درباره نشریه
ISSN:
1563-4809
eISSN:
2008-3513
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
سردبیر:
دکتر پروین نصیری
مدیرداخلی:
حسین شبانخو
کارشناس:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
تلفن:
021-44867170
021-44867171
021-44861709 ، داخلی: 2710،2709
سایت اختصاصی:
jest.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پس از پارکینگ طبقاتی، بلوک 2 آموزشی
تهران، تقاطع سردار جنگل و گلستان، ضلع شمال شرقی، پلاک 87، طبقه دوم غربی
صندوق پستی:
775-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/09
مدیر مسئول
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
سردبیر
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
دکتر سید مهدی برقعی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - تصفیه آب و فاضلاب
Seyyed Mehdi Borghei
Professor Faculty of Chemical and Petroleum Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering - Water and Wastewater Treatment
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
دکتر سید محمود شریعت
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Seyyed Mahmood Shariat
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health, Safety and Environment
دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
دکتر فرامرز معطر
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا
Faramarz Moattar
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Engineering - Air Pollution
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
ویراستارفارسی
مهندس هدی سادات حسینی

رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Hoda Sadat Hoseini

Specialist: environmental engineering
مهندس پگاه امیردیوانی
کارشناسی ارشد
Pegah Amirdivani
Masters
مدیرداخلی
حسین شبانخو
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hossein Shabankhoo
Masters
Specialist: Education Management
کارشناس
رقیه رضایی مقدم آستانه

Rogheye Rezaeei Moghadam Astane

مریم اسماعیلی علیشاه

Maryam Esmaeeli Alishah

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳۰