration and approval, exploitation of others, etc. In psychological studies, one of the causes of this disorder is the undesirable parenting of parents and their incorrect parenting style. Considering the special view of Islam on the role of parents in raising their children and the formation of their balanced and positive personality, the present research is a comparative study of the effect of parenting style on the formation of children's narcissism from the perspective of psychology and Quranic and hadith foundations. and in the shadow of these two types of attitudes, with the method of qualitative content analysis, it seeks to answer the question, how does unfavorable parenting lead to children's narcissism? The findings of the research show that there is a reciprocal action between the way of parenting and parenting of parents and the personality of their children; Therefore, in the heart of narcissistic disorder, the void of playing the role of desirable parenting is seen as a valuable energy. This gap, especially in the two indicators of love and control (caring), is more visible due to being caught in the trap of excesses and is highly influential in children's narcissism.
  Keywords: parenting, narcissism, psychology, Islamic Teachings
 • Isa Mahmoodi Mazreavi *, Ghasem Bostani, Mina Shamkhi Pages 21-42

  Education and training of religious missionaries is one of the most important tasks of religious institutions and organizations. In the Holy Qur'an, God has given many orders and practical recommendations to the prophets, who have been the main preachers of religion throughout history. The purpose of this research is to know the characteristics and characteristics of successful religious missionaries in the matter of preaching and calling to Islam and to introduce some successful historical figures in this matter. The findings and results of this research, which was carried out in a library-based and descriptive-explanatory method, show that religious missionaries must be characterized by characteristics such as faith and belief in order to be successful and achieve their goals. scientific characteristics; Moral characteristics; mental and physical characteristics. Also, the issue of propagating Islam in Abyssinia by Jafar bin Abi Talib (a.s.) has had results and benefits; Among these results and benefits: knowing the inherent characteristics and internal capabilities of the Islamic religion; The importance and status of religious missionaries; The need to select, train and employ capable missionaries by missionary institutions; Absence of brevity and retreat are among the foundations of religion and so on.

  Keywords: Propagation, Religion of Islam, Jafar bin Abi Talib (a.s.), religious missionaries
 • Farzad Dehghani *, Seyyed MohammadKazem Alavi, Rezvaneh Dastjani Farahani Pages 43-65

  The contemporary world and its emerging challenges have paid attention to the holistic view of human beings. In such a way that the four dimensions of human health have always been the subject of discussion and exploration among thinkers. Due to the importance of spiritual health over other aspects of health, different schools have presented different definitions of spiritual health from different angles, and the analysis of their views shows that the definition of human was the introduction of the old school. The current research, with the tools of library-reference collection and descriptive-analytical method and the level of analysis of content analysis, seeks to answer the question, what is the description of man and the foundations of anthropology in spiritual health based on the teachings of the Qur'an? The findings of the research indicate that the existing human being has two natures that have three areas of knowledge, desire and ability, and based on these three areas, three systems are formed in him: insight, tendency and performance system. These three systems based on monotheistic vision and with faith factor can direct those three areas and bring spiritual health with a healthy heart.

  Keywords: Educational system, Spirituality, Anthropology, Spiritual health, Holy Quran
 • Sharif Salemi Zadeh, Seyed MohamadReza Hosini Nia *, Mahdi Akbarnezhad Pages 67-86

  The purpose of this article is to achieve the theoretical foundations of political education of Tafsir Al-Manar. In the present age , due to the specialization of science, education has also found many branches and tendencies; One of the most important types of education is political education; Everything related to the management of people's affairs falls within the realm of politics, and this is why political education affects many things ; This type of training has received less attention and this is what this pen seeks to achieve . The basics of Al-Manar interpretation have been studied in three areas: theology , anthropology, sociology and chronology ; Among the principles of political education in the interpretation of Al-Manar, we can mention the precedence of religious reforms over political reforms, the need for freedom -seeking education, equality of human beings, etc . This article is organized by meaning analysis method .

  Keywords: Political education, Theoretical Foundations, interpretation of Al-Manar
 • Maryam Bahmani, Sousan Alerasoul*, Zeinab Sadat Mirshamsi Pages 87-106

  Religious teachings give importance to the changeability of ethics. The mission of the prophets was also aimed at making changes in people's behavior and actions. Emotions are the main factor in the changes that happen in the spiritual aspect of a person. This motivation of actions acts as a result of people's beliefs and convictions, which are based on knowledge. Factors such as knowledge, worldview, social environment, family and will affect emotions and are evident in the educational process of people. If these cognitions take place in the path of a person's religiosity, it will lead to the implementation of divine commands and decrees. Also, whenever a person obeys the divine orders, God gives him the insight to use his emotions in a better way.The mutual influence of emotions and acts of worship can be seen in components such as asceticism and piety, feeling remorse, prayer, jihad, patience and prayer, pilgrimage and self-cultivation. Focusing on different interpretations, this article examines the verses that express the emotional side of humans. The educational effect expresses the mutual relationship between emotions and acts of worship in religious teachings. Emotions, if they flourish with knowledge and awareness, make them act better on God's commands. Obedience to God's commands and performing acts of worship also affect emotions and make them flourish. The result is that these mutual influences lead to the correct education of human beings.

  Keywords: Affection, acts of worship, education, Quran, Religious Teachings
 • Ghadir Khajepour * Pages 107-125

  Quranic allegory is one of the explanatory methods of this holy book. So far, researchers have extracted various dimensions of this explanatory method by addressing the fine literary and rhetorical points, the method of conveying concepts, aesthetic and phenomenological aspects and their educational manifestations. However, in a holistic context, a significant "connection" can be achieved between these allegories, so that this connection will develop the meanings of each allegory in the communication network. The present study aimed to achieve a conceptual network in such allegories based on the representation of Quranic allegories under the concept of "heart". To examine the changes in the representation of these allegories, the method of semiotic analysis, which is mostly used as an approach to textual analysis, has been used; A feature of this method is attention to structural analysis. This type of analysis involves identifying the components of a semiotic system, such as a text, and determining the structural relationships between them. In the present study, it was found that the studied allegories in changing their representation show signs of growth and expansion of the heart, in different dimensions and at different levels, in two parts, positive and negative, with schemas of consolidation, coherence, structure, encirclement and basis, as they have represented a contrast in different images. As another group of Qur'anic allegories has used various variations in the representation of the capacity feature to explain the concept of heart.

  Keywords: Allegory, Capacity, Hear, Representation, structure
 • Maryam Khosravani *, AhmadReza Ghaei, Seyedeh Fatemeh Hashemi Pages 127-144

  Undoubtedly, God the Almighty has expressed many verses in describing and explaining the rewards and rewards of religious scholars based on their knowledge and effort in advancing the goals of religion, and some people have considered religious scholars to be immune from mistakes based on this statement of God. And they consider them as their role models, but as soon as they make a mistake, they are bound by the religion and have a bad view of all the religious scholars; but God Almighty speaks in many other verses about the deviation of the religious scholars and the consequences in this world and the hereafter. In this article, which is written in a descriptive-analytical way, the verses of the Qur'an show the reasons and consequences of the deviation of religious scholars, and show that they are not immune to mistakes like other people. It is possible that they will return from the path of religion when the ground for deviation is provided, and because of this, they will be caught in severe worldly and hereafter punishments, in such a way that even the former sincere knowledge and faith will not only have no effect in removing their punishment, but because their sin is not due to ignorance, their punishment It will be double.

  Keywords: religious scholars, deviation, individualoutcome, socialconsequence, Quran versesre
 • Mahdi Shamohammadi Beni * Pages 145-163

  The complexity of the human social system and the numerous issues and problems that threaten social well-being have made it very difficult to manage society. Islam religion has also used a set of moral teachings. Accurate understanding of the concept of key words is one of the most important requirements for understanding and applying religious teachings correctly. "Mercy" is one such word. The aim of the current research is to answer these two basic questions: What is the exact meaning of the word "mercy" in the field of social relations? What are the educational effects of "mercy" in social relations? In response to these two questions, the verses and narrations have been examined and analyzed with the descriptive-analytical qualitative study method. First, the concept of "mercy" has been analyzed in the field of social relations. According to the findings of the research, the word "mercy" is not only limited to human inner actions such as kindness, compassion, and pity, but also includes selfless and selfless actions to compensate for the shortcomings and weaknesses of the deceased. Also, the presence of mercy in social relationships has educational effects that will have a tremendous impact on social well-being. These works include: flexibility in collective life; development of relationships and social solidarity; Spreading forgiveness, forgiveness and forgiveness; creating a sense of responsibility towards society; establishing complete security in relationships; maximum fulfillment of needs; Lack of patience in delivering mercy and ultimately the basis for personal and social growth.

  Keywords: The mercy, upbringing, Social Relations, social well-being
 • Maryam Ghobadi *, Leila Mobasher Pages 165-182
 • Abazar Kafimosavi * Pages 183-201
  The requirement for effective governance over people is to know the fields and levels of human beings. The Holy Qur'an introduces man with a multi-dimensional view and the Prophet of Islam, based on this knowledge, can have an impact on changing social behaviors and reforming the opinions and beliefs of people in society from that time until today. The purpose of this article is to explain the behavior patterns of the Prophet of Islam with the people in order to answer the question of how was the society of governance and the exercise of the power of the Prophet of Islam among people for synergy and social growth? In order to reach a suitable answer, the anthropological foundations of the Holy Quran and the educational life of the Holy Prophet were considered. The research method is a qualitative content analysis with a descriptive and interpretive point of view, which has been used to collect information from the document review method. Research indicates that the sociology of the Prophet of Islam builds on the anthropological teachings of the Qur'an and causes the worldly and material world to exist over the spiritual and spiritual excellence of man. Therefore, in such an opinion, Maintaining and expanding people's relations, benevolence in social relations, maintaining unity, equality before the law and respecting the rights of consultation, seeking opinions, socializing with people and being in the context of society are among the ways of social behavior of the Prophet of Islam.
  Keywords: methods of the Prophet (pbuh), social research, Islamic way of life, Social Relations
 • Seyednaghi Mousavi * Pages 203-219
  Secular education, due to its theoretical support, seeks to push back the presence of religion in schools, and based on this idea, the presence of "Ashura culture" in recent years in the official education of Iran has been criticized. The present article will try to consider "Ashura culture" as a macro-theory and Ashura pilgrimage as a "curriculum" and explain the educational implications of this pilgrimage from the perspective of "philosophy of education". The research method is descriptive-inferential. The author first pointed to the authenticity of the Ashura pilgrimage document and its oldest quotations, and then, by indexing and coding, and then classifying the concepts and medals, compiled a collection of the meanings of the Ashura pilgrimage, and then compiled them in He categorized the four areas of "religious and devotional education", "moral and emotional education", "social and family education" and "political education", and in the last step, he tried to provide educational implications for each educational field by quoting phrases. Explain this pilgrimage.
  Keywords: Hosseini education, religious education, secular education, Toli, Tabari, Shiite education
 • Razieh Badieyan *, Mohammad Najafi, MohammadHosein Heidari Pages 221-240

  Personal autonomy is Educational goal based on the ability to Free choice and independent. The Qur'anic verses show a comprehensive pattern of personal autonomy pattern . Therefore, the present study is based on an analytical-deductive approach to provide an Islamic explanation of personal autonomy focused on Quranic verses.Some of the research results are: Personal autonomy forme in the context of human relationships with God, man, and nature. In the context of communicating with God when man became God's successor on earth, In the context of communicating with God when man became God's successor on earth, the choice and authenticity of appearances appear as two components of autonomy. Promotion of the existence and growth of reason strengthens autonomy. And worship leads to the highest degree of personal autonomy. The man's relationship with himself, following the major obstacle is personal autonomy.Nafs Amareh is a big obstacle to personal autonomy. When Nafs Lavammeh appears that autonomy is allowed to grow. In Nafs Motmaeneh personal autonomy reaches the highest grade. Triple realms affect human communication with the four pillars.

  Keywords: Personal autonomy, Quran, four human interaction, educational implication