درباره نشریه
ISSN:
2588-7327
eISSN:
2588-7335
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر جواد علمایی
سردبیر:
دکتر صدیقه غفرانی
مدیرداخلی:
دکتر نسرین امیری
ویراستار فارسی:
نسترن معمارزاده کیانی
ویراستار انگلیسی:
هما سرلک
تلفن:
021-88347422
سایت اختصاصی:
spre.stb.iau.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، پلاک 23، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کدپستی: 1584715414
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/16
مدیر مسئول
دکتر جواد علمایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Javad Olamaei

Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Power
سردبیر
دکتر صدیقه غفرانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Sedigheh Ghofrani
Associate Professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Signal Processing
اعضای تحریریه
دکتر صدیقه غفرانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Sedigheh Ghofrani
Associate Professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Signal Processing
دکتر جواد علمایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Javad Olamaei

Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Power
دکتر منصور شیخان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Masour Sheikhan

Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
محمدحسن حسینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Mohammad Hasan Hosseini
Associate Professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Power
دکتر حمیدرضا امین داور
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Hamid Reza Amin Davar
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
وحید طباطبا وکیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Vahid Tabataba Vakili

Iran University of Science and Technology
Specialist: Communication
بابک مظفری
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Babak Mozafari
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Power
منوچهر کامیاب حصاری
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Manouchehr Kamyab Hessary
professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Communication
سودابه سلیمانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Soodabeh Soleymani
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Power
Al-Sakib Khan Pathan
professor Computer Science and Engineering Departement, Independent University, Bangladesh
Abdulkadir Sengur
professor Technology Faculty, Department of Electric and Electronics Engineering, Firat University, Elazig, Turkey
Specialist: Signal Processing
Jiang Qian
Associate Professor University of Electronic Science and Technology of China
Specialist: Signal Processing
دکتر نسرین امیری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Nasrin Amiri
Assistant professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication
ویراستار فارسی
نسترن معمارزاده کیانی

Nastaran Memarzadeh-Kiani

ویراستار انگلیسی
هما سرلک

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Homa Sarlak
Electrical and Electronic Engineering Department
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Electronic engineering
مدیرداخلی
دکتر نسرین امیری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Nasrin Amiri
Assistant professor
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵