درباره نشریه
ISSN:
1563-4809
eISSN:
2008-3513
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:
پروین نصیری
مدیرداخلی:
حسین شبانخو
ویراستار فارسی:
جعفر نوایی
ویراستار انگلیسی:
زیور طواف زاده
کارشناس:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
تلفن:
021-44867170
021-44867171
021-44861709 ، داخلی: 2710،2709
سایت اختصاصی:
jest.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پس از پارکینگ طبقاتی، بلوک 2 آموزشی
تهران، تقاطع سردار جنگل و گلستان، ضلع شمال شرقی، پلاک 87، طبقه دوم غربی
صندوق پستی:
775-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/07
مدیر مسئول
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
سردبیر
پروین نصیری
استاد
رشته تخصصی: فیزیک، بهداشت حرفه ای، HSE
Parvin Nassiri

اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
دکتر سهیل سبحان اردکانی
استاد علوم محیط زیست، دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: علوم محیط زیست
Soheil Sobhan Ardakani
Professor, Department of the Environment
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Sciences
دکتر نبی الله منصوری
استاد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، آلودگی هوا، ارزیابی ریسک
Nabiollah Mansouri
Professor, Environmental Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Engineering, Air Pollution
امیرحسام حسنی
استاد گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Amir Hessam Hassani
Professor, Department of environmental engineering , Faculty of natural resources and environment
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: environmental engineering
فاطمه دیبا
فاطمه دیبا

دکتر سید مهدی برقعی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - تصفیه آب و فاضلاب
Seyyed Mehdi Borghei
Professor Faculty of Chemical and Petroleum Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering - Water and Wastewater Treatment
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
دکتر فرامرز معطر
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا
Faramarz Moattar
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Engineering - Air Pollution
پروین نصیری
استاد
رشته تخصصی: فیزیک، بهداشت حرفه ای، HSE
Parvin Nassiri

ویراستار فارسی
جعفر نوایی
جعفر نوایی

ویراستار انگلیسی
زیور طواف زاده
زیور طواف زاده

مدیرداخلی
حسین شبانخو
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hossein Shabankhoo
Masters
Specialist: Education Management
کارشناس
رقیه رضایی مقدم آستانه

Rogheye Rezaeei Moghadam Astane

مریم اسماعیلی علیشاه

Maryam Esmaeeli Alishah

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵۳