درباره نشریه
ISSN:
2645-4696
eISSN:
2645-470X
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهاب اسفندیاری
سردبیر:
دکتر باقر ساروخانی
جانشین سردبیر:
استاد علی رجب زاده طهماسبی
کارشناس:
مجید سعادتی
تلفن:
021-22652239
سایت اختصاصی:
jrtv.iribu.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان نیایش، جنب باشگاه ورزشی انقلاب، دانشگاه صداوسیما، طبقه دوم، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
مدیر مسئول
دکتر شهاب اسفندیاری
استاد دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نظریه انتقادی و مطالعات فیلم
Shahab Esfandyari
School of Cinema and Theater, Tehran University of Art
Specialist: Critical Theory and Film Studies
سردبیر
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: sociology
جانشین سردبیر
استاد علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor, School of Radio and Television Production, Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
هیات تحریریه
استاد علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor, School of Radio and Television Production, Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
دکتر حسن خجسته باقرزاده
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hassan Khojasteh Bagherzadeh
Associate Professor, Radio and Television Faculty, Iran Broadcasting University
Specialist: strategic Managment
دکتر داوود نعمتی انارکی
دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: ارتباطات
Davood Nemati Anaraki
Associate Professor, Faculty of Communication and Media, Iran Broadcasting University
Specialist: connections
دکتر اردشیر زابلی زاده
دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Ardeshir Zabolizadeh
Associate Professor, School of Communication, Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor, Faculty of Management, Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر سیدمصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
کارشناس
مجید سعادتی
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Majid Saadati
Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹