درباره نشریه
ISSN:
0259-9996
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1352
صاحب امتیاز:
انجمن حشره شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر طالبی
سردبیر:
دکتر جواد کریمی
مدیر اجرایی:
ماه بانو شکری مژدهی
تلفن:
021-22427037
دورنگار:
021-22427037
سایت اختصاصی:
jesi.areeo.ac.ir
صندوق پستی:
331-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/28

در این نشریه نتایج بدست آمده از تحقیقات اصیل انجام شده در مورد علوم حشره شناسی (عمومی، کشاورزی، جنگل و مرتع، پزشکی و دامپزشکی، سم شناسی) و کنه شناسی در ز مینه های مختلف عنصر و همچنین کلا Arachnology چاپ می شود.

مدیر مسئول
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
سردبیر
دکتر جواد کریمی
استاد گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی حشرات و همزیستی
Javad Karimi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Insect pathology and symbiosis
اعضای تحریریه
دکتر عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biological Control
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر میرجلیل حجازی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سم شناسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی
Mir Jalil Hejazi
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agricultural toxicology
دکتر مسعود امیرمعافی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Masood Amir Maafi
Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Ecology of Insects
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
Steven Juliano
School of Biological Sciences at Illinois State University, USA
Specialist: ecology
Brigitte Frerot
L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), France
Specialist: Chemical insect ecology
دکتر مهران غزوی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Mehran Ghazavi
Associate Professor Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Agricultural Insecticides
Andrew Polaszek
Natural History Museum, London, UK.
Specialist: Systematic and evolution of insects
دکتر شهاب منظری
استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بخش تحقیقات رده بندی حشرات
رشته تخصصی: سیستماتیک حشرات، تاکسونومیست حشرات
Shahab Manzari
Assistant Professor of Agricultural Research and Promotion Organization Insect classification research
Specialist: Systematic Insects, Insect taxonomist
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Toothpaste
دکتر رضا طلایی حسنلویی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، حشره شناسی کشاورزی
Reza Talaei Hassanlouei
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Biological control, Agricultural Entomology
مدیر اجرایی
ماه بانو شکری مژدهی
ماه بانو شکری مژدهی

Mah Banoo Shokri Mojdehi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۱