فهرست مطالب

نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
سال بیست و پنجم شماره 12 (پیاپی 139، اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمدرضا داودی*، منا بیرانوند صفحات 1-15
  زمینه و هدف

  بازیافت مواد امروزه یکی از مهم ترین مسائل مطرح در سیستم مدیریت مواد زائد شهری است. لاستیک های فرسوده خودرو یکی از مهم ترین انواع پسماندها یا مواد زائد جامد به شمار می روند، زیرا خارج شدن آنها از چرخه تولید و مصرف، به معنای آغاز یک تعهد زیست محیطی است. با این که طول عمر تایرهای ماشین نسبت به گذشته بیشتر شده، اما این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که جاده های کشورهای مختلف امروزه تحت سیطره تعداد بیشتری خودرو قرار دارند.این تحقیق باهدف یافتن عوامل موثر بر توسعه بازیافت لاستیک انجام شد.

  روش بررسی

  در این مقاله از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده است. در این پژوهش از مقالات، منابع کتابخانه ای و اینترنت استفاده شده است و بر اساس آن به ترسیم نمودارهای علت و معلولی و موجودی و جریان پرداخته است. استخراج معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل و وارد ساختن آن ها در نرم افزار Vensim ple 6.4منجر به شبیه سازی مدل گردید؛ و رفتارهای متغیرهای مهم مدل پیاده سازی شد که در تحقیق به طور مفصل موردبررسی قرارگرفته است.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان می دهد مجموعه ای از عوامل با تاثیر و تاثر متقابل بر بازیافت لاستیک تاثیر دارد و تا به کل این عوامل و نقش آنها توجه نشود توسعه بازیافت لاستیک رخ نخواهد داد. بدین ترتیب که در بازیافت محصول لاستیک، دو دسته عوامل فزآینده و بازدارنده نقش دارند. استفاده دوباره از محصول و باز تولید محصول بر افزایش بازیافت لاستیک تاثیر می گذارد و موجب گسترش بازیافت می شود که البته این ها در گذر زمان معنا پیدا می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  همچنین نتایج نشان داده با افزایش حمایت از شرکت های بازیافتی و نیز فرهنگ سازی در مردم نسبت به این موضوع به عنوان متغیرهای اهرمی، بازیافت لاستیک توسعه خواهد یافت. همجنین نتایج نشان داد که با افزایش حمایت از شرکت های بازیافتی و نیز فرهنگ سلزی در مردم نسبت به موضوع بازیافت لاستیک به عنوان متغیر های اهرمی، بازیافت لاستیک توسعه خواهد یافت. دولت باید از این صنعت با تخصیص اعتبار حمایت کند. در بعد دیگر، با استفاده مجدد از لاستیک، عدم دور ریز لاستیک و زباله فرض کردن لاستیک باید در جامعه فرهنگ سازی شود.

  کلیدواژگان: بازیافت، بازیافت لاستیک، شیوه های مدیریتی، ونسیم
 • محمدامین ثابتی کرجوندانی، قاسم عباسی، امید امیرطاهری، سهیلا خویشتن دار * صفحات 17-33
  زمینه و هدف

  در شرایطی که روزانه مقادیر زیادی زباله های بیمارستانی تولید و دفع می شود، ناکارآمدی در دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی می تواند خطرات بالقوه زیست محیطی ایجاد نموده و هزینه های عملیاتی را افزایش دهد. با وجود این، بیمارستان ها اغلب برای ارزیابی و انتخاب مناسب ترین شرکت دفع زباله، معیارهای عینی را لحاظ نکرده و در عوض بر قضاوت ذهنی و تجربیات قبلی تکیه می کنند. در تحقیق حاضر یک چارچوب تصمیم گیری برای ارزیابی و انتخاب شرکتهای دفع زباله های بیمارستانی ارائه شده است. هدف از این مطالعه پیشنهاد یک مدل ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره با مدل برنامه ریزی خطی به منظور برون سپاری دفع یا بازیافت ایمن پسماندهای بیمارستانی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه چارچوبی ارائه می شود که توسط آن می توان در حالت برون سپاری منفرد و چندگانه برای دفع زباله های بیمارستانی تصمیم گیری نمود. ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، معیارهایی برای ارزیابی شرکتهای دفع زباله شناسایی می شوند. با استفاده از روش دیمتل، روابط علت و معلولی بین معیارها، مورد بررسی قرار گرفته، تاثیرگذارترین معیارها انتخاب و الگوی روابط علی آنها در قالب یک شبکه شناسایی می شود. برای ارزیابی و انتخاب بهترین شرکت دفع زباله یعنی برون سپاری منفرد، از روش فرآیند تحلیل شبکه استفاده می شود. همچنین به منظور به حداقل رساندن خطر برون سپاری منفرد، یک مدل برنامه ریزی خطی برای برون سپاری چندگانه ارائه شده است. مدل ریاضی با هدف حداکثر نمودن مقدار زباله دفع شده توسط شرکتها، تخصیص بهینه زباله به شرکتهای دفع پسماند را تعیین می نماید.

  یافته ها

  چارچوب ارائه شده برای ارزیابی و انتخاب شرکتهای دفع زباله های بیمارستانی در زمستان سال 1401 در تهران پیاده سازی شد. با مطالعه ادبیات موضوع 10 معیار شناسایی شدند. 6 معیار از اثرگذارترین معیارها بر مبنای روش دیمتل انتخاب شدند و شبکه روابط علی نگاشته شد. با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه معیارهای ارزیابی شرکتها و شرکتهای کاندید دفع زباله وزن دهی شدند. معیارهای ارزیابی به ترتیب اهمیت عبارتند از نیروی انسانی شایسته، ظرفیت بازیافت و دفع، تجربه، هزینه، زیرساختهای جمع آوری و حمل و فناوری دفع و بازیافت زباله. همچنین حل مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از نرم افزار لینگو تخصیص بهینه زباله به شرکتهای کاندید را مشخص نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  مدیران بیمارستان ها و مسئولان شهری کنترل آلودگی، به طور همزمان از قابلیت مدل تصمیم گیری پیشنهادی این مقاله برای برون سپاری دفع بهداشتی زباله بهره مند خواهند شد. نتایج حاصل از به کارگیری چارچوب پیشنهادی نشان داد که تصمیم گیری مطابق این چارچوب نه تنها به نفع بیمارستان ها در انتخاب یک شرکت مناسب است، بلکه می تواند تضاد منافع و اختلاف بین بیمارستان ها، شرکتهای دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی و مسئولان شهری کنترل آلودگی را به حداقل برساند.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، دفع زباله های بیمارستانی، برون سپاری منفرد و چندگانه
 • پریسا پیروزی نژاد، مریم مروتی*، نوشین پیروزی نژاد صفحات 35-54
  زمینه و هدف

  حوزه آبخیز سد زاگرس در استان کرمانشاه در شهرستان های دالاهو، سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب و گیلان غرب محصور است و در دهه گذشته تغییرات شدید کاربری اراضی را تجربه کرده است. هدف مطالعه، بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجه های اکولوژی سیمای سرزمین، به علت تغییر جنگل های بلوط زاگرس و ارائه داده ها و نبود زمین کشاورزی و فرسایش خاک و سیلابی بودن منطقه بوده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندست 8 در سال های 2010 و 2020 استفاده شد. پس از انجام پیش پردازش های لازم برای تصاویر، نمونه های تعلیمی به کمک تصاویر رنگی کاذب(FCC) و شاخص پوشش گیاهی(NDVI) شناسایی شدند. طبقه بندی به کمک 730 نقطه تعلیمی از طبقات کاربری کشاورزی، جنگل، مراتع و مناطق مسکونی به روش های شبکه عصبی -مصنوعی(ANN)، ماشین بردار پشتیبان(SVM) و تئوری حداکثر احتمال(Maximum Likelihood) انجام گرفت. سنجه های سیمای سرزمین در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین به کار گرفته شد و تغییرات رخ داده در سیمای سرزمین کمی شد. پس از محاسبه تغییرات با استفاده زنجیرهMarkov پتانسیل تغییرات بین کاربری های مختلف برای سال 2030 به دست آمد.

  یافته ها

  براساس نتایج، کاربری کشاورزی در سال 2010 مساحت 43/23933 هکتار داشت که به 09/25344 هکتار در سال 2020 افزایش پیدا کرد، که نشان دهنده غالبیت این کاربری در تغییرات رخ داده است. کاربری جنگل و مراتع روندی کاهشی داشتند. سنجه های سیمای سرزمین در حوزه نیز آشکارکننده تغییرات محسوس در سطح کلاس و سیمای سرزمین بود. متریک آنتروپی بی نظمی و آشفتگی در مرز کاربری های طبیعی مانند جنگل ها و مراتع از سال 2010 تا 2020 روندی افزایشی داشته است. سنجه تعداد لکه (NP) و سنجه پیوستگی (CONTAG) نشان دادند که تغییرات رخ داده در محدوده سد زاگرس به سمت تکه تکه-شدگی سیمای سرزمین و همچنین کاهش پیوستگی آن بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  روند آینده تغییرات کاربری اراضی به سمت غالبیت کشاورزی و کاهش اراضی طبیعی میل خواهد کرد که لازم است دستگاه های اجرایی متولی کنترل بیشتری بر روی تخریب اراضی طبیعی حاشیه زمین های کشاورزی داشته باشند.

  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، تغییرات کاربری اراضی، ارزیابی تغییرات، سد زاگرس، کرمانشاه
 • محمد سمالی، صابر ملاعلیزاده زواردهی*، علی محمودی راد، سعید قانع صفحات 55-67
  زمینه و هدف

  به دنبال پیامدهای نامطلوب توسعه صنعتی و بهره برداری گسترده از منابع طبیعی و تخریب فزاینده محیط زیست در طی دهه های اخیر، بسیاری از متخصصان بر لزوم بکارگیری قابلیت به عنوان مکانیزمی پویا در هدایت راهبردهای توسعه پایدار تاکید دارند. هدف این پژوهش ارزیابی قابلیت های راهبردی جهت توسعه پایدار محصولات متناسب با محیط زیست در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با حوزه ی پژوهش تعیین و سپس مولفه ها پژوهش تعیین شوند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی و سپس تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش از تعیین مولفه ی قابلیت راهبردی توسعه پایدار اقتصادی به عنوان تاثیرگذارترین قابلیت راهبردی جهت توسعه پایدار محصولات متناسب با محیط زیست در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون حکایت دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه ی کسب شده به معنای آن است که جهت تولید محصولات سبز، مهمترین کارکرد راهبردی در توسعه ی پایدار، توجه به ماهیت اقتصادی تولید محصولات متناسب با محیط زیست می باشد تا از این طریق بتواند از مزیت رقابتی لازم برای دستیابی به توسعه ی پایدار برخوردار باشد

  کلیدواژگان: قابلیت های راهبردی، توسعه پایدار، محصولات متناسب با محیط زیست
 • مهدی وکیلی *، زاهد شاکری، سعید مطهری، مریم فراهانی، زاخاری رابینز، روبرت شلر صفحات 69-85
  زمینه و هدف

  طغیان آفات و برداشت چوب ترکیب اکوسیستم جنگل را تحت تاثیر قرار می دهند. آفت سوسک قهوه ای برگخوار توسکا از شایع ترین آشفتگی های بیولوژیکی جنگل های هیرکانی است که به همراه برداشت درختان می تواند ترکیب گونه های درختی آن را تغییر دهد. پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی ترکیب گونه های درختی جنگل های هیرکانی تحت تاثیر آفت ذکر شده و برداشت درختان انجام گرفت.

  روش بررسی

  جهت ارزیابی وضعیت فعلی، تعداد 667 قطعه نمونه دایره ای (1000متر مربع) در قالب شبکه 200×200 متری و به روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک برداشت شد. منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر سناریو های مختلف با استفاده از مدل LANDIS-II در دوره های زمانی پنج ساله و برای 100 سال آینده (1399-1499) شبیه سازی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آشفتگی های بیولوژیکی از طریق تسریع در کاهش تیپ جنگلی غالب (ممرز خالص) و جایگزین کردن آن با تیپ های ممرز-خرمندی و ممرز-انجیلی، جنگل را به سمت آمیخته تر شدن پیش خواهند برد. برداشت درختان نیز همین شرایط را به واسطه استقرار تیپ ها جنگلی پهن برگ مخلوط و توسکا-ممرز ایجاد می کند. وقتی آشفتگی بیولوژیکی در حضور برداشت درختان شبیه-سازی شد، تنوع درختی به اوج خود رسید به طوری که بیشترین میزان آمیختگی گونه های درختی تحت سناریو سوسک قهوه ای برگخوار توسکا در حضور برداشت درختان بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در هنگام بروز آشفتگی بیولوژیکی، با اجرایی کردن صحیح مدیریت برداشت، ضمن ایجاد آمیختگی بیشتر در اکوسیستم جنگلی، می توان گونه توسکا را که میزبان آفت ذکر شده است، نیز حفاظت نمود.

  کلیدواژگان: سوسک قهوه ای برگخوار توسکا، چشم انداز جنگلی، مدیریت بهره برداری، LANDIS-II
 • احمد برفی، حمید پیام*، میرمظفر فلاح چای صفحات 87-100
  زمینه و هدف

  آگاهی از وضعیت خاک های مناطق جنگلی و بررسی آثار فعالیت های مختلف صورت گرفته بر خصوصیات خاک بسیار مهم و در مدیریت جنگل موثر است. خصوصیات خاک تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف از جمله، ارتفاع تغییر می کند. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های خاک در طبقات ارتفاعی 400 تا 1700 متر از سطح دریا در سری یک منطقه جنگلی بنشکی شهرستان رامسر در استان مازندران صورت گرفت.

  روش بررسی

  جهت نمونه برداری متغیرهای خاک در هر طبقه ارتفاعی، 3 قطعه نمونه 400 مترمربعی به فواصل 100 متر از یکدیگر مشخص گردید. نمونه خاکها از اعماق 0-10 و 10-30 سانتیمتری قطعات نمونه برداشته شدند.

  یافته ها

  ویژگی های خاکی اندازه گیری شده شامل مقادیر درصد شن، درصد رس، درصد نیتروژن، میزان پتاسیم، درصد کربن و ماده آلی و نیز pH خاک می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه این تحقیق نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا بر روی مشخصه های خاک (درصد شن، درصد رس، درصدازت، میزان پتاسیم، درصد کربن و ماده آلی و نیز pH خاک) در طبقات ارتفاعی مختلف معنی دار می باشد (05/0˂p).

  کلیدواژگان: متغیرهای خاک، ماده آلی، ارتفاع از سطح دریا، جنگل بینشکی
 • نرجس شهمیری، مژگان زعیم دار*، رکسانا موگوئی، سعید ملماسی صفحات 101-115
  زمینه و هدف

  فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربه فردی دارند. در این راستا، با توجه به اینکه کودکان به عنوان سازندگان نسل های بعدی به شمارمی روند؛ برنامه ریزی و طراحی صحیح محیط زیست شهری متناسب با زندگی کودکان در سوق دادن جامعه ی انسانی به سمت جامعه ای سالم و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری امن با تاکید بر رویکرد شهر دوستدار کودک در کلان شهر تهران انجام گرفته است.

  روش بررسی

  روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از روش دلفی (15 نفر از نخبگان و مدیران حوزه مدیریت برنامه ریزی محیط زیست شهری) و کاربست تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار Micmac در سال 1401صورت گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که بیشترین اثرگذاری در بین مولفه های مورد بررسی در راستای مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری امن با تاکید بر رویکرد شهر دوستدار کودک در کلان شهر تهران مربوط به مولفه های قوانین احترام به دیدگاه کودک (اعمال و ادغام دیدگاه کودکان در برنامه ریزی و طراحی های شهری از نظر جنبه های مختلف کالبدی، ذهنی و رفتاری)، حقوق زندگی و توسعه ی حداکثری کودک (اقدامات قانونی مناسب برای کاهش آلودگی های شهری) و کیفیت محیطی (مناسب بودن پیاده روها و خیابان ها برای استفاده ی کودکان) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت موجود و کمبود مولفه های کلیدی و استراتژیک تاثیرگذار در راستای توسعه ی سیستم، آینده ی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری امن با تاکید بر رویکرد شهر دوستدار کودک در کلان شهر تهران نامطلوب خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، محیط زیست امن، شهر دوستدار کودک، کلان شهر تهران
 • پریسا جانیان پور، نسیم صحرائی نژاد*، محسن کافی صفحات 117-134
  زمینه و هدف

  یکی از نیازهای بنیادی بشر، ارتباطات اجتماعی است و پاسخگویی به این نیاز و تامین بستر مناسب برای آن، یقینا مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است. گذرها به عنوان یک فضای شهری نقشی چشمگیر در پاسخ به این بعد از حیات انسان در جوامع شهری دارند چرا که با حمایت از افراد مختلف، قابلیت خلق فضاهای مردم گرا را خواهند داشت.گذر کوتی نیز مانند بسیاری از گذرها در شهرهای تاریخی کشور، در شهر بوشهر، روزگاری مرکز تعاملات و اجتماعات مردم بوده که طی زمان، نابسامان شده و اراضی آن به صورت متروک رها گشته و کارایی خود را به عنوان بخشی از فضای شهری از دست داده است.

  روش بررسی

  بنابراین در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر حضور مردم در فضاهای شهری استخراج و در مرحله بعدی از مشاهدات میدانی محدوده مورد مطالعه و 487 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران برای سنجش نظرات کاربران در این ارتباط استفاده گردید و سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS از روش های تحلیل عاملی، آزمون پیرسون و واریانس، داده ها تحلیل شد.

  یافته ها

  از میان 24 متغیر سنجش شده، 6 عامل کلیدی موثر بر تقویت فضاهای مردم گرا تعیین گردید. شامل تعاملات اجتماعی، وابستگی مکان، احساس امنیت، افزایش جذابیت های بصری، حس تعلق و هویت مکان. نتایج آزمون ها نشان می دهند علاوه بر همبستگی قوی میان عوامل، آنها بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین، با در نظرگیری این عوامل در مدیریت، برنامه ریزی و طراحی این گذر در شهر بوشهر می توان هویت مغفول مانده گذشته آن را احیاء نمود.

  کلیدواژگان: گذر، عوامل اجتماعی، فضای مردم گرا، بوشهر، محله کوتی
|
 • sayyed mohammadreza davoodi *, Mona Beyranvand Pages 1-15
  Background and Objective

  Recycling of materials is one of the most important issues in urban waste management system today. The worn out tires are one of the most important types of solid wastes or solids, because their departure from the cycle of production and consumption means starting a commitment to the environment. Although the longevity of car tires has grown more than before, it is also unrealistic that the roads of different countries are now dominated by more cars. This study aimed to find the factors affecting the development of rubber recycling.

  Material and Methodology

  In this paper, the dynamics of the system is used. In this research, articles, library resources and the Internet have been used and based on it, it has been used to draw up causal, inventory and flow charts. Extracting the equations for the relationship between model variables and introducing them into Vensim ple 6.4 software led to simulation of the model; and the behaviors of the important variables of the model were implemented, which was studied in detail in the research.
  Fidings: The findings of this study indicate that a combination of factors with mutual impact and effect on rubber recycling affects not all of these factors and their role, the development of rubber recycling will not occur. Thus, the recycling of rubber products are two of the increasing and deterrent factors.

  Discussion & Conclusion

  The reuse of the product and the re-production of the product will affect the increase in the recycling of rubber and lead to the expansion of recycling, which, of course, will make sense over time.

  Keywords: recycling, rubber recycling, management practices, vanisim
 • Mohammadamin Sabeti Karajvandani, Ghasem Abbasi, Omid Amirtaheri, Soheila Khishtandar* Pages 17-33
  Background and Objective

  In a context where substantial volumes of hospital waste are generated and disposed of daily, the ineffective sanitary disposal of such waste can lead to environmental risks and higher operational expenses. However, hospitals frequently overlook objective criteria when evaluating and selecting waste disposal firms, relying instead on subjective judgment and past experiences. This research proposes a decision-making framework that presents a hybrid model combining multi-criteria decision-making and linear programming. The primary objective of this study is to propose a safe and efficient method for outsourcing disposing of or recycling hospital waste.

  Material and Methodology

  This study presents a framework for decision-making in hospital waste disposal, addressing both single and multiple outsourcing scenarios. Firstly, the literature is reviewed to identify the criteria for evaluating waste disposal firms. The DEMATEL method is employed to explore the cause-and-effect relationships among these criteria, selecting the most significant ones and visualizing their causal relationships in a network format. The analytic network process (ANP) method is then utilized to evaluate and choose the most suitable waste disposal firm in a single outsourcing scenario. Additionally, to mitigate the risks associated with single outsourcing, a linear programming model is introduced for multiple outsourcing. This mathematical model determines the optimal allocation of waste quantities to various waste disposal firms, aiming to maximize the overall amount of waste disposed of by these firms.

  Fidings: 

  The framework introduced in this study was put into practice to assess and choose hospital waste disposal firms in Tehran. Through a comprehensive literature review, 10 evaluation criteria were identified. Among these, the six most influential criteria were selected using the DEMATEL method, and their causal relationships were depicted in a network. The ANP was employed to assign weights to the evaluation criteria and the candidate firms. The evaluation criteria, in descending order of importance, include qualified human resources, recycling and disposal capacity, experience, cost, collection and transportation infrastructure, and waste disposal and recycling technology. Furthermore, a linear programming model was solved using Lingo software to optimize the allocation of waste among the candidate firms.

  Discussion & Conclusion

  The decision-making model presented in this article offers advantages to both hospital officials and urban pollution control officials in the context of outsourcing sanitary waste disposal. The outcomes obtained from implementing the proposed framework demonstrate that decision-making based on this model not only benefits hospitals in selecting a suitable firm but also helps to mitigate conflicts of interest and disagreements between hospitals, sanitary waste disposal firms, and urban pollution control officials.

  Keywords: Waste Management, Hospital Waste Disposal, Single, Multiple Outsourcing
 • Parisa Pirouzinejad, maryam morovati *, Nooshin Pirouzinejad Pages 35-54
  Background and Objective

  The Zagros Dam watershed in Kermanshah Province is enclosed by the cities of Dalaho, Sarpol Zahab, Islamabad Gharb and Gilan Gharb and has experienced drastic land use changes in the last decade. The aim of the study was to investigate the changes in land use using land surface ecology measures, due to the change in Zagros oak forests and data provision, lack of agricultural land, soil erosion and flooding in the area.

  Material and Methodology

  Landsat 8 satellite images from 2010 and 2020 were used in this study. After the necessary image pre-processing, educational patterns were identified using false-colour imagery (FCC) and vegetation index (NDVI). Classification was done using 730 training points from agricultural, forest, pasture and residential areas using Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM) and Maximum Likelihood Theory. Land surface measurements were used at two levels of class and landscape, and the changes that occurred in the landscape were quantified. After calculating the changes using the Markov chain, the potential of changes between different land uses was obtained for the year 2030.

  Findings

  According to the results, the area of agricultural land use in 2010 was 23,933.43 hectares, which increased to 25,344.09 hectares in 2020, indicating the dominance of this land use in the changes that occurred. Forest and pasture land use showed a decreasing trend. Field measurements of the land surface also revealed significant changes in the class level and the landscape. The entropy metric of disorder and disturbance at the boundary of natural land uses such as forest and pasture showed an increasing trend from 2010 to 2020. The measure of the number of patches (NP) and the measure of continuity (CONTAG) showed that the changes that occurred in the area of the Zagros Dam were towards the fragmentation of the landscape and also towards the reduction of its continuity.

  Discussion and Conclusion

  The future trend of land use change will be towards the predominance of agricultural land use and the reduction of natural land use, so it is necessary for the relevant executive bodies to have more control over the destruction of natural land at the edge of agricultural land.

  Keywords: agricultural development, land use changes, evaluation of changes, Zagros Dam, Kermanshah
 • mohamad somali, Saber Molaalizadeh zavardehi *, Ali Mahmoodirad, Saeed Ghane Pages 55-67
  Background and Objective

  Adverse consequences for industrial development and extensive utilization of natural resources and increasing environmental degradation in recent decades, many of the experts stressed the need to use dynamic capabilities as a mechanism to guide the sustainable development strategies. The purpose of this research is Evaluate strategic capabilities for sustainable product development in accordance with the environment: Case Study of Maroon Oil and Gas Company. This research is developmental in terms of methodology and is combined in terms of data collection type.

  Material and Methodology

  In this research, in the qualitative section, based on meta-analysis processes, an attempt was made to first determine the research related to the field of research and then to determine the components of the research. Also in the qualitative part, Delphi analysis was used to determine the extent of theoretical consensus. Interpretive ranking analysis (IRP) was used to conduct a quantitative part of the research.

  Findings

  The results of the research in the qualitative part indicate the existence of 8 sub-components of strategic capabilities for the sustainable development of products in accordance with the environment, which were confirmed in two stages of Delphi analysis, the theoretical consensus. On the other hand, the results in a small part indicate the determination of the component of strategic capability of sustainable economic development as the most effective strategic capability for sustainable development of environmentally friendly products in Maroon Oil and Gas Exploitation Company.

  Discussion and Conclusion

  The result means that in order to produce green products, the most important strategic function in sustainable development is to pay attention to the economic nature of producing products that are environmentally friendly in this way, it can have the necessary competitive advantage to achieve sustainable development.

  Keywords: Strategic Capabilities, Sustainable Product Development, Environment
 • Mehdi Vakili *, Zahed Shakeri, saeid motahari, Maryam Farahani, Zachary Robbins, Robert Scheller Pages 69-85
  Background and Objective

  Species composition are affected by disease outbreaks, pest outbreaks, and harvesting. In the Hyrcanian forests, alder brown leaf beetle is among the most common biological disturbances, which along with timber harvesting can alter its species composition. The present study aimed to simulate the species composition of the Hyrcanian forest at stand level under the mentioned natural and anthropogenic disturbances.

  Material and Methodology

  Using random-systematic sampling with a circular plot within a 200*200 grid, 667 plots (1000 m2) were sampled for evaluating the current state. A LANDIS-II landscape change model was used to simulate the study area under different scenarios for 5-years’ time periods over 100 years.

  Findings

  By accelerating the removal of pure hornbeam stands from the landscape, biological disturbance is likely to increase the mixture of tree composition by allowing Carpinus-Diospyros and Carpinus-Parrotia to replace them. Similarly, tree harvesting will also create the same situation by establishing mixed broadleaf and Alnus-Carpinus forest types. In the presence of biological disturbance and tree harvesting, diversity peaked so that the highest mixture stands were produced by scenario of alder brown leaf beetle in the presence of tree harvesting.

  Discussion and Conclusion

  When biological disturbance occur, Caucasian alder species that host this pest can be preserved by implementing appropriate harvest management techniques and creating a more mixed forest ecosystem.

  Keywords: Alder leaf beetle, forest landscape, LANDIS-II, tree harvesting management
 • ahmad barfi, hamid payam*, MirMozafar Falah CHai Pages 87-100
  Background and Objective

  Awareness of the condition of soils in forest areas and the study of the effects of various activities on soil properties is very important and effective in forest management. Soil properties change under the influence of various environmental factors such as altitude. The aim of this study was to investigate soil indices at altitudes of 400 to 1700 meters above sea level in a series of Benshaki forest area in Ramsar city in Mazandaran province.

  Material and Methodology

  For sampling soil variables in each altitude floor, 3 sample plots of 400 square meters at intervals of 100 meters from each other were identified.

  Findings

  Soil samples were taken from 0-10 and 10-30 cm depths. Soil properties measured include sand content, clay content, nitrogen content, potassium content, carbon and organic matter content and soil pH.

  Discussion and Conclusion

  The result of this study showed that the effect of altitude on soil characteristics (percentage of sand, percentage of clay, percentage of nitrogen, potassium, percentage of carbon and organic matter and soil pH) is significant in different altitude classes (P ˂).

  Keywords: Soil variables, Organic matter, Altitude, Bineshki forest
 • narges shahmiri, Mozhgan Zaeimdar*, Roxana Mooguei, saeed malmasi Pages 101-115
  Background and Objective

  Urban spaces play a unique role in meeting the social and individual needs of children. In this regard, given that children are considered the creators of the next generations; proper p planning and design of the urban environment suitable for children's lives is very important in moving the human society towards a healthy and desirable society. For this purpose, the present study was written with the aim of identifying the influential components on management and planning of a safe urban environment with emphasis on the child-friendly city approach in Tehran metropolis.

  Material and Methodology

  The research method is applied in terms of purpose and analytical and exploratory in nature, and data analysis has been done using Delphi method (15 elites and managers) and application of cross-impact analysis technique in Micmac software.

  Findings

  The findings show that the most effective among the investigated components in the direction of safe urban environment management and planning with emphasis on the child-friendly city approach in Tehran metropolis is related to components of rules of respect for children's views (application and integration of children's views in urban planning and design in terms of various physical, mental and behavioral aspects), the right to life and maximum child development (suitable legal measures to reduce urban pollution) and environmental quality (suitability of sidewalks and streets for use by children).

  Discussion and Conclusion

  Considering the current situation and the lack of key and strategic components affecting on development of system, the future of management and planning of a safe urban environment with emphasis on the approach of child-friendly city will be undesirable in Tehran metropolis.
  .

  Keywords: Urban management, Safe environment, Child friendly city, Tehran metropolis
 • Parisa Janian pour, Nasim Sahraei Nejad *, mohsen kafi Pages 117-134
  Background and Objective

  One of the basic human needs is social interaction, and providing a suitable platform to meet this basic need, certainly requires the existence of a physical base. Passages as an urban spaces, play a significant role in responding to this dimension of human life in urban communities through attracting different kind of people, they will be able to creating people-oriented spaces. Kuti Passage in Bushehr, like many others in the historical cities of the country, was once a center of interactions and gatherings of the residents, which over time, was disorganized and they were abandoned and lost their efficiency as part of urban space.

  Material and Methodology

  Therefore, in this study, using previous literature review, we first extracted social factors affecting the presence of people in urban spaces to design our questionnaire. In the next step, we distributed 487 questionnaire in the Kuti paasage to assess users' opinions in this regard. We then used SPSS software for analyzing collected data through factor analysis, Pearson test and Variance.

  Findings

  Among the 24 variables measured in the questionnaire, 6 key factors affecting the promotion of people-oriented spaces were identified which include social interactions, place attachment, sense of security, aesthetic appeal, sense of belonging and place identity. Our results show that these factors have strong correlation and also direct influence on our dependent variable.

  Discussion and Conclusion

  By considering policies that can help to promote each of these six factors in management, planning and redesigning this passage, we can regenerate its former neglected identity.

  Keywords: Kuti Neighborhood, Bushehr, People-Oriented Space, Social Factors, Passage