درباره نشریه
ISSN:
1563-4809
eISSN:
2008-3513
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:
دکتر پروین نصیری
مدیرداخلی:
حسین شبانخو
کارشناس:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
تلفن:
021-44867170
021-44867171
021-44861709 ، داخلی: 2710،2709
سایت اختصاصی:
jest.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پس از پارکینگ طبقاتی، بلوک 2 آموزشی
تهران، تقاطع سردار جنگل و گلستان، ضلع شمال شرقی، پلاک 87، طبقه دوم غربی
صندوق پستی:
775-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
مدیر مسئول
مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abass Pour Tehrani Fard
Professor, School of Mechanics, Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
سردبیر
پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
هیات تحریریه
امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: the environment
سیدمهدی برقعی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - تصفیه آب و فاضلاب
Seyyed Mehdi Borghei
Professor, Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering - Water and Wastewater Treatment
مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abass Pour Tehrani Fard
Professor, School of Mechanics, Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
سیدمحمود شریعت
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Seyyed Mahmood Shariat
Professor, science and research Branch,
Specialist: Health, Safety and Environment
قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
فرامرز معطر
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا
Faramarz Moattar
Professor, science and research Branch,
Specialist: Environmental Engineering - Air Pollution
پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
ویراستارفارسی
هدی حسینی
Hoda Hosseini
پگاه امیردیوانی
کارشناسی ارشد
Pegah Amirdivani
Masters,
مدیرداخلی
حسین شبانخو
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hossein Shabankhoo
Masters,
Specialist: Education Management
کارشناس
رقیه رضایی مقدم آستانه
Rogheye Rezaeei Moghadam Astane
مریم اسماعیلی علیشاه
Maryam Esmaeeli Alishah
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶۲