درباره نشریه
ISSN:
1735-7462
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر محمود منصور
مدیر مسئول:
دکتر محمود منصور
جانشین سردبیر:
دکتر سودابه ارشادی منش
مدیر اجرایی:
دکتر سودابه ارشادی منش
سایت اختصاصی:
www.psychologicalscience.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/24
صاحب امتیاز
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
مدیر مسئول
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
جانشین سردبیر
دکتر سودابه ارشادی منش
مربی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی
Soudabeh Ershadimanesh
Instructor
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر سودابه ارشادی منش
مربی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی
Soudabeh Ershadimanesh
Instructor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر رضا پورحسین
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، رسانه، کودک
Reza Pourhosein
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology, Media, Communication, Child
دکتر محمد خدایاری فرد
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و مشاوره
Mohamad Khodayarifard
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Psychology and Counseling
دکتر مینا راد
دکتر مینا راد
استاد دانشگاه رنه دکارت، سوربن
Mina Raad
Professor
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر محسن شکوهی یکتا
استاد دانشگاه تهران
Mohsen Shokoohi Yekta

دکتر علی صاحبی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس بالینی
Ali Sahebi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychologist
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر مرتضی کتبی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Morteza Kotobi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر مهرداد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Mehrdad Kalantari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر کتایون منصور
دکتر کتایون منصور
دانشگاه ورسای - سن کانتی
Katayun Mansour

دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
دکتر سودابه ارشادی منش
مربی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی
Soudabeh Ershadimanesh
Instructor
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۱