فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال چهل و چهارم شماره 1 (پیاپی 97، زمستان 1402)

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال چهل و چهارم شماره 1 (پیاپی 97، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه کشکولی*، جهانگیر خواجه علی صفحات 1-10

    سفیدبالک گلخانه، (Westwood) Trialeurodes vaporariorum یکی از آفت های زیان آور سبزیجات و گیاهان زینتی می باشد. خسارت زیاد این آفت باعث شده تا طراحی برنامه های تلفیقی مدیریت آفات (IPM) بر مبنای زیست شناسی و روابط همزیستی آن ضروری به نظر برسد. از آنجایی که همزیست های سفیدبالک گلخانه تاکنون در ایران کمتر شناخته شده اند، در پژوهش پیش رو تنوع آن ها در جمعیت های مختلف سفیدبالک گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه برداری از گلخانه ها و مزارع آلوده ی مناطق مختلف استان اصفهان انجام شد. سپس برای شناسایی مولکولی گونه ی سفیدبالک گلخانه و ارزیابی وجود یا عدم وجود گونه های مختلف همزیست، استخراج DNA  و واکنش زنجیره ای پلی مرازی (PCR) و در نهایت توالی یابی ژن ها انجام شد. همچنین، در مراحل مختلف از سفیدبالک پنبه، tabaci (Gennadius) Bemisia ، به عنوان شاهد استفاده شد. گونه مورد نظر از لحاظ ریخت‏ شناسی و توالی ژن سیتوکروم اکسیداز یک (COI) به عنوان T. vaporariorum شناسایی شد. بررسی تنوع همزیست ها نشان دادند که همزیست های Portiera sp. و Arsenophonus sp. در تمام جمعیت های جمع آوری شده وجود داشتند. Hamiltonella sp. و Rickettsia sp. در تمام جمعیت ها به غیر از جمعیت های خولنجان و باغ ابریشم ردیابی شدند. sp.  Cardinium  در جمعیت یفران مشاهده شده و Fritschea sp. در جمعیت های خمینی شهر، نسیم آباد، باغ ابریشم، خولنجان و یفران شناسایی شدند، درحالی که باکتری Wolbachia در هیچ کدام از جمعیت ها ردیابی نشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد تنوع همزیستی سفیدبالک گلخانه و همچنین نبود مطالعه ای در ایران، این پژوهش می تواند مبنایی برای مطالعات تکمیلی در زمینه ی همزیستی و شناخت نقش همزیست ها باشد.

  کلیدواژگان: باکتری های همزیست، سیتوکروم اکسیداز یک (COI)، Portiera، Arsenophonus
 • برفین پرو، شهرام آرمیده*، شهرام میرفخرایی، عباس حسین زاده صفحات 11-24

  بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) ، از آفات کلیدی گیاه سیب زمینی در مزارع و انبار های این محصول می باشد. با توجه به این که سیب زمینی یک منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود، کنترل این آفت به روش های مختلف و به ویژه غیر شیمیایی مورد توجه محققین می باشد. در این تحقیق اثر اشعه UV-C روی پارامترهای جمعیتی بید سیب زمینی P. operculella در شرایط آزمایشگاهی در زمان های صفر، 4، 6 و 8 دقیقه روی تخم های یک و سه روزه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، تحت تاثیر زمان های مختلف پرتو دهی اشعه UV-C در تخم های یک و سه روزه با افزایش مدت زمان پرتو دهی کاهش یافت که این روند کاهشی در تخم های سه روزه بیش تر از تخم های یک روزه بود. پرتودهی تخم های سه روزه آفت با اشعه UV-C و به مدت زمان 8 دقیقه بیشترین تاثیر را در افزایش طول دوره قبل از بلوغ داشت (67/37 روز). کم ترین طول عمر حشرات ماده در تیمار تخم های یک و سه روزه که به مدت 8 دقیقه پرتو دهی شده بودند به ترتیب 58/8 و 38/8 روز بود. کم ترین نرخ خالص تولید مثل (R0) در تخم های سه روزه در زمان های 0، 4، 6 و 8 دقیقه پرتو دهی به ترتیب 54/4، 28/3، 98/0 و 28/0 نتاج ماده/فرد ماده به دست آمد. بیش ترین طول دوره یک نسل (T) در تخم های سه روزه در تیمار 8 دقیقه پرتو دهی 86/42 روز به ثبت رسید. نتایج به دست آمده نشان دهنده اثرات منفی پرتو تابی با اشعه ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی و رشد جمعیت بید سیب زمینی می باشد، لذا پرتو دهی اشعه UV-C در مدیریت تلفیقی این آفت در مرحله انبار داری می تواند مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پرتو دهی، جدول زندگی دو جنسی، کنترل فیزیکی، مدیریت آفات
 • محمد شریفیان، فریبا مهرخو*، مریم نگهبان صفحات 25-41
  سفیدبالک گلخانه یکی از مهمترین آفات مخرب گلخانه ای در سرتاسر جهان است. در این پژوهش، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و نانوفرموالسیون آن بر سفیدبالک گلخانه با تاکید بر فراسنجه های زیستی و رشد جمعیتی Trialeurodes vaporariorum (Westwood) مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس گیری از گیاه مورد نظر با روش تقطیر بخار به وسیله دستگاه کلونجر انجام شد و اجزای شیمیایی آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف سنج جرمی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مونو ترپنوئید های کارون (13/57%) و لیمونن (90/26%) بیشترین درصد ترکیبات استخراج شده اسانس نعناع فلفلی بودند. همچنین شناسایی نانوفرمولاسیون سنتزشده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، روبشی (SEM) و توزیع اندازه پراکندگی ذرات (DLS) انجام گرفت. نتایج بیانگر کروی شکل بودن نانوفرمولاسیون ها و اندازه متوسط ذرات 74/179 نانومتر بود. روش زیست سنجی مورد استفاده در این پژوهش غوطه وری برگ بود. نتایج حاصل از زیست سنجی نشان داد که نانوفرمولاسیون نعناع فلفلی (411/3375 پی پی ام) سمی تر از فرم خالص اسانس (118/4536 پی پی ام) آن، برای حشرات کامل سفیدبالک بود. داده های حاصل از جدول زندگی، بر اساس تئوری جدول زندگی دو جنسی سن- مرحله رشدی تجزیه شدند. غلظت زیرکشنده (LC25) فرم نانوامولسیون اسانس M. piperita فراسنجه های جدول زندگی را با تاخیر در مرحله رشد نموی، کاهش طول عمر حشرات ماده و کاهش میزان باروری بیشتر از فرم خالص اسانس تحت تاثیر قرار داد. همچنین میزان فراسنجه های رشد جمعیتی نظیر نرخ ذاتی و متناهی افزایش جمعیت در افراد تیمارشده با نانوفرمولاسیون (006/0±076/0ماده/ماده/روز)، (007/0±079/1)، کمتر از افرادی بود که تحت تاثیر اسانس خالص (006/0±084/0ماده/ماده/روز)، (006/0±087/1) قرار گرفته بودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نانوفرمولاسیون دارای اثرات کشندگی و زیرکشندگی بیشتری بر سفیدبالک گلخانه داشته و می تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، سم شناسی، جمعیت نگاری، حشره کش های گیاهی، فرمولاسیون
 • مرجان سیدی*، نیلوفر توتونچیان صفحات 43-54
  قبیله Harpalini بزرگ ترین قبیله سوسک های زمین زی (Coleoptera: Carabidae) است که بیش از 240 جنس و زیر جنس و حدود 2000 گونه را شامل می شود. به منظور بررسی قبیله Harpalini، طی دو سال (1400 و 1401) از سوسک های زمین زی در پنج ایستگاه حوزه آبخیز طالقان استان البرز، نمونه برداری با روش منظم- تصادفی انجام شد. نمونه ها با روش هایی مانند جمع آوری با دست، تله های گودالی، زیرورو کردن سنگ ها و چوب ها، جمع آوری و الک کردن خاک برگ ها و تور زدن پوشش گیاهی جمع آوری شدند. در این پژوهش، 22 گونه شناسایی شد که متعلق به چهار زیر قبیله و هفت جنس بودند. سه گونه Dixus infans (Abeille, 1909) ، Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 و Harpalus punctatostriatus Dejean, 1829 برای ایران گزارش جدید هستند. در بین 22 گونه جمع آوری شده، حدود 41% کل گونه ها متعلق به جنسHarpalus  (با نه گونه) و 18% متعلق به جنس Dixus (با چهار گونه) بودند. هر یک از جنس های Ophonus و Stenolophus نیز با داشتن سه گونه، حدود 14% از کل گونه ها را شامل شدند.
  کلیدواژگان: سوسک های زمین زی، فون، ایران، تنوع زیستی
 • هاله فرد مسعود، جبراییل رزمجو*، بهرام ناصری، محمدرضا عباسی مژدهی صفحات 55-73

  مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae Rossi، آفت تک خوار و چند نسلی مهم میوه زیتون می باشد. با توجه به خسارت این آفت، در این تحقیق تاثیر برخی از هورمون های گیاهی در جهت کاهش جمعیت آفت روی رقم فیشمی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی سال های 1400 و 1401 مورد بررسی قرار گرفت. محلول پاشی درختان در دو نوبت قبل از گلدهی و رشد میوه با اسیدهای جاسمونیک (1 و 2 میلی گرم بر لیتر)، سالیسیلیک (1و 2 میلی مولار) انجام شد. نتایج بررسی تراکم مراحل مختلف رشدی نابالغ این آفت (تخم، لارو سنین اول، دوم، سوم و شفیره) در دو سال آزمایش نشان داد که تاثیر سال (زمان) فقط در صفت تخم معنی دار، و تاثیر تیمار در سایر صفات دارای تفاوت معنی دار (به جز تخم و لارو سنین اول) در سطح احتمال یک درصد بودند. تفاوت معنی داری بین تاثیر تیمار در سال، در لاروهای سنین سوم و شفیره در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. بررسی صفات مورفولوژیکی میوه نشان داد که تاثیر تیمار در طول، وزن، حجم، چگالی و وزن گوشت میوه؛ و تاثیر تیمار در سال، فقط در طول و عرض میوه و هسته، و وزن هسته در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند. ترکیبات شیمیایی موجود در روغن نمونه های سالم تیمار شده نشان داد که درصد اسیدهای چرب غیر اشباع اولئیک و لینولئیک، مقادیر کلروفیل، کاروتنویید و فنول کل نسبت به شاهد افزایش یافت. بنابراین، ترکیبات اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک می توانند با تاثیر بر برخی صفات مورفولوژیکی و افزایش مقادیر متابولیت های ثانویه میوه، با ایجاد مقاومت آنتی بیوزی سبب اختلال در چرخه زندگی و کاهش خسارت آفت شوند.

  کلیدواژگان: اسید جاسمونیک، اسید سالیسیک، رقم بومی، متابولیت های ثانویه، مگس میوه زیتون
 • سارا ضرغامی*، نسترن رضایی، محمدرضا نعمتیان صفحات 75-86

  در این پژوهش آفات نخیلات جزیره کیش و خسارت احتمالی وارده توسط گونه های غالب قاب بالان چوب خوار و موریانه های فعال در نخیلات ، طی سال های 1398-1400 مورد بررسی قرار گرفت. درمجموع دو گونه کنه Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) و Oligonychus washingtoniae Mushtaq et al. (Tetranychidae) ، سه گونه از نیم بالان شامل Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae)، Phoenicoccus marlatti Cockerell (Phoenicoccidae) وPhenacoccus solenopsis Tinsley (Pseudococcidae) ، 4 گونه موریانه شامل Amitermes stephensoni Harris گونه غالب فعال با بیشترین جمعیت روی نخیلات جزیره Microcerotermes brettikeri Chhotani &. Bose، (Isoptera: Termitidae) Microcerotermes sp. و (Hodotermitidae) Anacanthotermes vagans (Hagen) ، دو گونه قاب بال شامل سوسک شاخک بلند خرما Jebusaea hammerschmidti Reiche (Col.,: Cerambycidae) و سوسک چوب خوار Oryctes agamemnon matthiesseni Reitter (Col.,: Scarabaeidae) از روی نخل خرما و نخل زینتی برای اولین بار از جزیره جمع آوری و گزارش شدند. در این تحقیق کنه O. washingtoniae برای اولین بار از ایران و نخل زینتی بادبزنی Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. برای اولین بار در دنیا به عنوان میزبان جدید سوسک شاخک بلند خرما گزارش می شود. بررسی فعالیت آفات چوب خوار نشان داد 87 درصد از کل نخیلات جزیره به موریانه و 38 درصد به سوسک های چوب خوار آلوده بودند.

  کلیدواژگان: آفات، جزیره کیش، چوب خوار، موریانه، نخل
 • فاطمه جعفریان*، جهانشیر شاکرمی، یعقوب فتحی پور صفحات 87-99
  کنه گیاه خوار Cenopalpus irani Dosse (Acari: Tenuipalpidae) یکی از آفات مهم درختان سیب و برخی درختان میوه در ایران است. پارامترهای جدول زندگی C. irani بر روی چهار رقم سیب (گلاب کهنز، گالا امپریال، قرمز لبنان و گرانی اسمیت) در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین شد. طولانی ترین و کوتاه ترین زمان رشد مراحل نابالغ به ترتیب در گلاب کهنز (02/46 روز) و گرانی اسمیت (60/22 روز) مشاهده شد. کم ترین و بیش ترین میزان بقا برای تمام مراحل نابالغ به ترتیب 85/82 درصد و 00/90 درصد در گلاب کهنز و گرانی اسمیت بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) از 041/0 ماده به ازای یک ماده در گلاب کهنز تا 089/0 ماده به ازای یک ماده در گرانی اسمیت متغیر بود. میانگین مدت زمان یک نسل (T) در ارقام فوق به ترتیب 04/66، 28/55، 10/48 و 99/34 روز بود. باروری نیز تحت تاثیر ارقام مختلف قرار گرفت. پایین ترین میزان باروری در گلاب کهنر (55/29 تخم/ماده) و بالاترین میزان در گرانی اسمیت (93/37 تخم/ماده) بود. نتایج حاصل از تجزیه ی داده های ارقام مختلف سیب بر پایه ی برخی پارامترهای دموگرافی کنه C. irani نشان داد که ارقام گرانی اسمیت و گلاب کهنز به ترتیب به عنوان حساس ترین و مقاوم ترین میزبان نسبت به این آفت می باشند. یافته های پژوهش حاضر اطلاعات جدیدی را برای طراحی برنامه جامع تر IPM برای این آفت در باغ های سیب فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت آفات، باروری، پارامترهای جدول زندگی، ارقام سیب، مقاومت آنتی بیوزی
 • فرزاد مجیدی شیل سر*، محمدرضا یزدانی، علی اکبر عبادی، مهرداد عمواقلی طبری صفحات 101-109

  کنترل کرم ساقه خوارنواری برنج در شالیزار نیازمند بهره گیری از تمام اجزای مدیریت تلفیقی آفات است. اجرای این شیوه ها در صورتی موثر است که مزرعه در شرایط طبیعی به لحاظ منابع آب قرار داشته باشد، اما در صورت بروز تنش خشکی، کدام یک از روش های مبارزه برای کنترل آفت موثرتر خواهند بود؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر در موسسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) طی سال های 1398 و 1399 ا نجام شد. در این پژوهش روش های مختلف آبیاری به عنوان عامل اصلی شامل غرقاب دائم (هر روزه) و آبیاری با فواصل 5 ، 10 و 15 روز و عامل فرعی روش های مختلف کنترل شامل،گرانولپاشی با  دیازینون G10%، محلولپاشی با  مایع فیپرونیل SC5%، کنترل بیولوژیک (رهاسازی زنبور تریکو گراما + کاربرد فرمولاسیون تجارتی باکتری باسیل (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki) تلفیق روش ها (کنترل شیمیایی و کنترل بیولوژیک) و شاهد (فقط آب پاشی) بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که کمترین خسارت آفت ساقه خوار نواری برنج در مرحله رویشی و زایشی گیاه برنج در تیمارهای آبیاری هر روزه و پنج روزه با استفاده تلفیقی از روش ها و همچنین روش گرانولپاشی در مزرعه آزمایشی بود. همچنین، نتایج بررسی ها طی دو سال آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به آبیاری هر روزه و پنج روزه، مربوط به دو روش، تلفیقی از روش ها و بعد از آن روش گرانولپاشی بود. در آبیاری 10 و 15 روزه، بیشترین عملکرد در تیمارهای محلولپاشی و کنترل بیولوژیک مشاهده شد. بنا بر این براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود در شرایط تنش آبی از کنترل بیولوژیک و محلولپاشی با یکی از حشره کش های مایع و مجاز برای کنترل آفت ساقه خوار استفاده شود.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، مدیریت آفات، تنش آبی، روش های آبیاری، تریکوگراما، بی تی
 • مهدی ناصری، مرجان بمانی، هلن عالی پناه*، سعیده نور بخش، هادی زهدی صفحات 111-116
  طی بازدیدهای انجام شده در شهریور و مهر ماه سال 1401، لاروهای نوعی شب پره در تعدادی از مزارع ذرت شهرستان ارزوئیه واقع در استان کرمان، در حال تغذیه از برگ ها، خوشه ها و دانه های گیاه میزبان مشاهده شدند. لاروهای جمع آوری شده تا زمان خروج حشرات کامل در آزمایشگاه نگهداری شده و پس از بررسی نمونه های پرورش داده شده و افراد بالغ جمع آوری شده در مزارع، با نام Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) که به کرم برگ خوار پاییزه معروف است، شناسایی شدند. این آفت که تا پیش از این گزارش جزو آفات قرنطینه خارجی محسوب می شد، برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: آفت قرنطینه خارجی، گزارش جدید، ایران
|
 • Marzieh Kashkouli *, Jahangir Khajehali Pages 1-10

  The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), is one of the harmful pests of vegetables and ornamental plants. The high damage caused by this pest has made it necessary to design an integrated pest management (IPM) programs based on biology and its symbiotic relationships. Since the symbionts of greenhouse whiteflies are less known so far in Iran, their diversity in different pest populations has been investigated in the upcoming research. For this purpose, sampling was done from contaminated greenhouses and fields of Isfahan province. Then, DNA extraction and polymerase chain reaction (PCR) were performed to assess the presence/absence of symbionts, sequencing of target genes, and molecular identification of the whitefly species. Also, the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), was used as a control in different stages. The target species was identified as T. vaporariorum based on the morphology and cytochrome oxidase one (COI) gene sequence. Examining the diversity of symbionts showed the presence of Portiera sp. and Arsenophonus sp. in all collected populations. Hamiltonella sp. and Rickettsia sp. were detected in all populations except Kholenjan and Bagh Abrisham. Cardinium sp. has been observed in the population of Yafran and Fritschea sp. was detected in the populations of Khomeini Shahr, Nasim Abad, Kholenjan, Bagh Abrisham, and Yafran, while Wolbachia was not detected in any of the populations. Considering the lack of information about the symbiotic diversity of the greenhouse whitefly and also the lack of studies in Iran, this research can be a basis for further studies in the field of symbiosis and to recognize the role of symbionts.

  Keywords: bacterial symbionts, Cytochrome Oxidase I (COI), Portiera, Arsenophonus
 • Barfin Pero, Shahram Aramideh *, Shahram Mirfakhraei, Abbas Hosseinzadeh Pages 11-24

  Potato tuber moth (PTM), Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae), is one of the key pests of potato in the fields and warehouses of this product. Considering that potato is one of the important sources of human food, the control of this pest by different and especially non-chemical methods is of interest to researchers. Therefore, in this research, the effect of UV-C radiation on the population parameters of PTM was examined in laboratory conditions at 0, 4, 6 and 8 minutes on one- and three- day- old eggs. Based on the results, the intrinsic rate of population increase (r) and the finite rate of population increase (λ) under the influence of different times of UV-C radiation in one and three-day-old eggs with an increase in the duration of radiation yield decreased, and this decrease was more in three-day-old eggs than one-day-old eggs. The longest length of immature period was obtained in three-day-old eggs irradiated with UV-C radiation (37.67 days) in 8 minutes treatment. The shortest lifespan of adult female in one-day-old and three-day-old eggs was estimated 8.58 and 8.38 days at the time of 8 minutes of irradiation, respectively. The lowest net reproductive rate (R0) in three-day-old eggs at 0, 4, 6, and 8 minutes of irradiation was obtained 4.54, 3.28, 0.98, and 0.28 (female offspring), respectively. The maximum mean generation time (T) in three-day-old eggs was recorded as 42.86 days in the treatment of 8 minutes of irradiation. The obtained results show the negative effects of ultraviolet radiation on biological parameters and population growth of PTM. Therefore, UV-C irradiation may be considered in the integrated management of this pest in the storage stage.

  Keywords: irradiation, bisexual life table, physical control, pest management
 • Mohammad Sharifiyan, Fariba Mehrkhou *, Maryam Negahban Pages 25-41
  The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, is one of the most destructive greenhouse pest in the world. In this study, the lethal and sublethal effects of Mentha piperita L. essential oil and its nanoformulation were investigated on the T. vaporariorum by considering the biological and population growth parameters. Extraction of essential oil was done by steam distillation using clevenger, and the chemical components of M. piperita were evaluated by gas chromatography-mass spectrometry. The results showed that monoterpenoids including carvone (%57.13) and limonene (%26.90) were the main characterized components of pipermint essential oil. The characterization of nanoformulation was done using dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the nanoemolsion was spherical in shape with the average sizes of 179.74 nm. The leaf dipping was used for the bioassays. The bioassay results showed that, the nanoformulation of eesential oil (LC50: 3375.411 ppm) was more toxic than the pipermint (LC50: 4536.118 ppm) on the T. vaporariorum adults. The life table data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. Also, the sublethal concentration (LC25) of pipermint nanoformulation affected life table parameters of T. vaporariorum by prolonging the developmental time of T. vaporariorum, decreasing the female longevity and fecundity compared with essential oil. Also, the population growth parameters such as intrinsic rate of increase and finite rate of increase treated by nanoemolsion of essential oil (0.076±0.006 day -1) and (1.079±0.007 day -1) were lower than the essential oil (0.084±0.006 day -1) and (1.087±0.006 day -1), significantly. The total results showed that pipermint,s nanoformulation has the most lethal and sublethal effects on greenhouse whitefly compared with the pured form of essential oil which can be consider in integrated pest management program (IPM) of this pest.
  Keywords: Bioassay, Toxicology, demography, Botanical insecticides, Formulation
 • Marjan Seiedy *, Niloofar Totonchian Pages 43-54
  Harpalini (Coleoptera: Carabidae) is the largest tribe of carabid beetles. This tribe includes over 240 genera and subgenera and approximately 2000 species. In order to study Harpalini, ground beetles were collected by hand, pitfall trapping, turning logs and stones, sifting the leaf litter and sweeping the vegetation in five stations of Taleghan Watershed, Alborz Province during 2021–2022, by systematic random sampling technique. 22 species belonged to four tribes and seven genera were identified. Three species Dixus infans (Abeille, 1909), Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 and Harpalus punctatostriatus Dejean, 1829 are new records for Iran. Among 22 collected species, about 41% of the total species belonged to the genus Harpalus (with nine species) and 18% belonged to the genus Dixus (with four species). Each of the genera Ophonus and Stenolophus with three species included 14% of total species
  Keywords: ground beetles, Fauna, Iran, species diversity
 • Haleh Fard Masoud, Jabraeil Razmjou *, Bahram Naseri, MohammadReza Abbasi Mojdehi Pages 55-73

  The olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi, is an important monophagous and multigenerational pest of olive fruit. Considering the damage caused by this pest, in this research, the effect of some plant hormones to reduce the pest population on Fishmi variety was investigated in the form of a complete randomized block design during the years 2021 and 2022. Trees were sprayed with jasmonic acid (1 and 2 mg/liter), salicylic (1 and 2 mM) two times before flowering and fruit growth. The results of investigating the density of different immature growth stages of this pest (eggs, first-instar, second-instar, third-instar larvae and pupae) in two years of the experiment showed that the effect of the year was significant only in the egg trait, and the effect of the treatment in other traits with significant differences (except the eggs and larvae of the first ages) were at the probability level of one percent. Examining the morphological characteristics of the fruit showed that the effect of the treatment on the length, weight, volume, density and weight of the flesh of the fruit; And the effect of the treatment in the year, only in the length and width of the fruit and kernel, and the kernel weight were significant at the probability level of 1%. Therefore, jasmonic acid and salicylic acid compounds can disrupt the life cycle and reduce pest damage by affecting some morphological traits and increasing the amounts of secondary metabolites of the fruit, by creating antibiosis resistance.

  Keywords: jasmonic acid, native variety, Olive fruit fly, salicylic acid, Secondary metabolites
 • Sara Zarghami *, Nastaran Rezaei, Mohammadreza Nematian Pages 75-86

  In this study, the pests of palms on Kish Island landscape, and the possible damages caused by palm borers and dominant termite species during 2019-2021 were identified. They include: two phytophagous mites, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) and Oligonychus washingtoniae Mushtaq et al. (Tetranychidae), three Hemipteren, Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti) (Diaspididae), Phoenicoccus marlatti Cockerell (Phoenicoccidae) and Phenacoccus solenopsis Tinsley (Pseudococcidae), four termite species, Amitermes stephensoni Harris, Microcerotermes brettikeri Chhotani &. Bose, Microcerotermes sp. (Isoptera: Termitidae), and Anacanthotermes vagans (Hagen) (Hodotermitidae) were collected for the first time from Kish Island. The A. stephensoni was the predominant species over the other species. Furthermore, two types of plam borers including, Jebusaea hammerschmidti Reiche (Col.: Cerambycidae) and Oryctes agamemnon matthiesseni Reitter (Col.: Scarabaeidae) were detected on date palm and Washingtonia palm. In this study, O. washingtoniae is reported for the first time from Iran and Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. is reported for the first time as a host of J. hammerschmidti in the world. The study on the activity of borer pests showed that 87% of palm trees on the Island were infested with termites and 38% with wood borer beetles.

  Keywords: Pests, KISH ISLAND, borers, termites, palm
 • Fatemeh Jafarian *, Jahanshir Shakarami, Yaghoub Fathipour Pages 87-99
  Iranian false spider mite, Cenopalpus irani is one of main pests on apple trees and some fruit trees in Iran. The life table parameters of C. irani were determined on four apple cultivars (Kohanz Golab, Imperial Gala, Lebanon Red, and Granny Smith) under laboratory conditions at 25±1ºC, 60±5% RH, and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). The longest and shortest developmental time of immature stages was observed in Kohanz Golab (46.02 days), and Granny Smith (22.60 days), respectively. The lowest and highest survival rate for whole immature stages was 82.85% and 90.00% on Kohanz Golab, and Granny Smith, respectively. The intrinsic rate of increase (r) ranged from 0.041 day-1 on Kohanz Golab to 0.089 day-1 on Granny Smith. The mean generation time (T) on the above-mentioned cultivars was 66.04, 55.28, 48.10, and 34.99 days, respectively. The fecundity was also affected by the cultivars; it was the lowest on Kohanz Golab (29.55 eggs/female) and highest on Granny Smith (37.93 eggs/female). The results of the data analysis of different apple cultivars based on some demographic parameters of C. irani mite showed that Granny Smith and Kohenz Gulab cultivars are the most sensitive and resistant hosts to this pest, respectively. The findings of the present study provide new information to design a more comprehensive IPM program for this pest in apple orchards.
  Keywords: pest management, fecundity, life table parameters, Apple cultivars, antibiosis resistance
 • Farzad Majidi-Shilsar *, Mohamadreza Yazdani, Aliakbar Ebadi, Mehrdad Amooghli-Tabari Pages 101-109

  The control of rice striped stem borer in paddy fields requires the use of all components of integrated pest management. The implementation of these methods is effective if the rice field is in natural conditions in terms of water resources, but in case of drought stress, which one of the methods will be more effective for pest control? In order to answer this question, the present research was carried out in the Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2019 and 2020. In this research, different irrigation methods as the main factor include permanent flooding (every day) and irrigation with intervals of 5, 10 and 15 days and the secondary factor is different control methods including granule application with G10% diazinon insecticide, spraying with fipronil SC5% insecticide, biological control (release of Trichogramma wasp + use of commercial formulation of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki), a combination of methods (chemical control and biological control) and control (only water spraying) were used. The results of this research showed that the least damage by the rice striped stem pest in the vegetative and reproductive stages of rice plants was in the daily and five-day irrigation treatments with the combined use of methods as well as the granule spraying method in the experimental field. Also, the results of the investigations during the two years of the experiment showed that the highest yield was related to irrigation every day and five days, related to two methods, a combination of methods and a granulation method. In 10- and 15-days’ irrigation, the highest yield was observed in foliar spraying and biological control treatments. Therefore, according to the obtained results, it is recommended to use biological control and foliar spraying with one of the confirmed liquid insecticides to control the rice striped stem borer pest in water stress conditions

  Keywords: pest management, Biocpntrol, Trichogramma, Bacillus thuringiensis, drought, Irrigation Methods
 • Mehdi Naseri, Marjan Bemani, Helen Alipanah *, Saeideh Noorbakhsh, Hadi Zohdi Pages 111-116
  During the monitoring of some corn fields in the Orzuiye region, Kerman Province, in October 2023, several moths’ larvae were observed while feeding on leaves, spikes and seeds of the host plant. The collected larvae were reared under laboratory conditions until emerging the adults. After examining the reared specimens and the collected adult moths, they were identified as Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) which is known as fall armyworm. This species which was previously being considered as an external quarantine pest in Iran, is being reported from the country for the first time.
  Keywords: external quarantine pest, new record, Iran