درباره نشریه
ISSN:
0259-9996
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1352
صاحب امتیاز:
انجمن حشره شناسی ایران
سردبیر:
دکتر حسین رنجبر اقدم
مدیر اجرایی:
ماه بانو شکری مژدهی
تلفن:
021-22427037
021-22403012-6
021-22403326
دورنگار:
021-22427037
021-22403012-6
021-22403326
سایت اختصاصی:
jesi.areeo.ac.ir
صندوق پستی:
331-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/23

در این نشریه نتایج بدست آمده از تحقیقات اصیل انجام شده در مورد علوم حشره شناسی (عمومی، کشاورزی، جنگل و مرتع، پزشکی و دامپزشکی، سم شناسی) و کنه شناسی در ز مینه های مختلف عنصر و همچنین کلا Arachnology چاپ می شود.

سردبیر
دکتر حسین رنجبر اقدم
رشته تخصصی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات
Hossein Ranjbar aghdam
Specialist: Insect Ecology and Biological Control
هیات تحریریه
دکتر عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Biological Control
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر میرجلیل حجازی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سم شناسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی
Mir Jalil Hejazi
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Agricultural toxicology
دکتر مسعود امیرمعافی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Masood Amir Maafi
Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Ecology of Insects
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی، محیط زیست حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Yaghoob Fathipour
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Entomology, Insect Ecology, Agricultural Entomology
Steven Juliano
School of Biological Sciences at Illinois State University, USA,
Specialist: ecology
Brigitte Frerot
L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), France,
Specialist: Chemical insect ecology
دکتر مهران غزوی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Mehran Ghazavi
Associate Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Agricultural Insecticides
Andrew Polaszek
Natural History Museum, London, UK.,
Specialist: Systematic and evolution of insects
دکتر شهاب منظری
استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بخش تحقیقات رده بندی حشرات
رشته تخصصی: سیستماتیک حشرات، تاکسونومیست حشرات
Shahab Manzari
Assistant Professor of Agricultural Research and Promotion Organization, Insect classification research,
Specialist: Systematic Insects, Insect taxonomist
دکتر سعید محرمی پور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeed Moharramipour
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor, Faculty of Science and Agricultural Engineering, University of Tehran
Specialist: Toothpaste
دکتر رضا طلایی حسنلویی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، حشره شناسی کشاورزی
Reza Talaei Hassanlouei
Professor, Faculty of Science and Agricultural Engineering, University of Tehran
Specialist: Biological control, Agricultural Entomology
مدیر اجرایی
ماه بانو شکری مژدهی
ماه بانو شکری مژدهی
Mah Banoo Shokri Mojdehi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۰